Behaviorálne prístupy vo financiách

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Tento kurz je navrhnutý tak, aby poskytoval prehľad zaujímavej, novej a rýchlo rastúcej oblasti financií, ktorá vychádza z predpokladu, že rozhodovanie o investíciách a správanie investorov nie sú nevyhnutne riadené „racionálnymi“ úvahami, ale aspektmi osobnej a trhovej psychológie. Behaviorálne financie si uvedomujú, že naše schopnosti robiť zložité finančné rozhodnutia sú obmedzené kvôli predsudkom a chybám v úsudku, ku ktorým sme náchylní všetci. Tento predmet predstavuje kognitívne predsudky, rozoberá vplyv týchto predsudkov na finančné rozhodovanie a skúma správanie sa jednotlivých investorov, manažérov fondov a podnikových manažérov.
Po absolvovaní predmetu študenti získajú:
Vedomosti:
- Získajú vedomosti o kognitívnych predsudkoch, ich vplyve na finančné rozhodovanie a správanie sa ekonomických agentov
Zručnosti:
- rozvinú kritické chápanie hlavných princípov kognitívnej psychológie, ktoré sa uplatňujú v behaviorálnych financiách;
- rozvinú svoju schopnosť porozumieť zložitým argumentom a úvahám v oblasti behaviorálnych financií;
Kompetentnosti:
- budú schopní rozvíjať väzby medzi teóriou behaviorálnych financií sa a profesionálnou praxou;
- zdokonalia svoje písomné a prezentačné schopnosti;

Stručná osnova predmetu

Tento predmet je určený na doplnenie ďalších finančných predmetov, ktoré sú založené hlavne na tradičnej paradigme, ktorá predpokladá, že investori a manažéri sú všeobecne racionálni. Má dva hlavné ciele: Najprv sa zameriavame na preskúmanie toho, ako poznatky teórií behaviorálnych financií objasňujú správanie sa individuálnych investorov a finančných profesionálov v investičnom rozhodovaní a podnikovom finančnom rozhodovaní. Po druhé, skúmame možnosť zlepšiť výkonnosť investícií a výkonnosť spoločnosti rozpoznaním kognitívnych predsudkov a použitím vhodných techník „debiasingu“ na vybudovanie mechanizmov dobrého riadenia spoločností.
1. Prehľad behaviorálnych financií
2. Prospektová teória
3. Heuristiky a skreslenia (biasy): nadmerná sebadôvera a individuálni a profesionálni investori, známosť a reprezentatívnosť, vnímanie rizika,
4. Dopady skreslení a heuristiky na finančné rozhodovanie - mentálne účtovníctvo, dispozičný efekt
5. Emócie a individuálne investičné rozhodnutia - stádovitosť, sociálna interakcia
6. Behaviorálne vysvetlenie anomálií na finančných trhoch
7. Behaviorálne riadenia portfólia
8. Behaviorálne skreslenia a podnikové riadenie (oceňovanie, kapitálové rozpočtovanie a kapitálová štruktúra)

Odporúčaná literatúra

Ackert, L. and Deaves, R. (2010), Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets, 1st edition, South-Western, ISBN: 0538752866.
Alexy, M.,Georgantzis, N., Káčer, M. and Péliová, J.(2016) Risk attitude elicitation methods: Do they tell similar stories? In Ekonomický časopis. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. 2016, Vol. 64, No. 9, pp. 847-877
Baker, Malcolm, Brock Mendel, and Jeffrey Wurgler, 2016, Dividends as Reference Points: A Behavioral Signaling Approach, Review of Financial Studies
Ben-David, Itzhak, John R. Graham, and Campbell R. Harvey, 2013, Managerial miscalibration, Quarterly Journal of Economics.
Investor Behavior
Benartzi, S. and Thaler, R., 2007, “Heuristics and biases in retirement savings behavior, Journal of Economic Perspectives.
Beshears, John, James Choi, David Laibson, Brigitte Madrian, and Katherine Milman, 2015, The effect of providing peer information on retirement savings decisions, Journal of Finance.
Brokešová, Z., Deck, C. and Péliová, J. (2017) Comparing a risky choice in the field and across lab procedures. In Journal of economic psychology. - Amsterdam : Elsevier, 2017, august 2017, vol. 61, pp. 203-212.
Calvet, Laurent, John Campbell, and Paolo Sodini, 2009, “Fight or Flight? Portfolio rebalancing by individual investors,” Quarterly Journal of Economics.
Chetty, Raj, John N. Friedman, Soren Leth-Petersen, Torben Heien Nielsen, and Tore Olsen, 2013, “Active vs. passive decisions and crowd-out in retirement savings accounts: Evidence from Denmark,” Quarterly Journal of Economics.
Dimmock, Stephen, Roy Kouwenberg, Olivia Mitchell, and Kim Peijnenburg, 2016, Ambiguity aversion and household portfolio choice puzzles: Empirical evidence, Journal of Financial Economics.
Kahneman, D.; Tversky, A. (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk". Econometrica 47 (2): 263–291.
Thaler, Richard H., and Shlomo Benartzi, 2004, “Save More Tomorrow: Using behavioral
economics to increase employee savings,” Journal of Political Economy.
Corporate Finance
Thaler, R. H. 2005. Advances in Behavioral Finance: Volume II, Russell Sage Foundation, Published by Princeton University Press
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % písomná skúška,
60 % vypracovanie a prezentácia tímového projektu

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na seminároch 30 h,
príprava na semináre 54 h,
spracovanie semestrálneho projektu 52 h,
účasť na kolokviu 8 h
príprava na skúšku 64 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022