Vedecký seminár z financií 2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky najmä metodologického charakteru a rozvinúť u študenta schopnosť kreatívneho spracovania získaných poznatkov počas predchádzajúceho štúdia do ucelenej formy tvorivého výstupu metodologického zamerania a vyššej kvality (working paper, príspevok na konferenciu, príspevok do vedeckého alebo odborného časopisu). Súčasťou tohto procesu je osvojenie si buď „metodologickej školy“ svojho školiteľa, resp. iných autorov.
Vedomosť
Študent si rozšíri svoje vedomosti, ktoré smerujú k rozvoju kreatívnej metodologickej práci.
Kompetentnosť
Absolvovaním predmetu študent získa kompetenciu pretvárať prevzaté, alebo vlastné metodológie do východísk pre jeho tvorivé výstupu, vrátane prípravy na spracovanie dizertačnej práce.
Zručnosť
Na základe vlastnej aktivity, prezentácie a diskusie so školiteľom, získa zručnosti potrebné pre osvojenie si pokročilých metodológií, ako aj prácu s najaktuálnejšou literatúrou metodologického zamerania, ďalej zručnosti potrebné pre vyhľadávanie sú adekvátnych vedeckých statí a empirických štúdií. V rámci prezentácií svojich priebežných výsledkov rozvinie svoje prezentačné zručnosti a schopnosti obhajovať vlastné názory metodologickej povahy pred odbornými autoritami.

Stručná osnova predmetu

Osnova premetu je daná postupnou nadväznosťou tvorivej činnosti študenta do formy uceleného výstupu metodologickej povahy.

Odporúčaná literatúra

Je daná školiteľom a individuálnym zameraním témy doktoranda.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Diskusie so školiteľom, priebežná príprava študenta na spracovanie vlastných tvorivých výstupov. 40 %. Samostatný výstup a obhajoba pred školiteľom 60%

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (konzultácie so školiteľom 26 h, príprava na semináre 40 h, spracovanie semestrálneho výstupu 60 h, obhajoba výstupu 30 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022