Vybrané témy z makroekonómie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet sa zameriava na kritické zhodnotenie najdôležitejších teoretických prístupov a koncepcií modernej makroekonomickej teórie. Štúdium predmetu študentom umožní zoznámiť sa so súčasným stavom makroekonomickej analýzy, budovať si schopnosť formulovať vlastné prístupy/postoje ku kľúčovým makroekonomickým témam a aplikovať ich teoretické vedomosti pri analýze aktuálnych makroekonomických problémov na úrovni národnej i nadnárodnej.
Vedomosti a porozumenie:
- porozumenie vývoju makroekonomických teórií, ich metodologických prístupov a teoretických modelov,
- poznanie kľúčových analytických nástrojov využívaných v makroekonomickej analýze.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty:
- schopnosť využívať formalizované modely v makroekonomickom výskume,
- schopnosť formulovať vlastné postoje k makroekonomickému vývoju a teoreticky ich vyargumentovať,
schopnosť aplikovať teoretické vedomosti v makroekonomickom výskume.

Stručná osnova predmetu

Solowov model ekonomického rastu. Spotreba, investície a úspory. Investície v podmienkach neistoty a úloha úrokovej miery . Finančné trhy a finančné krízy. Nezamestnanosť. Inflácia a monetárna politika. Rozpočtové deficity a fiškálna politika. Ekonomický cyklus. Teórie reálnych ekonomických cyklov. Tradičné teórie výkyvov v ekonomike. Mundellov – Flemingov model.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. ROMER, David. Advanced macroeconomics. 4th ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012. 716 s.
The McGraw-Hill series in economics. ISBN 978-0-07-351137-5.
Doplňujúca literatúra:
1. Baláž, V.: Riziko a neistota, Bratislava, Veda, SAV 2009, ISBN 978-80-224-1082-3. Dostupné:
https://www.researchgate.net/publication/277475574_Riziko_a_neistota/link/5923e2310f7e9b99794876d
8/download
2. Árendáš, Peter - Chovancová, Božena. The Adaptive markets hypothesis and the BRIC share
markets. In Ekonomický časopis, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 10, s. 1003-1018.
3. Lisý a kol.: Ekonomický rast a ekonomický cyklus /Teoretické a praktické problémy/ , Iura
Edition 2011
4. Yellen, J.L.: Efficiancy Models of Uneymployment In: American Economic Review,
Vol. 74, No. 2, 1984
5. Titze Miroslav: Netradičná menová politika a kvantitatívne uvoľňovanie centrálnej banky
Japonska v rokoch 2001 – 2006. In: Politická ekonomie, 2015, č. 5, s. 603 – 623.
6. Koehler, S., Konig, T. Fiscal Governance in the Eurozone: How Effectively Does the Stability
and Growth Pact Limit Governmental debt in the Euro Countries? In Political Science Research and
Methods, Volume 3, Issue 2, May 2015. Dostupné na:
https://www.researchgate.net/publication/269628951_Fiscal_Governance_in_the_Eurozone_How_Effecti
vely_Does_the_Stability_and_Growth_Pact_Limit_Governmental_Debt_in_the_Euro_Countries
7. Dujava, D. : Ekonomické krízy a ekonomická veda .Wolters Kluwer 2016. ISBN
97880816844258.
8. Acemoglu,D., Robinson,J.A.: Why Nations Fail, Profile Books 20122, Chapter 13,14,15.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca :
písomná skúška
Semináre 40 %, z toho:
Vypracovanie seminárnej práce v rozsahu 8-12 strán 20%
Prezentácia témy seminárnej práce 10%
Príprava na seminár a zapájanie sa do diskusie, otázky, 10%
vystúpenia v rámci diskusie

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021