Podnikové financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Študenti nadobudnú súbor poznatkov a metód, na základe ktorých sa budú môcť
samostatne orientovať v problematike finančného riadenia podnikov. Po absolvovaní predmetu Podnikové financie budú študenti schopní porozumieť základným oblastiam finančného riadenia podniku, na základe získaných vedomostí budú vedieť analyzovať zdroje financovania podniku a v prípade dodatočnej potreby ďalších zdrojov aj navrhnúť možnosti získavania týchto zdrojov tak, aby to bolo pre daný podnik efektívne, a to z pohľadu nákladov na získanie zdrojov financovania a snahy o ich minimalizáciu. Okrem klasických štandardných foriem financovania budú študenti schopní navrhnúť aj financovanie prostredníctvom tzv. alternatívnych zdroj financovania. V prípade nových investícií podniku študent dokáže na základe získaných vedomostí analyzovať vhodnosť a výhodnosť projektov pre daný podnik prostredníctvom viacerých metód hodnotenia investičných projektov. V rámci daného predmetu študent získa aj základné vedomosti v oblasti finančnej analýzy podniku a finančného plánovania, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné absolvovanie nadväzujúcich predmetov v ďalších ročníkoch štúdia.

Kompetentnosť:
orientovať sa v rámci základných otázok finančného riadenia podnikov,
navrhnúť možnosti financovania podnikateľských aktivít,
analyzovať, posúdiť a efektívne sa rozhodnúť v rámci jednotlivých možností financovania z hľadiska viacerých faktorov (náklady kapitálu, dostupnosť finančných zdrojov, administratívna náročnosť pri ich získavaní ai.),
navrhnúť využívanie alternatívnych zdrojov financovania,
posúdiť efektívnosť variantov investičných projektov a vybrať optimálny variant vzhľadom na zvolené rozhodovacie kritérium.

Zručnosť:
analyzovať a kvantifikovať náklady kapitálu podniku,
kvantifikovať potrebu finančných zdrojov, následne analyzovať výhodnosť jednotlivých možností zdrojov financovania podnikov,
analyzovať platobnú schopnosť podniku,
analyzovať a zhodnotiť ekonomickú efektívnosť investičných projektov prostredníctvom dynamických metód hodnotenia efektívnosti investičných projektov,
posúdiť možnosti využívania alternatívnych foriem financovania (rizikový kapitál, dotácie, eurofondy).

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Vývoj, charakteristika a obsah podnikových financií. Obsah, princípy a postupy finančného riadenia podniku. Základné kategórie využívané pri finančnom riadení. Finančná politika podniku a finančné ciele podnikateľskej činnosti. Finančné rozhodovanie podniku.
2. Financovanie podniku, jeho majetková, finančná a kapitálová štruktúra. Potrebný objem kapitálu podniku. Majetková štruktúra. Štruktúra finančných zdrojov podniku. Optimálna finančná štruktúra podniku.
3. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov. Vklady vlastníkov. Vstup venture (rizikového) kapitálu. Získavanie vlastného kapitálu v kapitálových spoločnostiach. Akcie a ich typy, kmeňové, prioritné a zamestnanecké akcie. Technika emisie akcií.
4. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov. Financovanie podnikových potrieb zo zisku. Spôsob vyčísľovania zisku. Rozdeľovanie zisku: dane, dividendy, tvorba rezervných fondov. Samofinancovanie podniku. Penzijné fondy. Financovanie podnikových potrieb z odpisov. Odpisy ako zdroj financovania. Odpisová politika štátu a podnikov. Ostatné interné zdroje financovania.
5. Získavanie dlhodobého a strednodobého kapitálu úverovou formou. Emisia podnikových obligácií, ich typy, krytie, výnos a splácanie. Finančné úvery: termínované pôžičky, hypotekárne úvery, pôžičky v rámci revolvingového systému, exportné úvery. Dodávateľské úvery. Osobitné formy úverov: lízing, forfaiting, franchising.
6. Získanie finančných zdrojov z krátkodobých úverov. Obchodný úver. Zmenka ako nástroj obchodného úveru. Stále a nestále pasíva, preddavky, emisia komerčných papierov, krátkodobé bankové úvery. Faktoring ako forma krátkodobého financovania.
7. Finančná podpora podnikov z verejných zdrojov. Dôvody a faktory zamerania finančnej podpory. Priame a nepriame formy podpory. Finančná podpora podnikov v SR, subjekty a programy. Formy a zámery dotačnej politiky Európskej únie.
8. Umiestnenie (alokácia) kapitálu do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Charakteristika finančných aspektov investície. Metódy výberu vhodného variantu investičného projektu. Vplyv inflácie na investičné rozhodovanie. Výber investičného projektu do kapitálového rozpočtu. Financovanie veľkých investičných projektov.
9. Finančné investície podniku. Investovanie kapitálu do finančného majetku. Úloha a nástroje finančného trhu. Kritéria finančného investovania. Portfólio cenných papierov. Strategické ciele finančného investovania podniku.
10. Financovanie obežného majetku podniku, jeho charakteristika a štruktúra. Manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov. Peňažný cyklus.
11. Finančné vzťahy podniku voči zahraničiu a faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Faktory dlhodobo a krátkodobo pôsobiace na devízový kurz. Manažment menových rizík podniku.
12. Stanovenie hodnoty podniku. Motívy stanovenia hodnoty podniku. Základné informačné vstupy a faktory. Metódy stanovenia hodnoty podniku. Ohodnotenie majetku podniku v osobitných podmienkach.
13. Finančná analýza a plánovanie podniku. Význam a úlohy finančnej analýzy pri riadení podnikových financií. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Nové kritériá hodnotenia výkonnosti podniku – ekonomická pridaná hodnota (EVA) a hodnota pridaná trhom (MVA). Predikčne zameraná finančná analýza. Vymedzenie podstaty a úloh finančného plánu. Štruktúra, obsah a postup tvorby finančného plánu. Charakteristika jednotlivých častí finančného plánu. Metódy a modely tvorby finančného plánu podniku. Kontrola plnenia, úpravy a zmeny plánu.

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Cash flow – peňažné toky podniku. Vyčíslenie cash flow priamou a nepriamou metódou. Analýza finančných pomerových ukazovateľov – konkrétne ukazovateľov likvidity.
2. Časová hodnota peňazí – budúca hodnota peňazí (úročiteľ, sporiteľ, fondovateľ), súčasná hodnota peňazí (odúročiteľ, zásobiteľ, umorovateľ). Vplyv inflácie a zdaňovania úrokového výnosu na časovú hodnotu peňazí.
3. Finančná a kapitálová štruktúra podniku – náklady súvisiace s viazaním jednotlivých zložiek kapitálu, náklady na vlastný kapitál, náklady na cudzí kapitál, výpočet priemerných nominálnych a reálnych nákladov kapitálu.
4. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov – akcie a ich hodnota (nominálna, účtovná, trhová ai.), emisia akcií a odberné právo – výpočet odberného práva pri dodatočnej emisii akcií, ceny odberného práva, novej priemernej trhovej ceny akcií po emisii.
5. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov – financovanie podniku zo zisku. Faktory ovplyvňujúce tvorbu výsledku hospodárenia. Zdaňovanie výsledku hospodárenia – úprava výsledku hospodárenia na základ dane prostredníctvom tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek, výpočet výsledku hospodárenia po zdanení, rozdeľovanie zisku.
6. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov – typy odpisov (daňové, účtovné), rozdiel medzi nimi. Výpočet odpisov prostredníctvom účtovných metód odpisovania (rovnomerné odpisy, progresívne, degresívne, nerovnomerné).
7. Získavanie finančných zdrojov prostredníctvom úverov. Zostavenie najčastejšie využívaných splátkových plánov úverov (splátkový plán s rovnakou výškou splátky, s rovnakou výškou celkovej platby, s pravidelne rastúcou splátkou ai.).
8. Financovanie podnikov prostredníctvom využívania finančného prenájmu – výpočet lízingovej ceny, akontácie, lízingovej splátky. Uplatnenie lízingu pri financovaní obstarania dlhodobého majetku podniku.
9. Porovnanie financovania prostredníctvom lízingu a úveru. Prepočet nákladov súvisiacich s lízingom a úverov na súčasnú hodnotu, výber efektívnej formy financovania (z hľadiska kritéria minimalizácie nákladov).
10. Umiestňovanie kapitálu do dlhodobého majetku – typy investičných projektov, výpočet základných ekonomických parametrov investičných projektov (kapitálové výdavky, očakávané peňažné príjmy, životnosť).
11. Zhodnotenie efektívnosti investičných projektov prostredníctvom metód hodnotenia efektívnosti investičných projektov, s hlavným zameraním na dynamické metódy (čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosnosti, ako doplnková metóda doba návratnosti s časovou aktualizáciou).
12. Zhodnotenie rizikovosti investičných projektov – využitie základných štatistických metód pri analýze rizikovosti investičných projektov (smerodajná odchýlka, variačný koeficient). Porovnanie rizikovosti viacerých investičných projektov.
13. Finančné investície podniku – základná metodika výpočet trhovej ceny cenných papierov (obligácií, prioritných a kmeňových akcií). Výpočet očakávanej výnosnosti a rizikovosti cenných papierov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
VLACHYNSKÝ, Karol a kol. Podnikové financie. Bratislava : IURA Edition, 2009. 524 s. ISBN 978-80-8078-258-0.
FETISOVOVÁ, Elena a kol. Podnikové financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 223 s. ISBN 978-80-571-0162-8.
FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav - VLACHYNSKÝ, Karol. Aktuálne trendy vo financiách malých a stredných podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 261 s. ISBN 978-80-225-3990-6.
BREALEY, Richard - MYERS, Stewart C. - MARCUS, Alan J. Fundamentals of Corporate Finance. Kindle Edition, 2012. 784 s. ISBN 978-0078034640.
FETISOVOVÁ, Elena a kol. Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 258 s. ISBN 978-80-225-3366-9.

Doplnková literatúra:
BERK, Jonathan - DEMARZO, Peter. Corporate Finance. Harlow : Pearson, 2020. 1181 s. ISBN 978-1292-30415-1.
VINCZEOVÁ, Miroslava - KRIŠTOFÍK, Peter. Corporate finance. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 133 s. ISBN 978-80-557-0490-6.
VALACH, Josef a kol. 2010. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : Ekopress, s. r. o., 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
MAREK, Petr a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha : Ekopress, s. r. o., 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
CORRELI, Angelo. Analytical Corporate Finance. New York : Springer International Publishing AG, 2018. 501 s. ISBN 3319957619.
SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. Praha : C. H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Vývoj, charakteristika a obsah podnikových financií. Obsah, princípy a postupy finančného riadenia podniku. Základné kategórie využívané pri finančnom riadení. Finančná politika podniku a finančné ciele podnikateľskej činnosti. Finančné rozhodovanie podniku. 2. Financovanie podniku, jeho majetková, finančná a kapitálová štruktúra. Potrebný objem kapitálu podniku. Majetková štruktúra. Štruktúra finančných zdrojov podniku. Optimálna finančná štruktúra podniku. 3. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov. Vklady vlastníkov. Vstup venture (rizikového) kapitálu. Získavanie vlastného kapitálu v kapitálových spoločnostiach. Akcie a ich typy, kmeňové, prioritné a zamestnanecké akcie. Technika emisie akcií. 4. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov. Financovanie podnikových potrieb zo zisku. Spôsob vyčísľovania zisku. Rozdeľovanie zisku: dane, dividendy, tvorba rezervných fondov. Samofinancovanie podniku. Penzijné fondy. Financovanie podnikových potrieb z odpisov. Odpisy ako zdroj financovania. Odpisová politika štátu a podnikov. Ostatné interné zdroje financovania. 5. Získavanie dlhodobého a strednodobého kapitálu úverovou formou. Emisia podnikových obligácií, ich typy, krytie, výnos a splácanie. Finančné úvery: termínované pôžičky, hypotekárne úvery, pôžičky v rámci revolvingového systému, exportné úvery. Dodávateľské úvery. Osobitné formy úverov: lízing, forfaiting, franchising. 6. Získanie finančných zdrojov z krátkodobých úverov. Obchodný úver. Zmenka ako nástroj obchodného úveru. Stále a nestále pasíva, preddavky, emisia komerčných papierov, krátkodobé bankové úvery. Faktoring ako forma krátkodobého financovania. 7. Finančná podpora podnikov z verejných zdrojov. Dôvody a faktory zamerania finančnej podpory. Priame a nepriame formy podpory. Finančná podpora podnikov v SR, subjekty a programy. Formy a zámery dotačnej politiky Európskej únie. 8. Umiestnenie (alokácia) kapitálu do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Charakteristika finančných aspektov investície. Metódy výberu vhodného variantu investičného projektu. Vplyv inflácie na investičné rozhodovanie. Výber investičného projektu do kapitálového rozpočtu. Financovanie veľkých investičných projektov. 9. Finančné investície podniku. Investovanie kapitálu do finančného majetku. Úloha a nástroje finančného trhu. Kritéria finančného investovania. Portfólio cenných papierov. Strategické ciele finančného investovania podniku. 10. Financovanie obežného majetku podniku, jeho charakteristika a štruktúra. Manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov. Peňažný cyklus. 11. Finančné vzťahy podniku voči zahraničiu a faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Faktory dlhodobo a krátkodobo pôsobiace na devízový kurz. Manažment menových rizík podniku. 12. Stanovenie hodnoty podniku. Motívy stanovenia hodnoty podniku. Základné informačné vstupy a faktory. Metódy stanovenia hodnoty podniku. Ohodnotenie majetku podniku v osobitných podmienkach. 13. Finančná analýza a plánovanie podniku. Význam a úlohy finančnej analýzy pri riadení podnikových financií. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Nové kritériá hodnotenia výkonnosti podniku – ekonomická pridaná hodnota (EVA) a hodnota pridaná trhom (MVA). Predikčne zameraná finančná analýza. Vymedzenie podstaty a úloh finančného plánu. Štruktúra, obsah a postup tvorby finančného plánu. Charakteristika jednotlivých častí finančného plánu. Metódy a modely tvorby finančného plánu podniku. Kontrola plnenia, úpravy a zmeny plánu. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Cash flow – peňažné toky podniku. Vyčíslenie cash flow priamou a nepriamou metódou. Analýza finančných pomerových ukazovateľov – konkrétne ukazovateľov likvidity. 2. Časová hodnota peňazí – budúca hodnota peňazí (úročiteľ, sporiteľ, fondovateľ), súčasná hodnota peňazí (odúročiteľ, zásobiteľ, umorovateľ). Vplyv inflácie a zdaňovania úrokového výnosu na časovú hodnotu peňazí. 3. Finančná a kapitálová štruktúra podniku – náklady súvisiace s viazaním jednotlivých zložiek kapitálu, náklady na vlastný kapitál, náklady na cudzí kapitál, výpočet priemerných nominálnych a reálnych nákladov kapitálu. 4. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov – akcie a ich hodnota (nominálna, účtovná, trhová ai.), emisia akcií a odberné právo – výpočet odberného práva pri dodatočnej emisii akcií, ceny odberného práva, novej priemernej trhovej ceny akcií po emisii. 5. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov – financovanie podniku zo zisku. Faktory ovplyvňujúce tvorbu výsledku hospodárenia. Zdaňovanie výsledku hospodárenia – úprava výsledku hospodárenia na základ dane prostredníctvom tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek, výpočet výsledku hospodárenia po zdanení, rozdeľovanie zisku. 6. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov – typy odpisov (daňové, účtovné), rozdiel medzi nimi. Výpočet odpisov prostredníctvom účtovných metód odpisovania (rovnomerné odpisy, progresívne, degresívne, nerovnomerné). 7. Získavanie finančných zdrojov prostredníctvom úverov. Zostavenie najčastejšie využívaných splátkových plánov úverov (splátkový plán s rovnakou výškou splátky, s rovnakou výškou celkovej platby, s pravidelne rastúcou splátkou ai.). 8. Financovanie podnikov prostredníctvom využívania finančného prenájmu – výpočet lízingovej ceny, akontácie, lízingovej splátky. Uplatnenie lízingu pri financovaní obstarania dlhodobého majetku podniku. 9. Porovnanie financovania prostredníctvom lízingu a úveru. Prepočet nákladov súvisiacich s lízingom a úverov na súčasnú hodnotu, výber efektívnej formy financovania (z hľadiska kritéria minimalizácie nákladov). 10. Umiestňovanie kapitálu do dlhodobého majetku – typy investičných projektov, výpočet základných ekonomických parametrov investičných projektov (kapitálové výdavky, očakávané peňažné príjmy, životnosť). 11. Zhodnotenie efektívnosti investičných projektov prostredníctvom metód hodnotenia efektívnosti investičných projektov, s hlavným zameraním na dynamické metódy (čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosnosti, ako doplnková metóda doba návratnosti s časovou aktualizáciou). 12. Zhodnotenie rizikovosti investičných projektov – využitie základných štatistických metód pri analýze rizikovosti investičných projektov (smerodajná odchýlka, variačný koeficient). Porovnanie rizikovosti viacerých investičných projektov. 13. Finančné investície podniku – základná metodika výpočet trhovej ceny cenných papierov (obligácií, prioritných a kmeňových akcií). Výpočet očakávanej výnosnosti a rizikovosti cenných papierov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

6 % priebežná aktivita študentov počas semestra, 24 % písomný test, 70 % záverečná písomná skúška (4 otvorené teoretické otázky, z ktorých každá je zameraná na inú oblasť finančného riadenia a 2 príklady)

Pracovné zaťaženie študenta

Spolu pracovné zaťaženie študenta: 156 h
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na seminároch 26 h,
príprava na semináre vrátane spracovávania domácich zadaní 20 h,
príprava na zápočtovú písomku 20 h,
príprava na skúšku 64 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2024

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2024