Základy práva

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je nadobudnúť systematický prehľad a základnú orientáciu v oblasti základov práva, ako v rámci slovenského právneho poriadku, tak aj práva EÚ. Osvojiť si ťažiskové inštitúty a vzťahy v právnych odvetviach regulujúcich hospodárske vzťahy.
Vedomosti:
- nadobudnutie základných poznatkov o všetkých právnych odvetviach slovenského právneho poriadku s dôrazom na pochopenie základných pojmov a právnych kategórií,
- porozumenie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom a hospodárskom kontexte,
- pochopenie významu právnej regulácie hospodárskych vzťahov v ich komplexnosti.
Zručnosti:
- nadobudnutie analytických zručností pre prácu s právnymi textami a orientáciu v systéme právnych predpisov,
- schopnosť adekvátne vykladať právne predpisy, a to v ekonomickom aj právnom kontexte,
- schopnosť správne aplikovať právne normy na riešenie konkrétneho právneho problému.
Kompetentnosti:
- odborné kompetentnosti získané komplexnou orientáciou v právnom poriadku SR a čiastočne aj v európskom práve,
- personálne kompetentnosti prehlbované aplikáciou právnej úpravy na bežné právne úkony vysokoškolsky vzdelaného ekonóma,
- sociálne kompetentnosti rozvíjané prostredníctvom riešenia aplikačných problémov v kontexte etického rozmeru práva.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Základné právne pojmy, pojmové vymedzenie práva, pramene práva, právne normy.
2. Normatívne právne akty, individuálne právne akty, právne vzťahy.
3. Orgány štátnej moci a správy. Orgány Európskej únie.
4. Vybrané inštitúty pracovného práva.
5. Zodpovednosť, vymedzenie pojmu právnej zodpovednosti.
6. Ústavné zásady činnosti súdov, Súdny dvor Európskych spoločenstiev, prokuratúra a jej organizácia.
7. Civilné súdne konanie.
8. Obchodné právo.
9. Priemyselné práva.
10. Právna úprava súkromného podnikania občanov. Živnostenský zákon.
11. Podnik a jeho obchodné meno, ochrana obchodného mena, konanie podnikateľa.
12. Obchodné spoločnosti.
13. Insolvenčné právo.
Cvičenia:
1. Štruktúra právnych noriem, druhy právnych noriem, platnosť a účinnosť právnych noriem, pôsobnosť právnych noriem, aplikácia právnych noriem, výklad práva, analógia. Charakteristika práva Európskej únie. Primárne a sekundárne pramene EÚ.
2. Subjekt právneho vzťahu, objekt právneho vzťahu, právne skutočnosti, právne záruky zákonitosti, systém práva.
3. Národná rada SR, vláda SR, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej samosprávy, miestne orgány štátnej správy.
4. Účastníci pracovnoprávnych vzťahov, zamestnávateľ, zamestnanci, pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru, voľba, vymenovanie, zmeny pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, dohoda, výpoveď, okamžité zrušenie, pracovný čas, dovolenka na zotavenie, mzda, náhrada mzdy a výdavkov.
5. Administratívno-právna zodpovednosť, trestno-právna zodpovednosť, obchodno-právna zodpovednosť, pracovno-právna zodpovednosť, zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú organizácii, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu.
6. Výkon prokurátorského dozoru, trestné konanie, súdy a prokuratúra, sústava súdov.
7. Právomoc a príslušnosť súdov v civilnom súdnom konaní, účastníci konania, konanie na súde 1. stupňa, opravné prostriedky, výkon rozhodnutia a exekúcia, trovy konania, právna pomoc advokátov.
8. Pojem a predmet obchodného práva, úloha obchodného práva v regulácii spoločenských vzťahov v ekonomike, vzťah občianskeho a obchodného práva, Obchodný zákonník, jeho štruktúra a vzťah k Občianskemu zákonníku.
9. Prehľad zákonnej úpravy priemyselných práv, charakteristika priemyselných práv, ochranné známky, úžitkové vzory.
10. Získanie, zmena, zrušenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť podľa Živnostenského zákona, ďalšie podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti.
11. Obchodné tajomstvo, podnikanie zahraničných subjektov v SR, registrácia podnikateľských subjektov.
12. Charakteristika obchodných spoločností, založenie a vznik obchodnej spoločnosti, zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti.
13. Charakteristika pojmov likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia. Konkurzné konanie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HOLUB, D. a kol. 2016. Základy práva pre ekonómov. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2016. 356 s. ISBN 978- 80-8168-513-2
2. HOLUB, D. a kol. 2018. Praktikum k základom práva pre ekonómov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-909-3
3. KROPAJ, M. a kol. 2017. Základy obchodného práva pre ekonómov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-727-3
4. KROŠLÁK, D., BALOG, B., SURMAJOVÁ, Ž. 2020. Teória štátu a práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-5710-275-5
Doplňujúca literatúra:
5. OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. 2020. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-571-0291-5
6. LUKÁČKA, P. 2019. Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0080-5
7. Aktuálne právne predpisy v rámci právneho poriadku SR a práva EÚ
8. OSINA, P. 2017. Legal Theory. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-223-3

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Základné právne pojmy, pojmové vymedzenie práva, pramene práva, právne normy. 2. Normatívne právne akty, individuálne právne akty, právne vzťahy. 3. Orgány štátnej moci a správy. Orgány Európskej únie. 4. Vybrané inštitúty pracovného práva. 5. Zodpovednosť, vymedzenie pojmu právnej zodpovednosti. 6. Ústavné zásady činnosti súdov, Súdny dvor Európskych spoločenstiev, prokuratúra a jej organizácia. 7. Civilné súdne konanie. 8. Obchodné právo. 9. Priemyselné práva. 10. Právna úprava súkromného podnikania občanov. Živnostenský zákon. 11. Podnik a jeho obchodné meno, ochrana obchodného mena, konanie podnikateľa. 12. Obchodné spoločnosti. 13. Insolvenčné právo. Cvičenia: 1. Štruktúra právnych noriem, druhy právnych noriem, platnosť a účinnosť právnych noriem, pôsobnosť právnych noriem, aplikácia právnych noriem, výklad práva, analógia. Charakteristika práva Európskej únie. Primárne a sekundárne pramene EÚ. 2. Subjekt právneho vzťahu, objekt právneho vzťahu, právne skutočnosti, právne záruky zákonitosti, systém práva. 3. Národná rada SR, vláda SR, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej samosprávy, miestne orgány štátnej správy. 4. Účastníci pracovnoprávnych vzťahov, zamestnávateľ, zamestnanci, pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru, voľba, vymenovanie, zmeny pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, dohoda, výpoveď, okamžité zrušenie, pracovný čas, dovolenka na zotavenie, mzda, náhrada mzdy a výdavkov. 5. Administratívno-právna zodpovednosť, trestno-právna zodpovednosť, obchodno-právna zodpovednosť, pracovno-právna zodpovednosť, zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú organizácii, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. 6. Výkon prokurátorského dozoru, trestné konanie, súdy a prokuratúra, sústava súdov. 7. Právomoc a príslušnosť súdov v civilnom súdnom konaní, účastníci konania, konanie na súde 1. stupňa, opravné prostriedky, výkon rozhodnutia a exekúcia, trovy konania, právna pomoc advokátov. 8. Pojem a predmet obchodného práva, úloha obchodného práva v regulácii spoločenských vzťahov v ekonomike, vzťah občianskeho a obchodného práva, Obchodný zákonník, jeho štruktúra a vzťah k Občianskemu zákonníku. 9. Prehľad zákonnej úpravy priemyselných práv, charakteristika priemyselných práv, ochranné známky, úžitkové vzory. 10. Získanie, zmena, zrušenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť podľa Živnostenského zákona, ďalšie podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti. 11. Obchodné tajomstvo, podnikanie zahraničných subjektov v SR, registrácia podnikateľských subjektov. 12. Charakteristika obchodných spoločností, založenie a vznik obchodnej spoločnosti, zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti. 13. Charakteristika pojmov likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia. Konkurzné konanie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
• písomný test: 30 %
• individuálna prezentácia: 10 %
Kombinovaná skúška: 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach - 26 hod.
• účasť na cvičeniach - 26 hod.
• príprava na cvičenia (individuálne prezentácie) - 26 hod.
• príprava na semestrálne testy - 26 hod.
• príprava na skúšku - 52 hod.
Spolu: 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 09.04.2024

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 09.04.2024