CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Kompetentnosti:
Využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Filozofia a dôvod založenia firmy.
2. Ciele a charakteristika podniku.
3. Činnosť podniku.
4. Podnikateľský plán.
5. Výrobky a služby.

Odporúčaná literatúra

1. DZIVÁKOVÁ, M. 2020. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM.
1. STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava : Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3153-5.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Zoznámenie sa s firmou. 2. Dôvod založenia firmy. 3. Ciele firmy. 4. Charakteristika firmy. 5. Spoločnosti s ručením obmedzeným. 6. Akciové spoločnosti. 7. Činnosť firmy. 8. Podnikateľský plán. 9. Štruktúra firmy. 10. Poskytované výrobky a služby firmy. 11. Slovensko-ruské spoločné firmy. 12. Riešenie prípadovej štúdie. 13. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov a sebahodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na cvičeniach – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 10 %
• písomná skúška – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach - 26 hod.
• príprava semestrálneho projektu - 26 hod.
• príprava na skúšku - 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, ruský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022