Mikroekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je osvojenie základných východísk a predpokladov fungovania ekonomiky v rôznych ekonomických systémoch. Ťažisko štúdia spočíva v pochopení podstaty fungovania trhu a trhového mechanizmu na základe dôkladnej analýzy činiteľov determinujúcich dopyt a ponuku. To umožňuje študentom porozumieť, ako sa na trhu vytvára trhová rovnováha, rovnovážna cena a ako, a prečo vznikajú nerovnovážne situácie na trhu. Na základe súčasných poznatkov študenti pochopia, ako sa správajú ekonomické subjekty v podmienkach dokonalej konkurencie a nedokonalej konkurencie.
Vedomosti:
o dopyte, ponuke, elasticite dopytu a ponuky, kardinálnej a ordinálnej teórii užitočnosti. rovnováhe spotrebiteľa, trhovej konkurencii, nedostatkoch a nedokonalosti trhu,
o teórii firmy, utváraní ponuky, nákladoch firmy, rovnováhe firmy v dokonalej a nedokonalej konkurencii,
o trhu výrobných faktorov, rozdeľovaní dôchodkov a kvalite života.
Zručnosti:
zakresliť krivky, posuny kriviek
vyjadriť a prezentovať postoj a názory pri riešení mikroekonomických problémov
vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať mikroekonomické informácie vývoji z rôznych zdrojov a závery aplikovať ich na praktických prípadových štúdiách.
Kompetentnosti:
schopnosť myslieť abstraktne, analyticky a ekonomicky a to najmä vďaka prepojeniu teoretických poznatkov s praktickými príkladmi
schopnosť systematizovať znalosti vo väzbe k iným predmetom
schopnosť zaujať vlastné mikroekonomické stanoviská a hodnotenia

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Vývoj ekonomického myslenia
Predmet a metodológia ekonomickej teórie
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony
Trh a trhový systém
Trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka. Formovanie trhovej rovnováhy
Správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu
Elasticita dopytu a ponuky
Teória výroby a vytváranie ponuky
Správanie sa firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu
Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a monopolistickej konkurencie
Trh výrobných faktorov. Trh prác. Trh pôdy. Trh kapitálu
Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života
Cvičenia:
Predmet a metodológia ekonomickej teórie – osvojovanie základných pojmov na praktických príkladoch
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony – kvantitatívne a grafické úlohy
Trh a trhový systém – nedokonalosti trhu, externality, verejné statky
Trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka. Formovanie trhovej rovnováhy – kvantitatívne a grafické úlohy
Správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu – kvantitatívne a grafické úlohy
Elasticita dopytu a ponuky – kvantitatívne úlohy
Náklady, príjmy a zisk firmy.
Správanie sa firmy v podmienkach dokonalej konkurencie – grafické úlohy
Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu – grafické úlohy
Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a monopolistickej konkurencie – grafické úlohy
Trh výrobných faktorov – grafické úlohy
Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života – skupinová práca s aktuálnymi údajmi
Prezentácia semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MUCHOVÁ, E. a kol. Základy ekonómie, Bratislava: Wolters Kluwner, a.s. 2021.
2. HOLKOVÁ, V. – VESELKOVÁ, A.: Mikroekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2020.
3. MARASOVÁ, J. - HOREHÁJOVÁ, M. - MAZÚROVÁ, B. - HOREHÁJ, J.: Princípy mikroekonómie. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2019
4. FENDEKOVÁ, E. – FENDEK, M.: Mikroekonómia: Oligopoly a regulované monopoly. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
5. JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. Praha: Grada. 2018
6. LISÝ, J. a kol.: Ekonómia. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
7. HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. - SOUKUPOVÁ, J.: Mikroekonomie. 6. vydání, Praha: 8. Management Press, ALBATROS MEDIA a.s., 2018.
8. KRUGMAN, P. – WELLS, R.: Microeconomics. Macmillan Education. 2021
9. STEVENSON, B. – WOLFERS, J.: Principles of Microeconomics. Macmillan Education. 2020
10. MANKIW, N. G.: Principles of Microeconomics (Mankiw's Principles of Economics). 7th edition. South-Western College Pub. 2020
11. SCHILLER, B. – GEBHARDT, K.: The Micro Economy Today. 15th Edition, Kindle Edition. 2019.
Doplňujúca literatúra:
12. MAZÚROVÁ, B. - KOLLÁR, J. – Považanová, M.: Princípy mikroekonómie – cvičebnica. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2020.
13. FENDEKOVÁ, E. a kol.: Mikroekonómia: zbierka príkladov. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2019.
14. ROZBORILOVÁ, D. a kol.: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 1. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
15. LISÝ, J. - ČAPLANOVÁ, A. – VONGREJ, M.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2018.
16. HOREHÁJOVÁ, M. – MARASOVÁ, J.: Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2014.
17. HOREHÁJ, J.: Trh a jeho deformácie štátom. Bratislava: Wolters Kluwer, a.s., 2014.

Sylabus predmetu

Prednášky: Vývoj ekonomického myslenia Predmet a metodológia ekonomickej teórie Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony Trh a trhový systém Trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka. Formovanie trhovej rovnováhy Správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu Elasticita dopytu a ponuky Teória výroby a vytváranie ponuky Správanie sa firmy v podmienkach dokonalej konkurencie Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a monopolistickej konkurencie Trh výrobných faktorov. Trh prác. Trh pôdy. Trh kapitálu Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života Cvičenia: Predmet a metodológia ekonomickej teórie – osvojovanie základných pojmov na praktických príkladoch Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony – kvantitatívne a grafické úlohy Trh a trhový systém – nedokonalosti trhu, externality, verejné statky Trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka. Formovanie trhovej rovnováhy – kvantitatívne a grafické úlohy Správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu – kvantitatívne a grafické úlohy Elasticita dopytu a ponuky – kvantitatívne úlohy Náklady, príjmy a zisk firmy. Správanie sa firmy v podmienkach dokonalej konkurencie – grafické úlohy Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu – grafické úlohy Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a monopolistickej konkurencie – grafické úlohy Trh výrobných faktorov – grafické úlohy Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života – skupinová práca s aktuálnymi údajmi Prezentácia semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie – spolu 40 %, z toho:
priebežné hodnotenie 1 (teoretické otázky, kvantitatívne a grafické úlohy) – 15 %
priebežné hodnotenie 2 (teoretické otázky, kvantitatívne a grafické úlohy) – 15 %
semestrálna práca – 10 %
Záverečné hodnotenie: 60 %
Skúška – spolu 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach: 26 hodín
účasť na seminároch: 26 hodín
príprava semestrálnej práce: 13 hodín
príprava na priebežné hodnotenia: 26 hodín
príprava na skúšku: 65 hodín
Spolu: 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022