Podnikové hospodárstvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoreticko-odborné poznatky z uceleného komplexu podnikového hospodárstva a vnútropodnikových hospodárstiev o výrobných faktoroch, transformačnom procese a výsledkoch hospodárenia. Predmet poskytuje komplexný pohľad na funkcie a činnosti podniku tak, aby študent dokázal pochopiť základné princípy jeho fungovania. Okrem osvojenia základného pojmového aparátu, je cieľom predmetu oboznámiť študentov s previazanosťou a komplexnosťou vzťahov v podnikovej praxi bez ohľadu na odvetvovú príslušnosť podniku.
Vedomosti:
základné znalosti o podstate podniku v jeho rôznych formách, o podnikových cieľoch a o životnom cykle podniku,
poznatky o klasifikácii podnikových produkčných faktorov podniku a podstate podnikových činností,
porozumenie podnikovému transformačnému procesu z hľadiska jeho vecnej, ako aj hodnotovej stránky.
Zručnosti:
vykonať základné podnikové analýzy v oblasti ľudských zdrojov, majetku podniku, nákladov a podnikových činností,
interpretácia základných ekonomických ukazovateľov,
kritické zhodnotenie podnikového procesu a návrh odporúčaní smerom k dosiahnutiu podnikový cieľov pri zachovaní hospodárnosti a účelnosti využitia podnikových zdrojov.

Kompetentnosti:
schopnosť analyzovať a riešiť základné problémy podnikovej ekonomiky,
schopnosť analytického ekonomického myslenia,
dôslednosť a samostatnosť pri riešení úloh.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Podstata podniku , okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus.
Typológia podnikov.
Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže.
Transformačný proces podniku. Produkčné faktory podniku.
Pracovná sila podniku a produktivita práce.
Majetok podniku, jeho klasifikácia.
Dlhodobý majetok podniku.
Obežný majetok podniku.
Náklady podniku.
Nákup materiálových vstupov.
Produkčná činnosť podniku.
Predaj produktov.
Hospodársky výsledok podniku.
Cvičenia:
Podnik, podnikateľ, podnikanie.
Podnikateľské riziko. Okolie podniku. Ciele podniku.
Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku – 1. časť.
Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku - 2. časť.
Klasifikácia výrobných faktorov. Metódy výpočtu potreby pracovníkov.
Priebežný test 1. Metódy výpočtu produktivity práce, odmeňovanie pracovníkov.
Oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie a využitie neobežného majetku.
Obežný majetok podniku – normatívy a ukazovatele využitia obežného majetku.
Náklady podniku.
Nákup materiálových vstupov - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu.
Výpočet výrobnej kapacity.
Priebežný test 2. Predaj produktov.
Výpočet zisku a ukazovateľov rentabilít.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2020. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-571-0271-7.
2. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2020. Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-571-0164-2.
Doplňujúca literatúra:
3. SAMUELSON, W. F. – MARKS, S. G. – ZAGORSKY, J. L. 2021. Managerial Economics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. ISBN 978-1-119-55491-2.
4. ARYASRI, A: R. 2020. Business Economics and Financial Analysis. McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-93-5316-982-4.
5. THOMAS, CH. R. – SHUGHART, W. F. 2013. The Oxford Handbook of Managerial Economics. Oxford : Oxford University Press, 2013. ISBN 978-1-19-978295-6.
6. MAJDÚCHOVÁ, H. – RYBÁROVÁ, D. 2019. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0035-5.
7. MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2014. Podnik a podnikanie. Bratislava : Sprint dva, 2014. ISBN 978-80-8971-004-1.

Sylabus predmetu

Prednášky: Podstata podniku , okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus. Typológia podnikov. Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže. Transformačný proces podniku. Produkčné faktory podniku. Pracovná sila podniku a produktivita práce. Majetok podniku, jeho klasifikácia. Dlhodobý majetok podniku. Obežný majetok podniku. Náklady podniku. Nákup materiálových vstupov. Produkčná činnosť podniku. Predaj produktov. Hospodársky výsledok podniku. Cvičenia: Podnik, podnikateľ, podnikanie. Podnikateľské riziko. Okolie podniku. Ciele podniku. Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku – 1. časť. Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku - 2. časť. Klasifikácia výrobných faktorov. Metódy výpočtu potreby pracovníkov. Priebežný test 1. Metódy výpočtu produktivity práce, odmeňovanie pracovníkov. Oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie a využitie neobežného majetku. Obežný majetok podniku – normatívy a ukazovatele využitia obežného majetku. Náklady podniku. Nákup materiálových vstupov - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu. Výpočet výrobnej kapacity. Priebežný test 2. Predaj produktov. Výpočet zisku a ukazovateľov rentabilít.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné hodnotenie (samostatná práca, priebežné testy) – 40%
záverečné hodnotenie (písomná skúška) – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach - 26 hod.
účasť na cvičeniach - 26 hod.
príprava na cvičenia – 13 hod.
príprava na priebežné testy – 13 hod.
príprava na záverečnú skúšku - 52 hod.
Spolu: 130 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022