Teritoriálne analýzy v medzinárodnom podnikaní

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- pochopenie aktuálnych trendov v teritoriálnej štruktúre medzinárodného obchodu a priamych zahraničných investícií, exportnom potenciáli v krajinách mimo OECD,
- o makroekonomických prístupoch k hodnoteniu zahraničných trhov s exportným/importným potenciálom,
- o konkrétnych zahraničných trhoch, ktoré sú vzhľadom k špecifikám makroprostredia problematické pre zahraničnoobchodnú činnosť malého a stredné podniku,
- o systéme a možnostiach využitia služieb ekonomickej diplomacie pre malé a stredné podniky,
- obchodných zvyklostiach a špecifikách v inštitucionálnej organizácii zahraničného obchodu perspektívnych exportných trhov.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- využívať verejne dostupné, ako aj spoplatnené databázy údajov v oblasti medzinárodného obchodu a identifikovať potenciál zahraničnoobchodnej činnosti (export alebo import) v konkrétnom teritóriu,
- pracovať s platformami zahraničnoobchodných podnikateľských príležitostí na medzinárodnej úrovni,
- spracovať základný prieskum možných dodávateľov a odberateľov spolu s cenovou analýzou na konkrétnom zahraničnom trhu prostredníctvom e-commerce platformy,
- samostatne pripraviť analytický materiál (ekonomickú informáciu o teritóriu) o špecifikách zahraničnoobchodnej alebo investičnej činnosti na konkrétnom zahraničnom trhu s dôrazom na príležitosti a riziká.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- v zahraničnoobchodnej činnosti zohľadniť špecifiká zahraničných trhov (ekonomické, inštitucionálne, legislatívne a regulačné, menové, kultúrne, náboženské a i.),
- orientácia v pokročilých databázach štatistík medzinárodného obchodu (OECD, ITC, WTO, UNCTAD a i.), ako aj analytických materiáloch zásadného významu v danej oblasti,
- na manažérskej úrovni pracovať so štúdiami a materiálmi týkajúcimi sa teritoriálnych špecifík,
- vychádzajúc z faktov a dát, vecne argumentovať a myslieť v súvislostiach v rámci prípravy a realizácie obchodného prípadu na trhoch vybraných tretích krajín,
- kritické zhodnotenie, syntéza teoretických poznatkov a interpretácia analytických výstupov,
- komunikácia a prezentácia výsledkov komplexnej analýzy zahraničného teritória.

Stručná osnova predmetu

Teritoriálna štruktúra a aktuálne trendy vo vývoji medzinárodného obchodu. Systém (model) ekonomickej diplomacie a využitie jej služieb malými a strednými podnikmi. Zahraničnoobchodná charakteristika, obchodné zvyklosti a špecifiká teritória ČĽR, Ruskej federácie, Brazílie, Indie, Japonska, J. Kórey, arabských krajín a krajín juhovýchodnej Ázie. Implementácia špecifík teritória a štruktúry zahraničného obchodu pre exportný/importný plán do daného teritória.

Odporúčaná literatúra

1. RUŽEKOVA, Viera – ZÁBOJNÍK, Stanislav – HRINKO, Ján. Ekonomická diplomacia a teritoriálne analýzy. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 176 s. ISBN 978-80-225-4897-7.
2. GOPINATH, Gita – HELPMAN, Elhanan – ROGOFF, Kenneth. Handbook of International Economics. Elsevier, 2022. 340 s. ISBN 978-0-323-95772-4.
3. PEVEHOUSE, Jon CW – SEABROOKE, Leonard. The Oxford Handbook of International Political Economy. [online] Oxford Academic, 2021. ISBN 9780191835292. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198793519.001.0001
4. RUŽEKOVÁ, Viera – PAVELKA, Ľuboš. Manuál exportéra: základná príručka obchodovania so zahraničím. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 121 s. ISBN 978-80-225-5049-9.
5. SHAMBAUGH, David. Great Powers Meet: America & China in Southeast Asia. Oxford University Press, 2020. 352 s. ISBN 978-0190914974.

Sylabus predmetu

1. Konvenčné štatistiky medzinárodného obchodu, aktuálna teritoriálna štruktúra a trendy vo vývoji medzinárodného obchodu. 2. Systém (model) ekonomickej diplomacie a využitie jej služieb malými a strednými podnikmi. 3. Ekonomicko-obchodná charakteristika Číny, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. Kritické zhodnotenie korupcie na zahraničnom trhu a menového dumpingu. 4. Ekonomicko-obchodná charakteristika Ruskej federácie, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. Kritické zhodnotenie sankcií v medzinárodnom obchode a ich dopadu na podnikanie na zahraničných trhoch. 5. Ekonomicko-obchodná charakteristika Brazílie, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. Potenciál ekonomickej integrácie pre export. 6. Ekonomicko-obchodná charakteristika Indie, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. 7. Ekonomicko-obchodná charakteristika Japonska, špecifiká jeho trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. 8. Ekonomicko-obchodná charakteristika J. Kórey, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. 9. Ekonomicko-obchodná charakteristika vybranej arabskej krajiny, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. Islamské bankovníctvo. 10. Ekonomicko-obchodná charakteristika vybranej krajiny ASEAN, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. 11. Ekonomicko-obchodná charakteristika Ukrajiny, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. 12. Ekonomicko-obchodná charakteristika Indonézie, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu. 13. Ekonomicko-obchodná charakteristika vybranej africkej krajiny, špecifiká jej trhu a obchodné zvyklosti. Perspektívy podnikania v tomto teritóriu a regióne.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % aktívna účasť v rámci seminárov
30 % semestrálna práca a jej prezentácia
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 6 kreditov x 26 h = 156 h
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie semestrálnej práce: 39 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.02.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.02.2024