CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Zručnosti:
Študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Kompetentnosti:
Využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Podnikanie.
2. Manažment.
3. Komunikácia na pracovisku.
4. Slovenská a ruská ekonomika – porovnanie.
5. Obchodné rokovania.

Odporúčaná literatúra

1. RECHTORÍKOVÁ, G. 2014. Ruština pre ekonómov I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014.
2. STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3153-5.

Sylabus predmetu

Cvičenia: 1. Podnik a podnikanie II. 2. Licencia a franchising. 3. Manažment. 4. Etika a komunikácia v obchode 5. Ekonomika Slovenskej republiky – prehľad. 6. Ekonomika Ruskej federácie – prehľad. 7. Spoločné slovensko-ruské podniky II. 8. Obchodné rokovania všeobecne. 9. Riešenie obchodných konfliktov. 10. Obchodná zmluva. 11. Ruský obchodný partner – charakteristika, odlišnosti. 12. Riešenie prípadovej štúdie 13. Hodnotenie výsledkov vzdelávania a sebahodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• aktivita na cvičeniach – 20 %
• hodnotenie domácich zadaní – 10 %
• výsledok písomnej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na cvičeniach – 26 hod.
• semestrálny projekt – 26 hod.
• príprava na písomnú skúšku – 26 hod.
Spolu: 78 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, ruský

Dátum schválenia: 01.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 01.03.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022