Podnikateľské príležitosti v Číne

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- o špecifikách a regulácii investícií, exportu a importu v ČĽR,
- o špecifikách obchodného rokovania s čínskym partnerom,
- o obchodných príležitostiach na čínskom trhu.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- pracovať s databázami údajov a e-commerce platformami umožňujúcimi identifikovať obchodné príležitosti na čínskom trhu,
- vedieť identifikovať kľúčové špecifiká mentality a obchodného rokovania s čínskym obchodným partnerom,
- poznať požiadavky na zabezpečenie základného procesu úspešnej účasti na veľtrhu v ČĽR.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- reagovať na osobitosti čínskeho trhu (osobnostné, kvalitatívne, regulačné) správnym nastavením metódy vstupu, resp. marketingovej stratégie v teritóriu,
- identifikovať podnikateľské príležitosti zohľadňujúc špecifiká čínskeho trhu,
- pripraviť a prezentovať príklad obchodného prípadu s obchodným partnerom z Číny.

Stručná osnova predmetu

Teritoriálna štruktúra a aktuálne trendy vo vývoji medzinárodného obchodu. Systém (model) ekonomickej diplomacie a využitie jej služieb malými a strednými podnikmi. Zahraničnoobchodná charakteristika, obchodné zvyklosti a špecifiká teritória ČĽR, Ruskej federácie, Brazílie, Indie, Japonska, J. Kórey, arabských krajín a krajín juhovýchodnej Ázie. Implementácia špecifík teritória a štruktúry zahraničného obchodu pre exportný/importný plán do daného teritória.

Odporúčaná literatúra

1. BALÁŽ, Peter, Stanislav ZÁBOJNÍK a Lukáš HARVÁNEK. China's Expansion in International Business: Geopolitical Impact on the World Economy. Cham: Palgrave Macmillan/Springer Nature, 2019, 335 s. Palgrave Macmillan Asian Business Series. ISBN 978-3-030-21911-6. ISSN 2661-8435.
2. DATHE, Tracy; MÜLLER, Volker; HELMOLD, Marc. Business Opportunities and Risks in China: Strategies and Recommendations from a European Perspective. Springer Nature, 2023.
3. LUZIKOVA, A.; KRIVOSHEY, A. Doing business in China: eight important considerations when entering the Chinese market. 2020.
4. MZVaEZ. Ekonomická informácia o teritóriu. ČĽR. 2023
5. WANG, Yitong, et al. The Alibaba Challenge: How to Effectively Engage with a Billion Customers. Management and Business Review, 2023, 3.1.

Sylabus predmetu

1. Historický kontext čínskych hospodárskych reforiem a vstup zahraničných investorov na čínsky trh. 2. Obchodné rokovania s čínskym partnerom – špecifiká. 3. Špecifiká čínskeho obchodného jednania, modelové situácie. 4. Úspešné slovenské a české firmy na čínskom trhu a model ich podnikania. 5. Obchodné príležitosť na čínskom trhu – investície. 6. Regulácia priamych zahraničných investícií na čínskom trhu. 7. Regulácia v zahraničnom obchode ČĽR. 8. Obchodné príležitosti na čínskom trhu – export. 9. Obchodné príležitosti na čínskom trhu – import. 10. Kvalitatívne aspekty čínskeho tovaru. 11. Získanie čínskeho obchodného partnera prostredníctvom veľtrhov. 12. Identifikácia obchodných príležitostí na príklade Alibaba.com. 13. Simulácie obchodných prípadov s čínskym obchodným partnerom – export a import.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % aktívna účasť na seminároch
30 % test
60 % príprava a prezentácia obchodného prípadu

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 4 kreditov x 26 h = 104 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Príprava obchodného prípadu a prezentácie: 26 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 39 hodín.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2023

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2023