Aplikované podnikateľské financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom ukončení tohto predmetu by študenti mali veľmi dobre rozumieť konceptom, nástrojom a technikám, ktoré sa používajú v podnikateľskej praxi. Študenti si obnovia kvantitatívne znalosti z predchádzajúceho štúdia a doplnia ho novými zložitejšími konceptami, ktoré potom prepoja s praktickým využitím a na riešenie otázok, s ktorými sa manažér stretáva v každodennej praxi. Predmet má za cieľ pripraviť študentov nielen po stránke znalostí a ich praktického využitia, ale najmä aby chápali riadenie podnikateľských financií v celej svojej šírke a zložitosti, ktoré vedú k strategickým finančným rozhodnutiam.

I. Vedomosti a porozumenie
Po preštudovaní tohto predmetu by študenti mali byť schopní:
• do hĺbky chápať koncepty a nástroje krátkodobého a dlhodobého financovania, jeho charakter, špecifické vlastnosti a ich aplikácie v podnikovej praxi.
• s porozumením čítať finančné výkazy spoločnosti za účelom vykonávať finančné plánovanie a rozpočtovanie,
• prijímať finančné rozhodnutia na základe dôkladného porozumenia finančnej situácie, možností financovania, nákladov kapitálu v krátkodobom, ale aj v dlhodobom horizonte a s ním súvisiacich možností,
• navrhnúť, naplánovať a implementovať finančnú stratégiu podniku a načrtnúť správne politiky, ktoré vedú k jej naplneniu.
II. Zručnosti, vlastnosti a atribúty
Po preštudovaní tohto predmetu by študenti mali byť schopní:
• analyzovať a implementovať investičnú stratégiu spoločnosti
• navrhnúť politiky podniku v oblasti stratégie, riadenia rizika, financovania a investícií na základe dobrého poznania všetkých dostupných nástrojov podnikateľských financií

Stručná osnova predmetu

• Finančné výkazy a ich analýza. Správa akcionárom. Finančné a trhové indikátory.
• Analýza cash flow. Finančné plánovanie. Rozpočtovanie hotovostných prostriedkov.
• Návrat k téme riziko a výnos, úrokové sadzby a ocenenie dlhopisov.
• Dlh a equity. Bežný a prioritné akcie, ich právna úprava a ocenenie.
• Techniky plánovanie kapitálu a rozhodovací proces v rôznych fázach života spoločnosti.
• Náklady kapitálu v dlhodobom horizonte. Investičné rozhodovanie. Marginálne náklady prioritných akcií, bežných akcií a dlhových cenných papierov.
• Finančná páka a kapitálová štruktúra podnikateľského subjektu.
• Dividendová politika. Typy politík, ich formy a faktory, a ich vplyv.
• Krátkodobé finančné rozhodovanie. Riadenie skladových zásob. Hotovostný cyklus. Krátkodobé úvery.
• Hybridné financovanie. Finančné deriváty, ich štruktúra a využitie.
• Spájanie spoločností a joint-venture. Leverage buyout, reorganizácia, reštrukturalizácia, likvidácia a bankrot.

Odporúčaná literatúra

• Gitman L.J, a kol., 2014, Principles of Managerial Finance, Pearson. 14th edition
• Čaplanova, A., Hloušková J., Sivak R., Tsigaris, P., 2017, A Behavioral portfolio approach to multiple job holdings, Review of Economics of the Household, Vol.15 (2), pp. 669-689.
• Hloušková J., Mikócziová, J., Sivak R., 2014, Capital Income Taxation and Risk-Taking under Prospect Theory: The Continuous Distribution Case, Czech journal of economics and finance, Vol.64 (5) pp. 374-391.
• ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - HUDSON, John. Vplyv priamych zahraničných investícií na inovačnú činnosť firiem. [The impact of foreign direct investment on firms' innovation activities]. In Politická ekonomie, ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 6, s. 764-779.
• BELANOVÁ, Katarína - GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. “Too Much Debt Will Kill You”: Although Not in Central Europe, Yet. In Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 981-1001.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% záverečná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

1 kredit = 26 hodín záťaže študenta, t. j. celková záťaž študenta = 8 kreditov x 26 h
Pracovné zaťaženie študenta: 208 hodín
účasť na konzultáciách 30 hodín, štúdium a príprava 100 hodín, príprava záverečná skúška 78 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022