Vybrané témy z mikroekonómie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom štúdia tohto predmetu je rozšíriť a prehĺbiť teoretických vedomostí z vybraných tém mikroekonómie o nové prístupy, tak aby študenti nadobudli schopnosť posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy na mikroekonomickej úrovni (firma, spotrebiteľ, trh výrobných faktorov, verejné statky, efektívnosť verzus spravodlivosť) a tvorivým spôsobom aplikovať získané poznatky v hospodárskej praxi. Študenti získajú:
• zručnosti a schopnosť využívať kvantitatívne metódy a modely pri riešení vybraných mikroekonomických problémov
• schopnosť formulovať vlastné závery a teoreticky ich interpretovať,
• schopnosť aplikovať teoretické vedomosti v ekonomickom výskume.

Stručná osnova predmetu

1. Vybrané problémy nedokonalej konkurencie (teória a prax) – zisk a strata monopolu, cenová diskriminácia a regulácia, strategické správanie oligopolu, cenová politika monopolistickej konkurencie.
2. Trh výrobných faktorov a jeho teoreticko-praktické špecifiká pri formovaní dopytu a ponuky.
3. Teória všeobecnej rovnováhy, efektívnosť verzus spravodlivosť, spoločenský blahobyt a možnosti jeho dosiahnutia – názorové spektrum a úloha štátu.
4. Verejné statky a externality – teoretické aspekty a praktické problémy.

Odporúčaná literatúra

1. Glanville Alan: Economics from a global perspective (second edition), Glanville Books Ltd, 33 Five Mile Drive, Oxford, OX2 8HT, UK, 2003
2. Varian, H., R.: Intermediate Microeconomics. A modern Approach. Norton, New Yor, 2010
3. Holková, V. - Veselková: Mikroekonómia. Praha: Wolters Kluwer, 2020.
4. Parkin Michael: Microeconomics (tenth edition), Pearson Education Limited, Edinburg Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England, 2012
5. Estrin Saul and Laidler David: Introdution to microeconomics, Redwood books, Towbridge, Wildshire, 1995
6. Bergstrom Theodore C. and Varian Hal V.: Workouts in Intermediate microeconomics, W.W. Norton & company, New York and London, 1999

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % - aktivita na konzultáciách
20 % - seminárna práca a jej prezentácia
60 % - písomná skúška

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021