Vedecký seminár z financií 1

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky pre pochopenie spôsobu spracovania získaných poznatkov počas predchádzajúceho štúdia do ucelenej formy tvorivého výstupu vyššej kvality (working paper, príspevok na konferenciu, príspevok do vedeckého alebo odborného časopisu). Súčasťou tohto procesu je aj osvojenie si „vedeckej školy“ svojho školiteľa, prípadne zapojenie sa do riešenia čiastkových riešení v rámci výskumných projektov, ktoré sú vedené školiteľom.
Vedomosť
Študent si rozšíri svoje vedomosti, ktoré smerujú k rozvoju kreatívneho myslenia, ku kvalitnému spracovaniu získaných poznatkov do priebežných tvorivých výstupov.
Kompetentnosť
Absolvovaním predmetu študent získa kompetenciu pretvárať prevzaté, alebo vlastné teórie, poznatky a hypotézy do ucelenej formy výpovede v podobe konkrétneho tvorivého výstupu.
Zručnosť
Na základe vlastnej aktivity, prezentácie a ekonomickej diskusie so školiteľom, získa zručnosti potrebné pre kvalitné spracovanie prehľadu najaktuálnejšej podkladovej literatúry a poznatkov, ďalej zručnosti potrebné pre vyhľadávanie sú kľúčových vedeckých statí. V rámci prezentácií svojich priebežných výsledkov rozvinie svoje prezentačné zručnosti a schopnosti obhajovať vlastné názory pred odbornými autoritami.

Stručná osnova predmetu

Osnova premetu je daná postupnou nadväznosťou tvorivej činnosti študenta do formy uceleného výstupu.

Odporúčaná literatúra

Je daná školiteľom a individuálnym zameraním témy doktoranda, anotáciou témy dizertačnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Diskusie so školiteľom, priebežná príprava študenta na spracovanie vlastných tvorivých výstupov. 40 %.
Samostatný výstup a obhajoba pred školiteľom 60%

Pracovné zaťaženie študenta

156 h, z toho:
konzultácie so školiteľom 26 h, príprava na semináre 40 h, spracovanie semestrálneho výstupu 60 h, obhajoba výstupu 30 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022