Obhajoba záverečnej práce

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Záverečnou prácou študent preukazuje, že je schopný systematicky a samostatne pracovať v príslušnej oblasti. Študent dokáže spracovať empirické údaje, používať vedecký jazyk, dokáže určiť problém, kritéria výberu a formulovania témy a techniky formulovania výskumných cieľov a hypotéz, je schopný analyzovať, hodnotiť a porovnávať relevantné údaje, vie používať odbornú literatúru, orientuje sa v problematike, je schopný použiť teoretické vedomosti v samostanej práci a aplikovať ich na výskum, vie opísať výskumný problém a zaujať stanovisko a nakoniec je schopný vyvodiť závery zo skúmanej problematiky. Témy záverečných prác musia zodpovedať obsahovému zameraniu študijného odboru a študijného programu, pre ktorý sa vypisujú. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu absolventa študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto študijnom programe získal.

Stručná osnova predmetu

Záverečná práca má predpísanú vyváženú štruktúru. Rozsah a štruktúra práce sú vymedzené v internej smernici č.11/2019 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach a jej prílohy č. 1 až 12.
Študent záverečného ročníka druhého stupňa štúdia má povinnosť odovzdať záverečnú prácu v súlade s harmonogramom daného akademického roka na študijnom oddelení Fakulty aplikovaných
Strana: 2
jazykov. Záverečná práca druhého stupňa štúdia je napísaná a následne obhajovaná v jednom z dvoch profilových jazykov študijného programu. Jej súčasťou je resumé v slovenskom jazyku v rozsahu 10% z celkového rozsahu záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra

podľa zadania práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Klasifikačná stupnica Známka Bodové hodnotenie Vyhovel A = výborne = 1 91 – 100 B = veľmi dobre = 1,5 81 – 90 C = dobre = 2 71 – 80 D = uspokojivo = 2,5 61 – 70 E = dostatočne = 3 51 – 60 Nevyhovel FX = nedostatočne = 4 0 – 50 Študent obháji svoju záverečnú prácu a zodpovie na otázky školiteľa a oponenta.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

profilový jazyk študijného programu

Dátum schválenia: 10.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 10.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022