Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: dEMe_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21500/22   Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 Predmet štátnej skúšky 2
KPF FPM/MME21501/22   Dizertačná práca a jej obhajoba 40 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet