Prekladový seminár vo francúzskom jazyku II.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Pochopenie a zvládnutie základných metodologických princípov fungovania prekladu z anglického jazyka do slovenského jazyka ako celku a schopnosť ich implementácie v praxi. Po preštudovaní a zvládnutí obsahu tohto predmetu poslucháč získava základné poznatky v oblasti metodiky práce s východiskovým a cieľovým jazykom pomocou analýzy textu a v oblasti transformácie východiskového textu do cieľového jazyka so zreteľom na jeho stavbu a lexiku.
- Orientácia na preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka, poslucháči získavajú praktické poznatky z oblasti prekladu rôznych jednoduchších textových útvarov s dôrazom na pochopenie originálu textu a jeho kontextových súvislostí.
Kompetentnosti:
- zvládnutie techník prekladu;
- identifikáciu rozdielnych štýlov textu;
- identifikácia a oprava defektných častí textu;
- porozumenie autorových myšlienok a schopnosť ich transformácie do cieľového jazyka.
Zručnosti:
- zručnosti pri prekladaní lingvoreálií, schopnosť pracovať so synonymiou a homonymiou, analyzovať text z hľadiska redaktora a redigovať ho;
- aplikácia metodiky prekladania textov v priebehu obchodnej transakcie, zručnosti v prekladaní propagačných materiálov, inštitucionálnych textov a základných právnych textov.

Stručná osnova predmetu

- Princípy prekladu zo slovenského jazyka do francúzskeho
- Techniky prekladu zo slovenského jazyka do francúzskeho
- Analýza rôznych druhov textov – literárny, technický, ekonomický, právnický, žurnalistický, inštitucionálny, text zameraný na jazykové interferencie, skratky
- Preklad ako interkultúrna komunikácia
- Transformácia informačného obsahu z východiskového do cieľového diskurzu
- Preklady textov z rôznych oblastí

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BALÁŽOVÁ, Ľubica - BUZÁSSYOVÁ, Klára a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-224-1485-2.
2. HASONOVÁ, Johana a kol. Odborný preklad 2. Bratislava: AnaPress. 2006. ISBN 80-89137-24-5.
3. KIDLESOVÁ, Zora - PRIESOLOVÁ, Janka. Le français dans l´économie. Francouzština v hospodářství. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-08-8.
4. PILAR CIVERA, Garcia. Apprendre le français pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2012.
Doplňujúca literatúra:
1. FIFIKOVÁ, Dominika. Metodika výučby prekladu z/do cudzieho jazyka. In: Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Brno: Tribun EU, 2018. ISBN: 978-80-263-1420-2.
2. Kolektív autorov. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, 2013. ISBN 978-80-224-1331-2.
3. Aktuálne časopisecké články o preklade vo francúzštine a slovenčine
4. Internetové prekladové a výkladové slovníky na základe odporúčania vyučujúceho
5. Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied dostupný online
6. Výkladové a prekladové všeobecné, ekonomické a právne slovníky na našom trhu na základe odporúčania vyučujúceho

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 182 hodín. Z toho:
78 hodín – účasť na seminároch
42 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
62 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzsky, slovenský

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022