CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľ predmetu: porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou. Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Kompetentnosti:
Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Komunikácia na pracovisku
2. Marketing
3. Networking
4. Vzťahy na pracovisku
5. Úspech
6. Prípadová štúdia

Odporúčaná literatúra

1. Müller, A. - Schlüter, S.: Im Beruf Neu - Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2. Hueber Verlag. ISBN 978-3-19-201190-0.
2. Müller, A. - Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2. Hueber Verlag. ISBN 978-3-19-201190-7.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Interná a externá komunikácia v podnikaní (e-mail) 2. Riešenie komunikačných zlyhaní 3. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky 4. Marketing 5. medzinárodný marketing (zložené podstatné meno) 6. Svetové značky 7. Firma 8. Brainstorming 9. Budovanie vzťahov na pracovisku (frázové slovesá) 10. Rokovania 11. Networking (získavanie kontaktov) 12. Úspech (prípony, minulý a prítomný čas) 13. Riešenie prípadovej štúdie

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na cvičeniach – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 20 %
• výsledok písomnej skúšky – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• príprava na cvičenia – 26 hod.
• príprava na písomnú skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, nemecký

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022