Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: bPEM_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2022/2023
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - 1.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22010/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22030/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22050/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22070/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22090/22   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22110/22   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22290/22   Informačné a komunikačné technológie 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22213/22   Makroekonómia 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22001/22   Marketing 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22310/22   Matematická analýza 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22330/22   Matematika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22211/22   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22212/22   Podnikové hospodárstvo 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22350/22   Štatistika 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22003/22   Telovýchovné aktivity 1 0P + 2C Zápočet 1 letný
KEM PHF/PPEM22002/22   Telovýchovné aktivity 1 0P + 2C Zápočet 1 zimný
KKM PHF/PPK22370/22   Úvod do podnikových analýz 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - II.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KE PHF/PPE22214/22   Operačná analýza 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22020/22   Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22030/22   Základy práva 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22130/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22170/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22210/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KM PHF/PPM22004/22   Základy manažmentu 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KE PHF/PPE22215/22   Podnikanie v malých a stredných podnikoch 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22040/22   Účtovníctvo v organizáciách 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22080/22   Podnikové financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22150/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22190/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22230/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22002/22   Odborná prax 4 Zápočet 2 letný

Blok - III. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22090/22   Dane podnikateľských subjektov 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22010/22   Finančno-ekonomická analýza 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KE PHF/PPE22216/22   Kalkulácie a rozpočty 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22003/22   Medzinárodný obchod 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22001/22   Manažment ľudských zdrojov 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22005/22   Podnikové plánovanie 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KKM PHF/PPK22810/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KE PHF/PPE22218/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KFRP PHF/PPF22200/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KOP PHF/PPO22037/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KM PHF/PPM22175/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KOP PHF/PPO22396/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 3 zimný
KKM PHF/PPK22390/22   Výskum trhu 4 2P + 2C Skúška 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - II. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22006/22   Biznis etiketa 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KE PHF/PPE22419/22   Hospodárska politika 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KM PHF/PPM22007/22   Podnikateľská etika 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KM PHF/PPM22008/22   Manažérska informatika 3 2C Skúška 2 zimný

Blok - II. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22009/22   Manažment výroby 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22270/22   Hospodárska štatistika 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KE PHF/PPE22220/22   Svetová ekonomika 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22004/22   Medzinárodný marketing 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22060/22   Audítorstvo 5 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - III. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KE PHF/PPE22221/22   Financie 3 2P + 0C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22010/22   Manažérske teórie 3 0P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22156/22   Spoločenská zodpovednosť podnikania 3 0P + 2C Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22070/22   Krízový manažment 3 2P + 0C Skúška 3 zimný

Výberové predmety

Blok - I. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22250/22   Ekvalizér 3 0P + 2C Skúška 1 letný

Blok - II.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22005/22   Public relations 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - III. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22006/22   Interkultúrna komunikácia v marketingu 3 0P + 2C Skúška 3 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátna skúška 1 Ekonomika a manažment podniku

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22912/22   Štátna skúška - Ekonomika a manažment podniku, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 10 Predmet štátnej skúšky 4
KEM PHF/PPEM22913/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet