Seminár k bakalárskej práci II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Po preštudovaní a zvládnutí obsahu tohto predmetu poslucháč získava základné poznatky o jednotlivých klasických a empirických výskumných metódach, potrebných na realizáciu stanovených výskumných otázok a hypotéz záverečnej práce. Oboznámi sa so zásadami prístupu k materiálom, medzi ktoré patria predovšetkým analytické materiály, vedecká a odborná literatúra, primárne a sekundárne zdroje a štatistické materiály. Oboznámi sa s normami správneho citovania a parafrázovania jednotlivých bibliografických zdrojov.
Kompetentnosti:
- Zvládnutie základných metodologických a metodických princípov, technických a formálnych pravidiel tvorby bakalárskej práce podľa typov prác, zvládnutie jednotlivých etáp plánovania, princípov a komponovania bakalárskej práce a stratégie prezentácie práce čiastkových úloh.
Zručnosti:
- Poslucháč kurzu dokáže správne citovať a parafrázovať jednotlivé bibliografické zdroje, je schopný podľa aktuálnych noriem správne zapísať použité bibliografické odkazy, je schopný analyzovať, hodnotiť a porovnávať relevantné údaje. Súčasne poslucháč po absolvovaní kurzu dokáže pripraviť zodpovedajúcu obhajobu záverečnej práce v súlade s metodikou spracovania záverečných prác platnou na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Stručná osnova predmetu

- Klasické výskumné metódy, empirické výskumné metódy
- Výskumné otázky a stanovenie hypotéz
- Citovanie, parafrázovanie
- Bibliografické odkazy
- Obhajoba záverečnej práce
- Príprava prezentácie záverečnej práce

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Podľa zadanej témy záverečnej práce
2. Interná smernica č.11/2019 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a jej prílohy č. 1 až 12.
Doplňujúca literatúra:
1. BREVENÍKOVÁ, D. (2018): Academic Writing in Englishspeaking University Environment. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. ISBN 978-80-225-4549-5.
2. SERESOVÁ, K. (2018): Wissenschaftliches Schreiben. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. ISBN 978-80-225-4547-1.
3. RIZEKOVÁ, I. (2018): La communication scientifique en milieu universitaire. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. ISBN 978-80-225-4546-4.
4. SANCHEZ PRESA, M. (2019): El lenguaje académico en el entorno universitario. Bratislava: Vydavateľstvo Bratislava: Univerzita Komenského.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 52. Z toho:
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 10 hodín
Príprava na skúšku: 16 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Podľa jazyka, v ktorom autor prácu píše (anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský)

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2024