Akademický francúzsky jazyk

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Študent nadobudne teoretické vedomostí o charakteristike a základných znakoch francúzskeho akademického jazyka. Vie identifikovať a charakterizovať základné znaky akademického jazyka v texte na úrovni jednotlivých jazykových rovín (morfologická, syntaktická, lexikologická, štylistická, textovolingvistická) a ovláda zásady tvorby akademických textov v teoretickej rovine.
Kompetentnosti:
- nadobudnutie schopnosti uplatniť časový manažment pri procese tvorby akademického textu, nadobudnutie kompetentnosti rozlíšiť a vyhodnotiť náročnosť fáz tvorby akademického textu (príprava na písanie akademického textu, samotné písanie, kontrolná fáza);
- nadobudnutie kompetentnosti formulovať cieľ vedeckej práce;
- získanie prehľadu o možných metódach vedeckej práce a nadobudnutie kompetentnosti pri vhodnosti ich použitia pri spracovaní konkrétnej témy;
- nadobudnutie prehľadu o štruktúre základných typov akademických textov vo východiskovom a v cieľovom jazyku a získanie kompetentnosti rozlíšiť prípadné interkultúrne podmienené rozdiely a pod.
Zručnosti:
- nadobudnutie zručnosti skoncipovať vybrané typy akademických textov s dôrazom na tie, s ktorými je konfrontovaný v priebehu štúdia (napr. seminárna práca, záverečné práca);
- nadobudnutie zručnosti aplikovať primerané jazykové stratégie viažuce sa na tvorbu akademických textov (používanie vhodných lexikálnych, štylistických, morfosyntaktických prostriedkov) v cieľovom jazyku;
- získanie schopnosti vedome odlíšiť vhodné od nevhodných jazykových prostriedkov (hovorové výrazy, syntakticky neúplné vety, nepresné, ambivalentné vyjadrenia a pod.).

Stručná osnova predmetu

- Charakteristika akademického jazyka
- Zásady tvorby akademických textov, riadené modely písania, rozširovanie akademickej slovnej zásoby, práca s neznámou slovnou zásobou, techniky písania (preformulovanie, zhrnutie, atď.)
- Rozvoj zručností potrebných pre akademický výskum vrátane vypracovania práce, uvádzania zdrojov, atď.
- Frekventované morfosyntaktické jazykové javy v akademických textoch
- Frekventované lexikálne a štylistické jazykové javy v akademických textoch
- Rozvíjanie techník rozprávania v akademickom prostredí (argumentácia, vyjadrovanie názorov a podpora názorov, prezentácie, účasť na akademických diskusiách, rozhovory, atď.)

Odporúčaná literatúra

Základná:
1. BRETON, Philippe. L´Argumentation dans la communication. Paris: La Découverte, 2006.
2. RIZEKOVÁ, Iveta. La communication scientifique en milieu universitaire. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2018.
3. STOEAN, Carmen Stefania. Le Français sur objectifs universitaires en milieu universitaire non-francophone. In: Synergie monde, Nº 8 (1), 2011, p. 191-198.
Doplňujúca:
1. Comment argumenter en français face à un auditoire. 2019. Dostupné na internete:
2. DUBOST, Matthieu - PETIPOISSON, Agnès. Synthèse et dissertation. Paris: Ellipses Edition Marketing, 2012.
3. Méthodologie de la recherche scientifique. Friedrich Ebert Stiftung. Dostupné na internete:
4. THYRION, Francine. La disssertation. Du lieu commun au texte de réflexion personnelle. Louvain-la-Neuve: Duculot, 1996.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.05.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.05.2024