Študijný plán - cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Študijný program: bCJaIKaf_22 – cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: ENFRSK
Študijný odbor: 11. – filológia
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety - 1. r. AJ/FJ

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KJaT FAJ/JJC21106/22   Úvod do jazykovedy 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21107/22   Všeobecný anglický jazyk I. 4 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/JNE22101/22   Základy ekonómie (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21503/22   Všeobecný francúzsky jazyk I. 8 8C Skúška 1 zimný
CTVŠ EU/JTA22102/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 zimný
KIK FAJ/JJB21502/22   Oblastné štúdie vo francúzskom jazyku 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21108/22   Všeobecný anglický jazyk II. 4 2C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21507/22   Všeobecný francúzsky jazyk II. 6 6C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21504/22   Lingvistická charakteristika francúzskeho jazyka 4 2C Skúška 1 letný
CTVŠ EU/JTA22101/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 letný
KMEVaHD FMV/JVA22015/22   Medzinárodná ekonomika 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. r. AJ/FJ

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KJaT FAJ/JJC21102/22   Odborný anglický ekonomický jazyk a komunikácia I. 6 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21508/22   Odborný francúzsky ekonomický jazyk a komunikácia I. 6 4C Skúška 2 zimný
KIK FAJ/JJB21103/22   Oblastné štúdie v anglickom jazyku 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KIK FAJ/JJB21501/22   Interkultúrne štúdie vo francúzskom jazyku 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21509/22   Odborný francúzsky ekonomický jazyk a komunikácia II. 6 4C Skúška 2 letný
KIK FAJ/JJB21101/22   Interkultúrne štúdie v anglickom jazyku 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - Povinné predmety - 3. r. AJ/FJ

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIK FAJ/JJB21102/22   Obchodné rokovania v anglickom jazyku 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KJaT FAJ/JJC21001/22   Seminár k bakalárskej práci I. 2 2C Zápočet 3 zimný
KIK FAJ/JJB21503/22   Obchodné rokovania vo francúzskom jazyku 4 4C Skúška 3 letný
KJaT FAJ/JJC21002/22   Seminár k bakalárskej práci II. 2 2C Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety - 1. r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KJaT FAJ/JJC21651/22   Gramatické cvičenia vo francúzskom jazyku I. 4 2C Skúška 1 zimný
KIK FAJ/JJB21611/22   Komunikačné zručnosti v anglickom jazyku I. 4 2C Skúška 1 zimný
KIK FAJ/JJB21612/22   Komunikačné zručnosti v anglickom jazyku II. 4 2C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21652/22   Gramatické cvičenia vo francúzskom jazyku II. 4 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinne voliteľné predmety - 2. r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIK FAJ/JJB21614/22   Vybrané kapitoly z anglickej literatúry 4 2C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21611/22   Akademický anglický jazyk 4 2C Skúška 2 zimný
KIK FAJ/JJB21658/22   Vybrané kapitoly z francúzskej literatúry II. 4 2C Skúška 3 zimný
KJaT FAJ/JJC21653/22   Akademický francúzsky jazyk 4 2C Skúška 3 zimný
KIK FAJ/JJB21613/22   Vybrané kapitoly z americkej literatúry 4 2C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21103/22   Odborný anglický ekonomický jazyk a komunikácia II. 4 2C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21104/22   Prekladový seminár v anglickom jazyku I. 6 4C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21505/22   Prekladový seminár vo francúzskom jazyku I. 6 4C Skúška 2 letný
KIK FAJ/JJB21657/22   Vybrané kapitoly z francúzskej literatúry I. 4 2C Skúška 3 letný
KIK FAJ/JJB21651/22   Cvičenia z morfológie francúzskeho jazyka 4 2C Skúška 3 zimný

Blok - Povinne voliteľné predmety - 3. r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KJaT FAJ/JJC21105/22   Prekladový seminár v anglickom jazyku II. 7 6C Skúška 3 zimný
KJaT FAJ/JJC21653/22   Akademický francúzsky jazyk 4 2C Skúška 3 zimný
KIK FAJ/JJB21651/22   Cvičenia z morfológie francúzskeho jazyka 4 2C Skúška 3 zimný
KIK FAJ/JJB21656/22   Písomný prejav vo francúzskom jazyku 4 2C Skúška 2, 3 zimný
KIK FAJ/JJB21658/22   Vybrané kapitoly z francúzskej literatúry II. 4 2C Skúška 3 zimný
KAI FHI/VIA21280/21   Informatické zručnosti A 4 0P + 2C Skúška 3 zimný
KIK FAJ/JJB21615/22   Vznik a vývoj európskej civilizácie 4 2P Skúška 3 letný
KIK FAJ/JJB21657/22   Vybrané kapitoly z francúzskej literatúry I. 4 2C Skúška 3 letný
KIK FAJ/JJB21601/22   Úvod do politológie 4 2P Skúška 3 letný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Obhajoba bakalárskej záverečnej práce

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát FAJ/JJD21012B/22   Obhajoba záverečnej práce 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Blok - Ústna časť

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát FAJ/JJD21001B/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet