Štátna skúška

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent má rozvinutú jazykovú kompetentnosť v anglickom jazyku na úrovni C1 CEFR. Je schopný kvalifikovaným spôsobom a primeranou jazykovou formou reagovať na otázky a problémy nosných predmetov študijného predmetu (lingvistická charakteristika anglického jazyka, odborný ekonomický a akademický anglický jazyk, oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku). Získané teoretické poznatky vie aplikovať na prípadových štúdiách. Študent má komunikačné a písomné zručnosti potrebné na tvorbu rôznych ústnych a písomných textov kultúrno-spoločenského, politického a odborného charakteru v anglickom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- lingvistická charakteristika anglického jazyka
- odborný anglický jazyk
- rokovania v anglickom jazyku
- história, civilizácia a kultúra anglicky hovoriacich krajín

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BLACK, J. (2017): A History of Britain. 1945 to Brexit. Indiana: Indiana University Press.
ISBN 978-0-253-02999-7
2. CANNADINE, D. (2017): Victorious Century. The United Kingdom, 1800-1906. London: Penguin Books. ISBN 978-0-141-01913-0
3. CARNEVALI, F.; STRANGE, J. M. (2007): 20th Century Britain. Economic, Cultural and Social Change. London: Routledge. ISBN 978-0-582-77287-8
4. DUBICKA, I.O´KEEFFE, M. 2011. Market Leader Advanced. Pearson Education Limited. 3rd edition. ISBN-13: 978-1408237038
5. CHAZAL, E./MOORE, J. (2013): Oxford EAP. A Course in English for Academic Purposes.
Advanced C1. Published by OUP. ISBN 978-0-19-400179-3
6. HEWINGS, M./THAINE, C. (2012): Cambridge Academic English C1: Advanced. Published by Cambridge University Press. ISBN 9780521165211
7. GRANT, R. G. et al. (2019): History of Britain and Ireland. The Definitive Visual Guide.
London: Dorling Kindersley Limited. ISBN 978-07566-75554
8. GREGOROVÁ, R.; KÖRTVÉLYESSY, L. (2009): Introduction to English Linguistics. A Practical Coursebook. Košice: Slovacontact. McCARTHY, M./O´DELL, F. (2016): Academic Vocabulary in Use. Published by Cambridge University Press. ISBN 9781107591660
9. JANDT, F.E. An Introduction to Intercultural Communication. SAGE Publications 2020
10. LAFOND, C.; VINE, S.; WELCH, B. (2010): English for Negotiating. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-4579513
11. POWELL, M. (2012): International Negotiations. Cambridge: Cambridge University Press.
ISBN 978-0-521-14992-1
12. SAMOVAR, L. A. Communication Between Cultures. Wadsworth Cengage Learning. 2010.
13. STEARNS, P. N. (2019): Smithsonian American History. A Visual Encyclopedia. London: Dorling Kindersley Limited. ISBN 978-1-4654-8367-6
14. TRAPPE, T., TULLIS, G. (2016) Intelligent Business Advanced. Pearson Education Limited. 2016 ISBN 978-1-4082-5597-1
15. WIDDOWSON, H.G. (ed.) (2009): Linguistics - Oxford Introduction to Language Study.
Oxford: Oxford University Press.
Doplňujúca literatúra:
1. BAADE, K., HOLLOWAY, CH., HUGHES, J., SCRIVENER, J., TURNER, R.
(2018) Business Results. Advanced. Oxford: Oxford University Press. 2nd edition. ISBN 978-0-19-473906-1.
2. van DIJK, T.A. (2006): Discourse, context and cognition. Discourse Studies, 8(1), ss. 159-177. https://doi.org/10.1177/1461445606059565
3. FASOLD, R.W.; CONNOR-LINTON, J. (eds.) (2000): An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
4. HOFSTEDE, G.: Cultures and organizations, Profile books, 1991
5. GELFAND, M. J.; BRETT, J. M. (2004): The Handbook of Negotiation and Culture. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4586-2
6. LOWE, S.; PILE, L. (2007): Negotiating. Surrey: DELTA Publishing. ISBN 978-1-905085-13-2
7. MAURY-ROUAN, C.; NOEL-JORAND, et al. (2005): A linguistic toolbox for discourse analysis: towards a multidimensional handling of verbal interactions. Discourse Studies, 7 (3),
Strana: 6
ss.289-313. https://doi.org/10.1177/1461445605052188 TROMPENAARS, V., HAMPDEN- TURNER, Ch.: Riding the Waves of Culture, John Murray Press 2020
8. WALLWORK, A. (2014): Meetings, Negotiations, and Socializing. A Guide to Professional English. New York: Springer. ISBN 978-1-4939-0631-4

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienkami na absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie ústnej časti štátnej skúšky. V rámci ústnej časti skúšky študent zodpovie na otázky z anglického jazyka a kultúry (ling charakteristika jazyka a kultúra daného jazykového areálu) a diskutuje v anglickom jazyku na danú tému. Odpovedá na otázky členov komisie. Pri hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky sa používa nasledovná klasifikačná stupnica: A – výborne – 1 B – veľmi dobre – 1,5 C – dobre – 2 D – uspokojivo – 2,5 E – dostatočne – 3 FX – nedostatočne – 4. Celkový výsledok sa stanoví ako priemer hodnotení z jednotlivých častí takto: A – výborne – 1 – priemer do 1,25 vrátane B – veľmi dobre – 1,5 – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane C – dobre – 2 – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane D – uspokojivo – 2,5 – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane E – dostatočne – 3 – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 10.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 10.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022