Komunikačné zručnosti v anglickom jazyku II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- Nadobudnutie vedomostí o sociokultúrnych aspektoch anglofónnych krajín, ako aj o neverbálnych formách komunikácie.
- Osvojenie si stratégií aktívneho učenia sa pri rozvíjaní počúvania a čítania s porozumení.
Kompetencie:
- Rozvíjanie schopnosti pracovať so širokou škálou autentických hovorených a písaných textov.
- Realizácia cielených úloh a aktivít, umožní študentom rozšíriť ich receptívne a produktívne kompetencie v ústnom aj písomnom prejave.
- Rozvíjanie schopnosti spoľahlivo odovzdať podrobné informácie a dostatočne presne vyjadrovať myšlienky.
- Prehlbovanie schopnosti vyjadriť vlastné postoje a názory a rozvíjať diskusiu na známe témy.
Zručnosti:
- Predmet je zameraný na praktický jazyk a rozvíjanie jazykových komunikačných zručností študentov angličtiny v súlade s požiadavkami ich študijného zamerania.
- Dosiahnutie takých komunikačných zručností, ktoré študentom umožnia porozumieť ústnym aj písomným prejavom v cieľovom jazyku a primerane v ňom komunikovať.
- Prehlbovanie schopnosti začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu pomocou efektívneho striedania sa s komunikačným partnerom, prispôsobiť svoje vyjadrovacie prostriedky danej situácii a príjemcovi a adaptovať sa na zmeny v priebehu konverzácie.
- Rozvíjanie zručností spojených s vytváraním a zrozumiteľným rozvíjaním rozprávania, opisu a pod. a s používaním spájacích výrazov tak, aby sa vystihol vzťah medzi jednotlivými myšlienkami.

Stručná osnova predmetu

- Neverbálna komunikácia v teórii a praxi.
- Techniky prezentačných zručností.
- Tvorba naračných útvarov.
- Tvorba opisných útvarov.
- Tvorba výkladových a úvahových útvarov
- Tvorba dialógov v typických i netypických situáciách

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. LATHAM-KOENIG, Ch.; OXENDEN, C. et al.: English File Upper-Intermediate Students Book. Oxford: Oxford University Press. 2019.
2. LATHAM-KOENIG, Ch.; OXENDEN, C. et al.: English File Advanced Students Book. Oxford: Oxford University Press. 2019.
3. GOWHER AHMAD NAIK (ed.): Advanced Communication Skills. Punjab: Lovely Professional University. 2011.
Doplňujúca literatúra:
1. HANNAWA, A.F.; SPITZBERG, B.H.: Communication Competence. Berlin: De Gruyter Mouton. 2015.
2. JEYA SANTHI, V.; SELVAM, R.; PHIL, M.: Advanced Skills for Communication in English: Book I. Chennai: New Century Book House. 2015.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022