Komunikačné zručnosti vo francúzskom jazyku II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

- Vedomosti:
Predmet reflektuje profesijné zameranie štúdia vrátane poznania spoločenských a kultúrnych aspektov frankofónnych krajín. Študent rozšíri a zdokonalí svoj všeobecnú i odbornú slovnú zásobu a jazykové poznatky vo francúzskom jazyku, ako aj komunikačné zručnosti v ústnom aj písomnom prejave. Naučí sa používať vyjadrovacie techniky v rámci opisu, výkladu, úvahy, argumentácie atď. Osvojí si stratégie aktívneho učenia sa pri produkovaní vlastných textov a prehovorov. Naučí sa efektívne používať prezentačné techniky.
- Kompetentnosti:
Študent je schopný pracovať so širokou škálou autentických hovorených a písaných textov vo francúzskom jazyku a realizovať náročnejšie úlohy. Dokáže sa vyjadrovať zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných štýloch. Vie vyjadriť vlastné názory a zaujímať postoje k aktuálnym spoločenským a odborným problémom. Je schopný zapájať sa do skupinovej diskusie o témach súvisiacich so študovaným odborom.
- Zručnosti:
Po absolvovaní predmetu študent dosiahne také komunikačné zručnosti, ktoré mu umožnia porozumieť dlhším a zložitejším ústnym aj písomným prejavom v cieľovom jazyku a primerane v ňom komunikovať. Dokáže vytvoriť gramaticky a štylisticky správny jazykový prejav, ktorý vie prispôsobiť danej situácii a príjemcovi.

Stručná osnova predmetu

- Neverbálna komunikácia v teórii a praxi.
- Techniky prezentačných zručností.
- Tvorba naračných útvarov.
- Tvorba opisných útvarov.
- Tvorba výkladových a úvahových útvarov.
- Tvorba dialógov v typických i netypických situáciách.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. AKYUZ, Anne et al. Exercices de grammaire en contexte B1. Hachette Book Group, 2011. ISBN 9782014016345.
2. COCTON, Marie-Noëlle a kol. L’Atelier. Méthode de français B1. Didier FLE, 2020. ISBN 978-2-278-09302-1.
3. COCTON, Marie-Noëlle a kol. L’Atelier. Méthode de français B1, 2020. Cahier d’activités. Didier FLE. ISBN 978-2-278-09303-8.
Doplňujúca literatúra:
1. AKYUZ, Anne. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiare. Hachette, 2020.
ISBN 978-2011551535.
2. BOULAREZ, Michèle - GRAND-CLÉMENT, Odile. Conjugaison progressive du français.
Niveau intermédiaire A2/B1. 3e édition, 2020. ISBN 978-2090351910.
3. CAQUINEAU – GŰNDŰZ, Marie-Pierre. Les 500 exercices de grammaire avec corrigés B1. 224 p. Hachette FLE, 2013.
4. SIRÉJOLS, Evelyne - TEMPESTA, Giovanna. Pratique grammaire B1. 550 exercices avec règles. CLE International, 2020. ISBN 978-2090389975.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzsky

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022