Telovýchovné aktivity

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Kompenzácia duševného zaťaženia, vplyv na telesný, funkčný a pohybový rozvoj. Prevencia civilizačných ochorení, metabolického syndrómu a ochorení spôsobených sedavým spôsobom života. Formovanie trvalého vzťahu k športu, získanie vedomostí o správnej výžive a životospráve. Zlepšenie základných pohybových zručností, zlepšenie typologických parametrov.
Vedomosti:
• správnej výžive a životospráve
• správnom telesnom a pohybovom rozvoji
Zručnosti:
• základné pohybové zručností
• vplyv na typologické parametre
Kompetentnosti:
• formovanie trvalého vzťahu k športu
• prevencia civilizačných ochorení

Stručná osnova predmetu

Podľa jednotlivých pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, bodywork, fitball aerobik, florbal, futbal, futsal, intervalový tréning, joga, kondičný beh, kondičná kulturistika, letné kurzy, moderný tanec, pilates, plávanie, relax strečing, step aerobik, stolný tenis, tabata, teoretické prednášky, tenis, turistika, volejbal, zimné kurzy.

Odporúčaná literatúra

1. Moravec, R. – Kampmiller, T. – Sedláček, J. 1996. Eurofit. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-967487-1-8.
2. Clarková, N. 2000. Sportovní výživa. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4655-5.
3. Moravec, R. – Kampmiller, T. – Šimonek, J. a kol. 2004. Teória a didaktika športu. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-89075-22-3.
4. Peráček P. – Argaj, G. – Holienka, M. a kol. 2003. Športové hry. Bratislava: PEEM. ISBN
80-88901-77-4.
5. Macejková, Y. a kol. 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM Agency. ISBN 80-969268-3-7.
6. Kovaříková, K. 2017. Aerobik a fitnes. Praha : Karolinum. ISBN 978-80-246-3649-8.

Sylabus predmetu

Podľa jednotlivých pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, bodywork, fitball aerobik, florbal, futbal, futsal, intervalový tréning, joga, kondičný beh, kondičná kulturistika, letné kurzy, moderný tanec, pilates, plávanie, relax strečing, step aerobik, stolný tenis, tabata, teoretické prednášky, tenis, turistika, volejbal, zimné kurzy.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné testy: somatometrické, motorické a funkčné
zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na seminároch - 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022