Ľudia a kultúra podniku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
doktorand má:
• hlboké vedomosti o súčasnom prejavoch ekonomických, technologických a demografických zmien vo svete práce, dokáže identifikovať a hlbšie analyzovať zmeny obsahu výkonu, definovať ich vplyv na systémy riadenia ľudí
• kontextuálne vedomosti o riadení ľudí v podniku, s presahom do relevantných vedných disciplín, ktoré sú potrebné pre ucelený pohľad u uvedenie dôsledkov riadenia ľudí na kvalitu pracovného aj osobného života
• odborné a metodologické vedomosti o skúmaní princípov a prejavov ľudského správania, a ich aplikácie pri tvorbe systémov riadenia ľudí a formovaní organizačnej kultúry v súlade so strategickými voľbami podniku.
Kompetentnosť:
doktorand sa vyznačuje
• kritickým myslením v podmienkach akademickej etiky a slobody identifikovať a definovať originálny priestor pre vlastnú výskumnú činnosť
• schopnosťou prispieť k tvorivej činnosti existujúcich výskumných tímov, ako aj získať podporu a spoluprácu pre vlastné výskumný zámer
• kreatívnym myslením identifikovať priestor pre výskum o riadení formovania a rozvoja ľudského potenciálu v podniku
• schopnosťami využívať relevantné poznatky vedných disciplín o ľudskom správaní, napr. psychológie, sociológie, behaviorálnej ekonómie a neurobiológie a aplikovať interdiciplinaritu vo vedeckom skúmaní riadenia ľudí
• schopnosťou obohatiť súčasné poznanie o využití zákonitostí a prejavov ľudského správania o nové podoby aplikácie v riadení ľudí
• schopnosťou prispieť do teórie a praxe riadenia ľudí o nové koncepty, nástroje, procesy, metódy, ktoré sú výsledkami vedeckého bádania
• schopnosťou používať rôzne formy zverejnenia výsledkov výskumu pre vedeckú komunitu a odbornú prax,
• uvedomovaním si významu výskumnej činnosti v spoločnosti a prínosu publikovania výsledkov výskumnej činnosti,
• osobným záujmom o vedeckú činnosť, poznaním zmyslu etického a slobodného bádania v spoločenských vedách, a túžbou prehlbovať poznanie v prospech spoločnosti
Zručnosť:
v oblasti kognitívnych zručností doktorand vie:
• rozpoznávať výskumný priestor pre hlbšie poznávanie ľudského správania a aplikáciu týchto poznatkov v systémoch riadení ľudí
• identifikovať a definovať výskumnú medzeru , rozpoznávať relevantné metodické rámce
• formulovať zámer výskumu, relevantný priestor pre bádanie vyjadriť výskumnými otázkami a konkretizovať hypotézami, zvoliť vhodnú metodiku
• zvoliť objekt výskumu, objavovať a overovať zákonitosti a preukázať súvislosti na predmete skúmania,
• interpretovať výsledky skúmania, vytvoriť pridanú hodnotu výskumu, ktorá je preukázateľná pre teóriu riadenia ľudí aj podnikovú prax
v oblasti praktických zručností doktorand vie:
• preskúmať súčasné poznanie o predmetnej téme a formulovať vlastný výskumný zámer
• koncipovať vhodný a originálny výskumný dizajn
• reflektovať na recenzie a posudzovanie výskumného zámeru, rozvíjať výskumné myšlienky a zdokonaľovať metodický rámec
• využívať súčasne dostupné technológie pre realizáciu a vyhodnotenie výskumu
• kriticky interpretovať výsledky skúmania, identifikovať a definovať prírastok poznania s ohľadom na bariéry a limity výskumnej štúdie
• spolupracovať vo výskumných a publikačných tímoch, prispievať koncepcii, realizácii a publikačnej iniciatíve výskumných tímov
• v úlohe riešiteľa, alebo zodpovedného riešiteľa výskumne pracovať na projekte, koncipovať zámer, realizovať jednotlivé fázy výskumu a vyhodnocovať výskumný projekt.

Stručná osnova predmetu

I. Práca v ére digitálnej transformácie podnikov.
II. Nová generácia zamestnancov.
III. Personálne stratégie a organizačná kultúra pre digitálne prostredie.
IV. Formovanie zručností budúcnosti.

Odporúčaná literatúra

1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - BEDNÁR, Richard - GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana - JONIAKOVÁ, Zuzana - LJUDVIGOVÁ, Ivana - NÉMETHOVÁ, Ildikó - SKORKOVÁ, Zuzana. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019.
2. BLŠTÁKOVÁ, Jana - GÁLIK, Rudolf - JONIAKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Zmeny v riadení ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov v zmenách. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 234 s. ISBN 978-80-225-4065-0.
3. POÓR, József - ENGLE, Allen D. - BLŠTÁKOVÁ, Jana - JONIAKOVÁ, Zuzana. Internationalisation of human resource management : focus on Central and Eastern Europe. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2018. 354 s. [21 AH]. European political, economic and security issues.
Doplnková literatúra:
1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - JONIAKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda - STACHOVÁ, Katarína - STACHO, Zdenko. Reflection of Digitalization on Business Values: The Results of Examining Values of People Management in a Digital Age. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 12, pp. [1-17]
2. BAUER, W.- HÄMMERLE, M. - SCHLUND, S. - VOCKE, C.: Transforming to a Hyper-connected Society and Economy -Towards an “Industry 4.0”. In Procedia Manuf. 2015, no.3, 417–424.
3. DRAGICEVIC, N.- ULLRICH, A. - TSUI, E. - GRONAU, N.: A conceptual model of knowledge dynamics in the industry 4.0 smart grid scenario. In Knowledge Management Research & Practice 2020, vol. 18, no. 2, 199–213 https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1633893
4. SHEVYAKOVA, A. - MUNSH, E. - ARYSTAN, M. - PETRENKO, Y. (2021). Competence development for Industry 4.0: Qualification requirements and solutions. In Insights into Regional Development, Entrepreneurship and Sustainability Centre, 2021, vol.3, no.1 124-135. http://doi.org/10.9770/IRD.2021.3.1(7), ISSN 2669-0195.
5. ULRICH, D. et al. 2014. Nová éra řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2014, 302 s. ISBN 978-80-247-5090-3.
6. PAPULA J., KOHNOVÁ L., PAPULOVÁ Z., SUCHOBA M. (2019). Industry 4.0: Preparation of Slovak Companies, the Comparative Study. Smart Technology Trends in Industrial and Business Management. In EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, ISBN 978-3-319-76998-1 https://doi.org/10.1007/978-3-319-76998-1_8
7. SCHNEIDER, P. (2018). Managerial challenges of Industry 4.0: an empirically backed research agenda for a nascent field. In Review of Managerial Science volume 12, 803–848 https://doi.org/10.1007/s11846-018-0283-2

Sylabus predmetu

I. Práca v ére digitálnej transformácie podnikov 1. Prejavy ekonomických, technologických a demografických zmien vo svete práce. Digitálne platformy spoločnej ekonomiky a digitálne sociálne siete. 2. Digitálna transformácia v podnikoch. Virtuálne pracovné prostredie. Interakcie ľudí a technológií, zásadné zmeny foriem práce a spolupráce, dôraz na sociálny kapitál, kreativita ako zdroj úspechu, integrácia práce do kvality života. Zmysluplnosť a udržateľnosť ľudskej práce. II. Nová generácia zamestnancov 3. Strieborná ekonomika, nedostatok kompetentnosti a prebytok kvalifikácie vplyvom automatizácie, 4. Diverzita na pracovisku, hyperkonektivita spoločnosti, nové formy sociálnych jednotiek, spätná humanizácia práce, éra zamestnanca III. Personálne stratégie a organizačná kultúra pre digitálne prostredie 5. Hodnoty, roly, architektúra a obsah personálneho manažmentu. Formovanie očakávanej zamestnaneckej skúsenosti. Značka zamestnávateľa – nástroj atraktívnosti pre uchádzačov, retencie súčasných zamestnancov. 6. Nástroje riadenia ľudí vo fáze digitalizácie informácií - známe personálne roly a nové technológie. Fáza redefinície hodnoty – nová podoba výkonu a nové vymedzenie rol v riadení ľudí. Diskusia o integrovanej podstate ľudského faktora. 7. Riadenie diverzity a inklúzia. Programy pre znevýhodnených zamestnancov, 8. Kultúra učiacej sa organizácie. Budovanie kultúry spätnej väzby. Angažovanosť a zamestnanecká skúsenosť IV. Formovanie zručností budúcnosti 9. Formovanie kompetentnosti zamestnancov (znalosti, zručnosti, správanie) a rozvoj pracovného potenciálu (talent a výkon). 10. Zmena ako nová hodnota úspechu. Ľudské správanie v zmene, cyklus riadenia zmeny. Bariéry zmien v ľudskom správaní. Hodnoty pre riadenie zmeny. 11. Kreatívny potenciál podniku a bariéry rozvoja kreativity. Proces kreatívneho myslenia, stimulácia kreativity. Kreatívne pracovné prostredie. 12. Emočná agilita a racionalita. Modely efektívnej komunikácie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % rozbor vedeckých štúdií a diskusia, 20 % písomný prejav (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

260 h – účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022