Študijný plán - manažment medzinárodného obchodu

Študijný program: iMMO_21 – manažment medzinárodného obchodu
Fakulta: Obchodná fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: ENSK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21120/21 Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMO OF/OOB21117/21   Manažment medzinárodného podnikania 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMO OF/OOB21118/21   Medzinárodné operácie v doprave a zasielateľstve 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMO OF/OOB21119/21   Medzinárodný platobný styk 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMO OF/OOB21121/21 Zahraničnoobchodná politika Európskej únie 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21216/21   E-business a e-commerce 5 4C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21122/21 Finančné transakcie a financovanie medzinárodného obchodu 7 2P + 4C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21123/21 Medzinárodné obchodné operácie 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP OF/OOE21059/21   Právo v medzinárodnom obchode 5 4C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21124/21   Riadenie rizík v medzinárodnom obchode 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21125/21 Stratégia medzinárodného podnikania 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21127/21   Technika zahraničného obchodu 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21128/21   Teritoriálne analýzy v medzinárodnom podnikaní 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
D OF/OOZ21005/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 2 zimný
D OF/OOZ21006/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 2 letný

Blok - Povinné predmety - 2. ročník (v anglickom jazyku)

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21126/21   Stratégia medzinárodného podnikania (v anglickom jazyku) 7 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Podnikanie v praxi 2 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21426/23   Business in the Practice 2 - ČSOB 2C Examination 2 winter
KMr OF/OOA21364/21   Podnikanie v praxi 2 - FOTO LAB 4 2C Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21366/21   Podnikanie v praxi 2 - INTERNATIONAL CLUB 4 2C Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21367/21   Podnikanie v praxi 2 - MOBILITA 4 2C Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21429/23   Business in the Practice 2 - RBI CLUB 2C Examination 2 winter
KMr OF/OOA21431/23   Business in the Practice 2 - SARIO 2C Examination 2 winter

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľný predmet 1 - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21131/21   Obchodná diplomacia 3 2P + 2C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21132/21   European Union Enlargement and External Relations 2P + 2C Examination 1 summer
KMO OF/OOB21133/21   Rozširovanie Európskej únie a jej vonkajšie vzťahy (v anglickom jazyku) 3 2P + 2C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21130/21   Spoločenská zodpovednosť medzinárodných firiem 3 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinne voliteľný predmet 2 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21134/21   Corporate Compliance 4 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21135/21   Medzinárodný energetický trh a dekarbonizácia 4 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21136/21   Obchodné rokovanie 4 2C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - Výberový predmet 1 - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21217/21   Manažment kvality v medzinárodných firmách 3 2C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21137/21   Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode 3 2C Skúška 1 letný
KOVE FHI/OIB21010/21   Prognózy a modelovanie v medzinárodnom obchode 3 0P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Výberový predmet 2 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21139/21   Medzinárodné fúzie a akvizície 4 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21140/21   Podnikateľské príležitosti v Číne 4 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21141/21   Doing Business in China (in English) 2C Examination 2 summer
KMO OF/OOB21138/21   Zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s tretími krajinami 4 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ZP a štátna skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
SS OF/I21MMO_046/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 2
SS OF/OB21_ZP036/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet