Marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základ marketingových znalostí s porozumením histórie vzniku, prieniku a implementácie do podnikovohospodárskej praxe so schopnosťou využitia všetkých nástrojov marketingového inštrumentária. Porozumenie procesom marketingového riadiaceho procesu v podnikovohospodárskej praxi.
Vedomosti: porozumieť problematike marketingu, jeho významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach, porozumieť problematike aplikovania marketingových princípov a marketingových plánov v rôznych oblastiach spotrebiteľského trhu a trhu výrobnej sféry.
Zručnosti: Praktické zručnosti: schopnosť aplikovať marketingové inštrumentárium na konkrétnom príklade, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia marketingových problémov taktickej a strategickej úrovne. Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na tvorbu marketingovej koncepcie, schopnosť predikovať scenáre ďalšieho vývoja.
Kompetentnosti: získané vo vyučovacom procese umožňujú tvorivo posudzovať základné súvislosti v riadení marketingových činností podnikateľských subjektov a rozhodovať na základe ich poznania. Cieľom je dosiahnuť vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Iniciatívne a zodpovedne pracovať ako súčasť pracovného tímu. Uplatnenie inovatívneho a tvorivého myslenia podporené odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Teoretické základy marketingu. Obsah a podstata marketingu. Základné princípy marketingu. Marketingový riadiaci proces v podnikovohospodárskej praxi. Strategický riadiaci proces. Marketingový plán.
2. Zdroje informácií pre marketingové rozhodovanie. Marketingový informačný systém a marketingový výskum. Marketingový informačný systém a jeho zdroje. Proces marketingového výskumu. Expertné metódy vo výskume trhu. Špecifické metódy a postupy používané v kvalitatívnom výskume trhu.
3. Marketingové prostredie. Mikroprostredie. Faktory mikroprostredia. Makroprostredie. Faktory makroprostredia. Alternatívne marketingové analýzy a ich význam v manažovaní marketingových aktivít.
4. Segmentácia trhu. Metódy segmentácie. Výber cieľového trhu. Trhová pozícia. Hodnotenie trhových segmentov.
5. Nákupné správanie spotrebiteľov. Faktory spotrebiteľského správania. Proces rozhodovania o nákupe. Nákupné správanie organizácií. Trh výrobnej sféry. Nákupné rozhodovanie zákazníka na trhu výrobnej sféry. Faktory nákupného rozhodovania. Trh spotrebiteľov. Vládny trh.
6. Nástroje marketingu. Marketingový mix. Model 4P, 5P, 7P a 4C.
7. Produkt a produktová politika. Podstata marketingového chápania produktu. Klasifikácia produktov. Vývoj nového produktu. Výrobkový submix. Životný cyklus výrobku, jeho etapy a charakteristika jednotlivých štádií.
8. Cena a cenová politika. Cena ako marketingová kategória. Faktory rozhodovania o cenách. Tvorba cien. Cenová politika a cenový positioning.
9. Distribúcia a distribučná politika. Distribúcia a distribučné systémy. Štruktúra distribučnej cesty. Organizácia distribučných ciest. Fyzická distribúcia. Maloobchod. Veľkoobchod.
10. Marketingová komunikácia. Podstata a proces marketingovej komunikácie. Komunikačný mix. Reklama. Podpora predaja, osobný predaj, public relations, priamy marketing.
11. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe
12. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe
13. Moderné trendy v marketingu, marketing 5.0, rekapitulácia predmetu.
Cvičenia:
Priebežné spracovávanie zadaných úloh vychádzajúcich z prednášok a individuálnych zadaní. Vypracovanie projektu, priebežné testy, riešenie praktických úloh, prípadové štúdie. Získané vedomosti počas semestra študent aplikuje na konkrétny podnikateľský subjekt v postupnosti krokov odrážajúcich teoretickú prípravu. Vedomosti ďalej rozvíja každý poslucháč pri riešení individuálnych úloh, a riešení vlastnej prípadovej štúdie, kde získava aj praktické zručnosti s prácou v zmysle uplatňovania marketingovej postupnosti krokov. Aplikáciou vedomostí na rôznych príkladoch v rámci existujúcej podnikovo hospodárskej praxe si študenti navzájom vymieňajú poznatky z rôznych sfér zamerania. Platforma riešenia prípadovej štúdie motivuje študenta na ďalšie samovzdelávanie s cieľom získania výhody. Požiadavka zabezpečenia počítačových miestností na semináre pre potreby spracovávania zadaní na hodine.
Počas seminárov je vytvorený pre každého poslucháča priestor pre zdôvodnenie ním realizovanej postupnosti krokov, overuje sa správnosť pochopenia a riešenia problémov, pričom do diskusie sa zapájajú aj ostatní poslucháči. Priebeh hodiny riadi vyučujúci, ktorý reaguje na prípadnú kritickú odozvu ostatných poslucháčov a usmerňuje vecnú polemiku rozoberaného problému. Za aktivitu študentov, vecné pripomienky a postrehy udeľuje vyučujúci body, ktoré sa započítavajú do hodnotenia predmetu. Podporuje tým záujem a aktivitu poslucháčov. Počas seminárov a skúšky študent pri kolektívnych analýzach ako aj obhajobe svojich analýz a námetov rozvíja svoje komunikačné schopnosti a schopnosť kritického myslenia.
1. Úvodné stretnutie, predstavenie požiadaviek potrebných pre absolvovanie predmetu. Rozprava k vnímaniu marketingu v dnešnej podnikovohospodárskej praxe.
2. Predstavenie vybraných podnikateľských subjektov na príklade ktorých budú realizované prípadové štúdie. Práca individuálna, výnimočne vo dvojici. Získavanie základných informácií o podnikateľskom subjekte sekundárneho charakteru.
3. Práca v teréne, zber primárnych dát potrebných pre spracovanie zadania. Systemizovanie získaných informácií.
4. Spracovávanie podkladov k SWOT analýze
5. Prezentovanie spracovanej SWOT analýzy, rozprava, diskusia, spätná väzba.
6. Segmentácia trhu aplikovaná pre podmienky vybraného subjektu. Prezentovanie, diskusia, rozprava.
7. Analýza nákupného správania v zameraní pre konkrétny subjekt.
8. Produkt a produktová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt
9. Cena a cenová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt
10. Politika miesta a distribúcie pre konkrétny subjekt
11. Nástroje marketingovej komunikácie využívané vybraným podnikateľským subjektom
12. Návrhy na zlepšenie marketingových činností a existujúceho marketingového mixu.
13. Obhajoba projektov vo forme prezentácií.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
HANULÁKOVÁ, Eva et al. Marketing : nástroje, stratégie, ľudia a trendy. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 363 s. [18,2 AH]. ISBN 978-80-571-0438-4.
KOTLER, PH., KARTAJAZA, H., SETIAWAN, I.: Marketing 5.0.John Wiley&Sons Inc, 2021. ISBN: 1119668514
LIESKOVSKÁ, V. a kol.: Marketing. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2009.
Odporúčaná:
GODIN, S.: Toto je marketing. Bratislava, Albatros Media Slovakia, 2020. ISBN 978-80-566-1627-7.
KOTLER, Ph.: Marketing od A po Z.Praha, Management Press,
KITA, Jaroslav et al. Marketing. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Teoretické základy marketingu. Obsah a podstata marketingu. Základné princípy marketingu. Marketingový riadiaci proces v podnikovohospodárskej praxi. Strategický riadiaci proces. Marketingový plán. 2. Zdroje informácií pre marketingové rozhodovanie. Marketingový informačný systém a marketingový výskum. Marketingový informačný systém a jeho zdroje. Proces marketingového výskumu. Expertné metódy vo výskume trhu. Špecifické metódy a postupy používané v kvalitatívnom výskume trhu. 3. Marketingové prostredie. Mikroprostredie. Faktory mikroprostredia. Makroprostredie. Faktory makroprostredia. Alternatívne marketingové analýzy a ich význam v manažovaní marketingových aktivít. 4. Segmentácia trhu. Metódy segmentácie. Výber cieľového trhu. Trhová pozícia. Hodnotenie trhových segmentov. 5. Nákupné správanie spotrebiteľov. Faktory spotrebiteľského správania. Proces rozhodovania o nákupe. Nákupné správanie organizácií. Trh výrobnej sféry. Nákupné rozhodovanie zákazníka na trhu výrobnej sféry. Faktory nákupného rozhodovania. Trh spotrebiteľov. Vládny trh. 6. Nástroje marketingu. Marketingový mix. Model 4P, 5P, 7P a 4C. 7. Produkt a produktová politika. Podstata marketingového chápania produktu. Klasifikácia produktov. Vývoj nového produktu. Výrobkový submix. Životný cyklus výrobku, jeho etapy a charakteristika jednotlivých štádií. 8. Cena a cenová politika. Cena ako marketingová kategória. Faktory rozhodovania o cenách. Tvorba cien. Cenová politika a cenový positioning. 9. Distribúcia a distribučná politika. Distribúcia a distribučné systémy. Štruktúra distribučnej cesty. Organizácia distribučných ciest. Fyzická distribúcia. Maloobchod. Veľkoobchod. 10. Marketingová komunikácia. Podstata a proces marketingovej komunikácie. Komunikačný mix. Reklama. Podpora predaja, osobný predaj, public relations, priamy marketing. 11. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe 12. Aplikácia marketingu pre vybranú oblasť – prednáška odborníka z praxe 13. Moderné trendy v marketingu, marketing 5.0, rekapitulácia predmetu. Cvičenia: Priebežné spracovávanie zadaných úloh vychádzajúcich z prednášok a individuálnych zadaní. Vypracovanie projektu, priebežné testy, riešenie praktických úloh, prípadové štúdie. Získané vedomosti počas semestra študent aplikuje na konkrétny podnikateľský subjekt v postupnosti krokov odrážajúcich teoretickú prípravu. Vedomosti ďalej rozvíja každý poslucháč pri riešení individuálnych úloh, a riešení vlastnej prípadovej štúdie, kde získava aj praktické zručnosti s prácou v zmysle uplatňovania marketingovej postupnosti krokov. Aplikáciou vedomostí na rôznych príkladoch v rámci existujúcej podnikovo hospodárskej praxe si študenti navzájom vymieňajú poznatky z rôznych sfér zamerania. Platforma riešenia prípadovej štúdie motivuje študenta na ďalšie samovzdelávanie s cieľom získania výhody. Požiadavka zabezpečenia počítačových miestností na semináre pre potreby spracovávania zadaní na hodine. Počas seminárov je vytvorený pre každého poslucháča priestor pre zdôvodnenie ním realizovanej postupnosti krokov, overuje sa správnosť pochopenia a riešenia problémov, pričom do diskusie sa zapájajú aj ostatní poslucháči. Priebeh hodiny riadi vyučujúci, ktorý reaguje na prípadnú kritickú odozvu ostatných poslucháčov a usmerňuje vecnú polemiku rozoberaného problému. Za aktivitu študentov, vecné pripomienky a postrehy udeľuje vyučujúci body, ktoré sa započítavajú do hodnotenia predmetu. Podporuje tým záujem a aktivitu poslucháčov. Počas seminárov a skúšky študent pri kolektívnych analýzach ako aj obhajobe svojich analýz a námetov rozvíja svoje komunikačné schopnosti a schopnosť kritického myslenia. 1. Úvodné stretnutie, predstavenie požiadaviek potrebných pre absolvovanie predmetu. Rozprava k vnímaniu marketingu v dnešnej podnikovohospodárskej praxe. 2. Predstavenie vybraných podnikateľských subjektov na príklade ktorých budú realizované prípadové štúdie. Práca individuálna, výnimočne vo dvojici. Získavanie základných informácií o podnikateľskom subjekte sekundárneho charakteru. 3. Práca v teréne, zber primárnych dát potrebných pre spracovanie zadania. Systemizovanie získaných informácií. 4. Spracovávanie podkladov k SWOT analýze 5. Prezentovanie spracovanej SWOT analýzy, rozprava, diskusia, spätná väzba. 6. Segmentácia trhu aplikovaná pre podmienky vybraného subjektu. Prezentovanie, diskusia, rozprava. 7. Analýza nákupného správania v zameraní pre konkrétny subjekt. 8. Produkt a produktová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt 9. Cena a cenová politika v aplikácií pre konkrétny subjekt 10. Politika miesta a distribúcie pre konkrétny subjekt 11. Nástroje marketingovej komunikácie využívané vybraným podnikateľským subjektom 12. Návrhy na zlepšenie marketingových činností a existujúceho marketingového mixu. 13. Obhajoba projektov vo forme prezentácií.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semináre: 40%, z toho:
aktivita na seminároch: 10 %
výsledok semestrálnych testov: 10%
vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce: 20 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach: 26 hodín
účasť na cvičeniach : 26 hodín
príprava na aktívne formy výučby 16 hodín
individuálna príprava na semináre: 39 hodín
individuálna príprava na písomnú skúšku: 49 hodín
Spolu: 156 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2023

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.02.2023