Zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s tretími krajinami

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- prehĺbenie vedomostí o zahraničnoobchodných vzťahoch EÚ voči vybraným teritóriám, najmä teritóriám s nepreferenčnými dohodami,
- poznatky o aktuálnych zahraničnoobchodných pozíciách EÚ,
- poznatky o súvislostiach medzi spoločnou obchodnou politikou a poľnohospodárskou politikou EÚ na príklade vývoja vzťahov EÚ s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria a Latinskou Amerikou a na príklade konkrétnej komodity,
- porozumenie využívaniu netarifných prekážok, najmä určovania pravidiel pôvodu na konkrétnych príkladoch.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť využívať verejne dostupné údaje v oblasti medzinárodného obchodu a identifikovať potenciál zahraničnoobchodnej pôsobnosti EÚ (export alebo import) v konkrétnom teritóriu,
- schopnosť spracovať prezentáciu a vývoji zahraničnoobchodných vzťahov EÚ a pozícii EÚ vo vybranom teritóriu,
- schopnosť formulovať odporúčania pre riešenie aktuálnej situácie v rámci zahraničnoobchodných vzťahov EÚ.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- schopnosť pracovať v tímoch ako aj koordinovať prácu v tímoch a riešiť zadania v rámci tímov,
- vychádzajúc z faktov a dát schopnosť vedieť obhájiť výstupy prípadových štúdií pre vybrané krajiny,
- schopnosť kriticky zhodnotiť získané poznatky,
- schopnosť myslieť tvorivo a inovatívne pri hľadaní perspektív rozvoja zahraničnoobchodných vzťahov EÚ.

Stručná osnova predmetu

Aktuálna situácia vo vývoji zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s vybranými krajinami a teritóriami. Predmet tematicky nadväzuje na predmet zahraničnoobchodná politika EÚ, ale vo svojom obsahu sa sústredí na využívanie obchodných nástrojov EÚ v konkrétnych obchodných vzťahoch so zameraním na netarifné prekážky v rámci preferenčných a nepreferenčných dohôd. Predmet je založený predovšetkým na riešení prípadových štúdií a diskusii.

Odporúčaná literatúra

1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. (2019). Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected Territories : Implications for the Slovak Economy. Reviewers: 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s.
2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 166 s.
3. CADOT, Olivier. (2018). Reforming Non-Tariff Measures. From Evidence To Policy Advice.World Bank 2018.
4. GIUMELLI, Francesco. (2019). The Success of Sanctions: Lessons Learned from the EU Experience, Goutledge.
5. LAURSEN, Finn – ROEDERER-RYNNING, Christilla (Eds.) (2020). The EU and the New Trade Bilateralism. 21st Century Trade. Routledge, 170 p.
6. GIEG, Philip et al. (Eds.). (2021). EU-India Relations. The Strategic Partnership in the Light of the European Union Global Strategy. Springer Cham, 377 p.

Sylabus predmetu

1. Systém bilaterálnych vzťahov EÚ voči jednotlivým krajinám/integračným zoskupeniam. Preferenčné vs. nepreferenčné vzťahy. 2. Obchodná politika vs. spoločná poľnohospodárska politika - špecifiká vývoja vzťahov EÚ voči krajinám Afriky, Karibiku a Tichomoria a Latinskej Amerike na príklade obchodu s banánmi. 3. Využívanie netarifných prekážok v obchode s EÚ – určovanie pravidiel pôvodu a ich aplikácia vo vzťahu k jednotlivým teritóriám. 4. Zjednodušenie pravidiel pôvodu pri obchodných vzťahoch s Jordánskom v rámci Dohody EÚ Jordan Compact. 5. Využitie sankcií ako nástroja obchodnej politiky v zahraničnoobchodnej politike EÚ. 6. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s Iránom v kontexte jadrovej dohody a sankcií zo strany USA a EÚ. 7. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s Kubou. 8. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s krajinami Eurázijskej hospodárskej únie. 9. Význam preferenčných vs. nepreferenčných vzťahov na príklade krajín východnej vetvy susedskej politiky EÚ. 10. Perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s USA. 11. Perspektívy dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indonéziou. 12. Vývoj a perspektívy zahraničnoobchodných vzťahov a perspektívy dohody o voľnom obchode s Indiou. 13. Preferenčné obchodné vzťahy EÚ na príklade vybranej krajiny.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % riešenie prípadových štúdií,
20 % vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce a diskusia k nej,
60 % písomná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 4 kreditov x 26 h = 104 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na seminároch: 26 hodín.
Príprava na semináre: 13 hodín.
Spracovanie semestrálnej práce: 26 hodín.
Príprava na záverečnú skúšku: 39 hodín.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2023

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.10.2023