Medzinárodný obchod

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet medzinárodný obchod je zameraný na získanie poznatkov v oblasti teórií, štruktúry a financovania medzinárodného obchodu. Poskytuje tiež prehľad pojmov, účelov a rizík medzinárodného obchodu. Zoznámenie sa s charakteristikami a rizikami medzinárodného obchodu umožní študentovi lepšie pochopenie mnohých spôsobov platby v medzinárodnom obchode a príslušných schém financovania obchodu, čo je nevyhnutné pre úspech v medzinárodných obchodných transakciách.
Vedomosti: Po absolvovaní predmetu, budú mať študenti základné poznatky v problematike zahraničného obchodu, jeho významu a vývoja, teritoriálnej a komoditnej štruktúry a podpory exportu, budú rozumieť aktívnej a pasívnej forme autonómnych prostriedkov zahraničnoobchodnej politiky a postupom pri zabezpečovaní medzinárodných obchodných operácií.
Zručnosti:
Študenti budú rozumieť podstate medzinárodného obchod, budú schopní porovnať jednotlivé zahraničné trhy, nástroje a financovanie zahraničného obchodu..
Kompetentnosti:
Študenti po absolvovaní budú rozumieť princípom medzinárodného obchodu, zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých zahraničnoobchodných operácií, vybrať najvhodnejšiu formu financovania zahraničného obchodu a samostatne realizovať dovozný a vývozný obchodný prípad.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Medzinárodný obchod, jeho význam a inštitucionálna podpora.
2. Teórie medzinárodného obchodu.
3. Teritoriálna a komoditná štruktúra medzinárodného obchodu
4. Riziká v medzinárodnom obchode
5. Autonómne prostriedky zahraničnoobchodnej politiky
6. Tarifné a netarifné prostriedky pasívnej autonómnej zahraničnoobchodnej politiky EÚ
7. Zahraničnoobchodné operácie.
8. Spôsoby platby v medzinárodnom obchode.
9. Dokumentácia v medzinárodnom obchode.
10. Financovanie medzinárodného obchodu.
11. Multinacionálne korporácie a medzinárodný obchod.
12. Medzinárodné daňové prostredie a transferové oceňovanie.
13. Slovenská republika a medzinárodný obchod.
Semináre:
1. Úvod do štúdia – organizačné pokyny, zadanie úloh, referátov, základné pojmy. Diskusia o globalizácii a jej vplyve na medzinárodný obchod.
2. Svetové hospodárstvo a medzinárodný obchod vo svetovom hospodárstve. Kritický pohľad na moderné teórie medzinárodného obchodu.
3. Zahraničná obchodná politika EÚ - vybrané aktuálne príklady- prezentácia zadania a diskusia
4. Svetová obchodná organizácia (WTO) a jej úloha v súčasnom rozvoji medzinárodného obchodu – prezentácia zadania a diskusia
5. Postavenie Slovenska v MO – ukazovateľ intenzity zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce (MDP), Reálne výmenné relácie (Terms of Trade) - ukazovateľ kvality zapojenia sa krajiny do MDP - prezentácia zadania a diskusia
6. Liberalizácia medzinárodného obchodu po 2. sv. vojne - prezentácia zadania a diskusia
7. Riziká v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia
8. Európska Únia a spoločná obchodná politika EÚ - prezentácia zadania a diskusia
9. Problém dumpingu a protidumpingových opatrení v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia
10. Význam INCOTERMSu pre rozvoj medzinárodného obchodu - prezentácia zadania a diskusia
11. Clo ako klasický prostriedok zahraničnoobchodnej politiky štátu - prezentácia zadania a diskusia
12. Osobité druhy zahraničnoobchodných operácií - prezentácia zadania a diskusia
13. Fázy a spôsob priamej realizácie vývoznej a dovoznej obchodnej operácie

Odporúčaná literatúra

1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - PÁSZTOROVÁ, Janka. Vybrané aspekty podpory zahraničného obchodu na Slovensku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4792-5
2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. ISBN 978-80-225-4611-9
3. STEINHAUSER, Dušan - PAVELKA, Ľuboš. Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Zuzana Kittová, Erika Mária Jamborová. 1. vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 139 s. ISBN 978-80-225-4804-5.
4. KRUGMAN, PAUL R.; MELITZ, MARC J.; OBSTFELD, MAURICE. 2018. International trade : theory & policy (11th, global ed.). Pearson. ISBN 9780134519555
5. SANG MAN KIM. 2021. Payment Methods and Finance for International Trade. Springer Singapore. ISBN 9789811570391
6. JONNARD, CLAUDE M. 2019. International business and trade: theory, practice, and policy. CRC Press, ISBN: 9781003075998
7. MATTHEW C. KLEIN; MICHAEL PETTIS. 2020 Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace. Yale University Press, 9780300244175
8. RUGMAN, ALAN M.; VERBEKE, ALAIN. 2018. Global corporate strategy and trade policy. Routledge. ISBN 9780203732342,
9. ŠTĚRBOVÁ. L. a kol. 2013. Medzinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada Publishning. 364 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Medzinárodný obchod, jeho význam a inštitucionálna podpora. 2. Teórie medzinárodného obchodu. 3. Teritoriálna a komoditná štruktúra medzinárodného obchodu 4. Riziká v medzinárodnom obchode 5. Autonómne prostriedky zahraničnoobchodnej politiky 6. Tarifné a netarifné prostriedky pasívnej autonómnej zahraničnoobchodnej politiky EÚ 7. Zahraničnoobchodné operácie. 8. Spôsoby platby v medzinárodnom obchode. 9. Dokumentácia v medzinárodnom obchode. 10. Financovanie medzinárodného obchodu. 11. Multinacionálne korporácie a medzinárodný obchod. 12. Medzinárodné daňové prostredie a transferové oceňovanie. 13. Slovenská republika a medzinárodný obchod. Semináre: 1. Úvod do štúdia – organizačné pokyny, zadanie úloh, referátov, základné pojmy. Diskusia o globalizácii a jej vplyve na medzinárodný obchod. 2. Svetové hospodárstvo a medzinárodný obchod vo svetovom hospodárstve. Kritický pohľad na moderné teórie medzinárodného obchodu. 3. Zahraničná obchodná politika EÚ - vybrané aktuálne príklady- prezentácia zadania a diskusia 4. Svetová obchodná organizácia (WTO) a jej úloha v súčasnom rozvoji medzinárodného obchodu – prezentácia zadania a diskusia 5. Postavenie Slovenska v MO – ukazovateľ intenzity zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce (MDP), Reálne výmenné relácie (Terms of Trade) - ukazovateľ kvality zapojenia sa krajiny do MDP - prezentácia zadania a diskusia 6. Liberalizácia medzinárodného obchodu po 2. sv. vojne - prezentácia zadania a diskusia 7. Riziká v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia 8. Európska Únia a spoločná obchodná politika EÚ - prezentácia zadania a diskusia 9. Problém dumpingu a protidumpingových opatrení v medzinárodnom obchode - prezentácia zadania a diskusia 10. Význam INCOTERMSu pre rozvoj medzinárodného obchodu - prezentácia zadania a diskusia 11. Clo ako klasický prostriedok zahraničnoobchodnej politiky štátu - prezentácia zadania a diskusia 12. Osobité druhy zahraničnoobchodných operácií - prezentácia zadania a diskusia 13. Fázy a spôsob priamej realizácie vývoznej a dovoznej obchodnej operácie

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
písomná previerka v 7. týždni - 5 bodov a v 11. týždni - 5 bodov
aktívna účasť na cvičeniach a diskusiách - 10 bodov
semestrálna práca, prezentácia - 20 bodov
pre získanie priebežného hodnotenia je potrebných 21 bodov.
Záverečné hodnotenie: Písomná skúška - 60 bodov.

Pre absolvovanie skúšky je potrebné získať spolu z cvičení a záverečnej písomnej skúšky najmenej 51 bodov.

Pracovné zaťaženie študenta

• Prednášky: 26 h
• Cvičenia: 26 h
• Príprava na priebežné skúšky: 26 h
• Príprava na záverečnú skúšku: 52 h
• Príprava projektu: 26 h
Spolu: 156 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022