Teórie vo financiách

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti
Rozvinúť u doktorandov vedomosti o vývoji nosných finančných teórií a hypotéz. A to tak z hľadiska aktuálnosti, aplikovateľnosti v reálnych ekonomikách, ako aj v individuálnych historických obdobiach. Jednotlivé diskutované teórie, ktoré tvoria jadro predmetu, umožnia doktorandom lepšie pochopiť aj reálne procesy prebiehajúce na finančných trhoch a ich segmentoch.
Kompetencie
Na pozadí rôznych teoretických konceptov získa doktorand kompetencie systematicky myslieť. Okrem toho získa teoretické základy pre formulovanie vlastných názory na aktuálne procesy, ktoré prebiehajú vo svetových financiách, ako aj schopnosť kritického myslenia. Po absolvovaní predmetu bude schopný kreatívne syntetizovať hlavné myšlienky jednotlivých teoretické postulátov/hypotéz vo financiách.
Zručnosti
Na základe vlastnej aktivity, prezentácií a ekonomickej diskusie v tíme, získa zručnosti súvisiace s vyhľadávaním kľúčových vedeckých statí a zručnosti, ktoré súvisia so spracovaním vedeckej literatúry do teoretických východísk pre svoj výskum. V rámci prezentácií svojich priebežných výsledkov rozvinie svoje prezentačné zručnosti. Okrem toho získa zručnosť v prístupe k vedeckým publikáciám a k informačným zdrojom renomovaných inštitúcií (OECD, SB, MMF, Eurostat a i.).

Stručná osnova predmetu

Základom osnovy predmetu sú nosné teoretické prúdy a kľúčové príspevky, ktoré prispeli k rozvoju podnikových, verejných financií, daňovníctvu, peňažníctvu, medzinárodným financiám a poisteniu.
• teórie a hypotézy finančných bublín, finančných kríz,
• hypotézu finančnej nestability,
• teóriu efektívnosti finančných trhov,
• teóriu a vývoj modelov CAPM,
• teóriu fiškálnej udržateľnosti,
• Ricardiánsku ekvivalenciu,
• novodobé daňové a poistné teórie,
• teória optimálnej menovej oblasti, teóriu menových kríz, teórie menových kurzov atď.
Výber jednotlivých tém uskutoční garant predmetu s vyučujúcimi na prvej hodine tak, aby diskutované témy a teoretické diela mali priamu väzbu na témy dizertačných prác študentov.

Odporúčaná literatúra

Originálne printové a webové verzie jednotlivých teórií. Výber zdrojov uskutoční garant predmetu vo väzbe na témy dizertačných prác študentov, a to počas úvodného stretnutia alebo v rámci individuálnych konzultácií. Odporúčaná literatúra: elektronické a printové zdroje, dostupné v archívoch, vrátane najaktuálnejších vedeckých článkov a štúdií. Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.
Základná literatúra: Ochotnický, P. (editor učebnice, Kap. 1: Financie a finančná veda, in Sivák, R. a kol.: Financie. Wolters Kluver, Bratislava 2019.
Ochotnický, P., Kiseľáková, D.: Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Wolters Kluver, Bratislava 2019.
Ochotnický, P.: Fiškálna udržateľnosť. Wolters Kluver, Bratislava 2012.
Sivák, Rudolf - Ochotnický, Pavol. Reflexie finančných kríz v teórii a v teórii finančných bublín. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 3, s. 299-311.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30% dve prezentácie počas semestra, 10% aktivita počas semestra, 60% záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Spolu 8 x 26 = 208, z toho :
Účasť na konzultáciách 30 h, príprava na semináre 58 h, príprava na záverečnú skúšku 120 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovesnký

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022