Aplikovaná experimentálna ekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť
Rozlíšenie medzi kauzalitou a koreláciou, pozanie limitov experimentálnych metód
Kompetentnosť
kritické myslenie, identifikácia alternatívnych vysvetlení ekonomického javu a ich eliminácia (verifikácia), vedieť poloziť vedeckú otázku a zodpovedať ju
Zručnosť
nadizajnovať laboratórny a terénny experiment na zodpovedanie vedeckej otázky, vedieť testovať teoretické hypotézy, vedieť uplatniť experimentovanie v rámci organizácie alebo odvetvia a zistiť, či navrhované opatrenie funguje alebo nefunguje, vedieť napísať vedecký článok využívajúci experimentálne metódy

Stručná osnova predmetu

• Metodológia vedy – pokročilá verzia
• Vzťah experimenty vs. teória
• Replikovateľnosť
• (Ne)zovšeobecňovanie výsledkov experimentu
• Ako písať experimentálne články
• Trhové inštitúcie – pokročilá verzia
• Market design a fungovanie trhov
• Finančné bubliny

Odporúčaná literatúra

Experimental Methods – A Primer for Economists by Daniel Friedman and Shyam Sunder, Cambridge University Press 2004
V. Smith, “Markets as Economizers of Information: Experimental Examination of the Hayek Hypothesis,” Economic Inquiry , vol. 20, April 1982, pp. 165-179.

V. Smith, “An Empirical Study of Decentralized Institutions of Monopoly Restraint,” pp. 83-106 in G. Horwich and J. Quirk (eds.), Essays in Contemporary Fields of Economics. West Lafayette: Purdue University Press, 1981.

V. Smith, “Theory, Experiment, and Economics,” Journal of Economic Perspectives, vol. 3, Winter 1989, pp. 151-169.

V. Smith, “Economics in the Laboratory,” Journal of Economic Perspectives, vol. 8, Winter 1994, pp. 113-131.

J. Cox, “On Testing the Utility Hypothesis,” Economic Journal, vol. 107, July 1997, pp. 1054-1078.
J. Cox, B. Roberson, and V. Smith, “Theory and Behavior of Single Object Auctions,” pp. 1- 43 in V. Smith (ed.), Research in Experimental Economics, vol. 2. Greenwich: JAI Press, 1982.
D. Lucking-Reiley, “Using Field Experiments to test Equivalence Between Auction Formats: Magic on the Internet,” American Economic Review, vol. 89, 1999, pp. 1063-1079.
R. Forsythe, T. Palfrey, and C. Plott, “Asset Valuation in an Experimental Market,” Econometrica, vol. 50, May 1982, pp. 537-567.
Collins, S.M., James, D., Servátka, M., Woods, D., 2017. Price-setting and attainment of equilibrium: posted offers versus an administered price. Games Econ. Behavior
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Denné, externé
20% priebežná písomná práca – špecifikácia vedeckej otázky
40% písomná skúška
40% semestrálna práca, pričom primárnym cieľom predmetu je aplikácia experimentálnych metód, čo môže byť vykonané jedine cez projekt a nie skúšku, preto 40%

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Denné, externé
Spolu 8 x 26 = 208, z toho :
• konzultácia 30 h, experiment 30 h, príprava priebežnej práce 20 h, príprava na skúšku 70 h, príprava semestrálnej práce 58 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022