Empirické financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľ: kurz rozšíri metodologické vedomosti študentov o empirických financiách so zameraním na časové rady a panelovú analýzu. Osobitný dôraz sa bude klásť na diskusiu o jednotlivých výskumných projektoch (najlepšie ako súčasť dizertačnej práce) a aplikáciu ekonometrického softvéru na analýzu dát.
Vedomosť, kompetentnosť, zručnosť
Študenti by mali získať skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:
• zbierať skúsenosti s empirickou finančnou analýzou;
• znalosť štandardných a nových zdrojov údajov;
• osvojiť si vybrané pokročilé metódy empirického financovania;
• aplikovať metódy kvantitatívneho výskumu v jednotlivých empirických výskumných projektoch, najlepšie ako súčasť svojej dizertačnej práce.
• predstaviť vlastný výskum a kriticky prediskutovať prvé výsledky výskumu kolegov
• spolupracovať na väčších výskumných projektoch.

Stručná osnova predmetu

Úvod
• diskusia o témach a prezentácie študentov;
• výber ekonometrického softvéru (stata, R).
Analýza stacionárnych časových radov
• vybrané koreňové testy jednotky;
• modely vektorovej autoregresie (VAR), funkcie impulznej odozvy, rozklad variancie, prognóza (rozšírenie);
Analýza nestacionárnych časových radov - kointegrácia
• Test kointegrácie Granger-Engle, model korekcie chýb
• Johansenov kointegračný test, vektorový model korekcie chýb, prognóza (rozšírenie)
Panelová analýza dát
• modely pevných a náhodných efektov
• dynamické panely
• koreňové testy panelových jednotiek a testy kointegrácie panelov
Prípony
• prieskumné modely (probitové a panelové probitové modely)
Zameranie kurzu bude vybrané podľa výskumného zamerania doktorandov, ktorí majú predstaviť svoje výskumné projekty a diskutovať o vhodných metódach. Očakávané témy by mali zahŕňať najmä analýzu výmenných kurzov, úrokových sadzieb, vybraných aktív vrátane napr. kryptomeny a / alebo prístup k financovaniu malých a stredných podnikov.

Odporúčaná literatúra

Baltagi, B. H. (2008) Econometric Analysis of Panel Data, 4th ed., John Wiley, New York, 2008.
Lütkepohl, H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
Stock, J.H., Watson M. W. (2007): Introduction to Econometrics, 2nd Edition. Addison Wesley
Verbeek, M. (2012): A Guide to Modern Econometrics, 4th edition, Wiley.
Wooldridge, J. M. (2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western.
Selected Papers.
Collins, S., James, D., Servátka, M. & Vadovič, R. “Attainment of Equilibrium via Marshallian Path Adjustment: Queueing and Buyer Determinism,” Games & Economic Behavior, 125, 2021, 94-106.
Deck, C. Servátka, M. & Tucker, S. “Designing Call Auction Institutions to Eliminate Price Bubbles: Is English Dutch the Best?” American Economic Review: Insights, 2(2), 2020, 225-236. Collins, S., James, D. Servátka, M. & Woods, D. “Price-Setting and Attainment of Equilibrium: Posted Offers Versus An Administered Price,” Games & Economic Behavior, 106, 2017, 277-293. Kapounek, Svatopluk/ Kučerová, Zuzana/ Fidrmuc, Jarko et al.: Lending conditions in EU: The role of credit demand and supply. In: Economic Modelling, 2017, 67, 7, 285 - 293.
Crespo Cuaresma, Jesús/ Fidrmuc, Jarko/ Hake, Mariya et al.: Demand and supply drivers of foreign currency loans in CEECs: A meta-analysis. Economic Systems, 2014, 38, 26 - 42.
Fidrmuc, Jarko/ Hake, Mariya/ Stix, Helmut et al.: Households’ foreign currency borrowing in Central and Eastern Europe. Journal of Banking and Finance, 2013, 37, 6, 1880 - 1897.
Fidrmuc, Jarko/ Hainz, Christa: The effect of banking regulation on cross-border lending. In: Journal of Banking and Finance, 2013, 37, 5, 1310 - 1322.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30% dva testy počas semestra pomocou softvéru, 10% aktivita počas semestra, 60% záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 182 h
Konzultácie 26 h, príprava na konzultáciu 56 h, príprava na záverečnú skúšku 100 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022