CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Zamestnanie a zamestnanecká politika.
2. Profesia a profesijné a profesné príležitosti.
3. Osobné doklady a písomná korešpondencia.
4. Vznik a založenie firmy.
5. Písomná a ústna komunikácia.

Odporúčaná literatúra

1. DZIVÁKOVÁ, M. 2020. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM.
2. STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava : Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3153-5.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Ako sa zamestnať? 2. Práca, pracovné príležitosti. 3. Profesie. 4. Životopis a osobné doklady. 5. Životopis. 6. Motivačný list. 7. Pracovný pohovor. 8. Založenie firmy – názov, logo, kontaktné údaje. 9. História firmy. 10. Voľné pracovné miesta vo firme. 11. Požiadavky na zamestnanca. 12. Riešenie prípadovej štúdie. 13. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov a sebahodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na cvičeniach – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach - 26 hod.
• príprava na cvičenia - 26 hod.
• príprava na skúšku - 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, ruský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022