Lingvistická charakteristika francúzskeho jazyka

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Nadobudnutie vedomostí o typických špecifikách francúzskeho jazyka (napr. z diachrónnej, diatopickej, diastratickej perspektívy), ktoré ho odlišujú od iných jazykov,
- nadobudnutie vedomostí o aktuálnych vývinových tendenciách vo francúzskom jazyku a o jeho charakteristikách z genealogickej perspektívy,
- získanie teoretických znalostí o jednotlivých jazykových rovinách súčasného francúzskeho jazyka z hľadiska systémovej lingvistiky a základných vedomostí o tradičných lingvistických disciplínach,
- získanie vedomostí o pravidlách ortografie francúzskeho jazyka,
- nadobudnutie dôkladných vedomosťami najmä z oblasti morfológie a syntaxe: študent vie vymenovať, definovať a identifikovať morfologické kategórie, ovláda morfologické pravidlá a špecifiká vzťahujúce sa na jednotlivé slovné druhy, ovláda princípy základných slovotvorných postupov francúzskeho jazyka; vie vymenovať, definovať a identifikovať vetné členy, pozná kategorizáciu druhov viet a pravidlá stavby viet vo francúzskom jazyku.
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie kompetentnosti charakterizovať francúzsky jazyk z lingvistickej perspektívy, s dôrazom na morfologickú a syntaktickú rovinu jazyka,
- nadobudnutie kompetentnosti identifikovať príznakový jazykový prejav vo francúzskom jazyku s ohľadom na vybrané aspekty diachrónnej, diatopickej a diastrálnej roviny,
- získanie kompetentnosti posúdiť ortografickú správnosť jazykového prejavu vo francúzskom jazyku.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti komplexným spôsobom, vhodne aplikovať vyššie uvádzané vedomosti a kompetentnosti pri tvorbe vlastného jazykového prejavu vo francúzskom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Charakteristické črty francúzskeho jazyka (diachrónna, diatopická, diastratická perspektíva)
- Typológia jazykov: francúzština v rámci románskych jazykov
- Regionálne varianty francúzskeho jazyka – európske varianty a kanadský variant
- Charakteristika francúzskeho jazyka z foneticko-fonologickej a ortografickej perspektívy
- Charakteristika francúzskeho jazyka z morfologickej perspektívy
- Charakteristika francúzskeho jazyka zo syntaktickej perspektívy

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DIDIER, Jean-J. – SERON, M.: Manuel d’orthographe. Mise à niveau. Louvain-la-Neuve;
Paris: De Boeck Supérieur. 2014. 168 p.
2. GREVISSE, Maurice. – GOOSSE, A.: Le bon usage. 16e édition. Louvain-la-Neuve; Paris:
De Boeck Supérieur. 2016. 1760 p.
3. HARUTYUNYAN, Vardush: Manuel de phonétique du français moderne. Sarrebruck:
Éditions Universitaires Européennes. 2018. 212 p.
4. HUOT, Hélene: La morphologie. Forme et sens des mots du français. Paris: Armand Colin. 2006
5. KALINOWSKA, Irène. M. – GREVISSE, M.: La phrase. Règles, exercices et corrigés. 2015.336 p.
Louvain-la-Neuve; Paris: De Boeck Supérieur.
6. NARJOUX, Cécile.: Le Grevisse de l’étudiant. Grammaire graduelle du français. Louvainla-Neuve; Paris: De Boeck Supérieur.2021. 784 p.
Doplňujúca literatúra:
1. CHOLLET, Isabelle. – ROBERT, J.-M.: Les verbes et leurs prépositions. Paris: CLE
International. 2007. 224p.
2. CHOLLET, Isabelle. – ROBERT, J.-M. : Orthographe progressive du français. Niveau
intermédiaire. Paris: CLE International. 2020.
3. CHOLLET, Isabelle – ROBERT, J.-M.: Orthographe progressive du français. Niveau avancé.
Paris: CLE International. 2020.
4. GOOSSE, André: La force de l’orthographe. 300 dictées progressives commentées.
Louvain-la-Neuve; Paris: De Boeck Supérieur. 2004. 384 p.
5. GREVISSE, Maurice: Le petit Grevisse. Grammaire française. Louvain-la-Neuve: Duculot. 2009. 383 p.
6. HÉLIX, Laurence: Histoire de la langue française. Paris: Ellipses. 2011. 304 p.
7. WALTER, Henriette: Le français dans tous les sens. Paris: Points. 2016. 456 p.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
23 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
55 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022