Študijný plán - financie

Študijný program: dF_21 – financie
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21303/21   Vybrané témy z makroekonómie 7 26sP Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21304/21   Vybrané témy z mikroekonómie 7 26sP Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21306/21   Finančná ekonometria a aplikované financie 7 26sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21308/21   Vedecký seminár z financií 1 6 20sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21309/21   Vedecký seminár z financií 2 6 20sP Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21301/21   Finančné investovanie 7 26sC Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21301/21   Poistná ekonómia 7 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21303/21   Riadenie rizík vo financiách a regulácia 8 30sP Skúška 1 zimný

Blok - Vedecká časť

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB15089/21   Tvorivá činnosť v oblasti vedy 60 Absolvovanie

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Dizertačná práca

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB15091/21   Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 Predmet štátnej skúšky
KF NHF/NNB15092/21   Dizertačná práca a jej obhajoba 40 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet