Finančná stratégia a finančné rozhodovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na identifikáciu, analýzu, usmerňovanie a monitoring jednotlivých politík, tvoriacich finančnú stratégiu podniku, s následnou kauzálnou analýzou zmien v podnikateľskom prostredí a ich dosahu na finančné výsledky podniku. Doktorandi dokážu zaujať stanovisko, identifikovať problémy v strategickom riadení a navrhnúť konkrétne korekčné opatrenia (rezultujúce so základného alebo aplikovaného výskumu).
Kompetentnosť:
• identifikovať základné prístupy k získavaniu a analýze vstupných informácií, nevyhnutných formuláciu finančnej stratégie podniku,
• odhaliť a poukazovať na možné manažérske zlyhania pri interpretácii nadobudnutých informácií,
• navrhnúť ukazovatele, resp. sústavu ukazovateľov, ktorými sa vyhodnotí finančná výkonnosť podniku a odkryjú sa disproporcie medzi finančnými cieľmi podniku a finančnými možnosťami podniku,
• prezentovať a interpretovať výsledky priebežných analýz, vedúcich k formulácii jednotlivých politík finančnej stratégie,
• kriticky vyhodnotiť alternatívne finančné stratégie podniku a nasadiť vhodný metodický postup, vedúci o odhaleniu slabých miest stratégie.
Zručnosť:
• prepojiť metodické postupy hodnotenia finančnej výkonnosti podniku s politikami finančnej stratégie,
• posúdiť optimálnosť procesu implementácie finančnej stratégie a hodnotenia jej úspešnosti v reálnom živote podniku,
• aplikovať pokročilé poznatky finančného manažmentu v podmienkach podnikov založených za účelom dosahovania zisku,
• uplatniť metódy kvantitatívneho výskumu pri riešení modelovej situácie hospodárskej praxe,
• porozumieť a interpretovať podstatné poznatky publikované v renomovaných zahraničných prameňoch a previesť ich do aplikačnej roviny konkrétneho podniku.

Stručná osnova predmetu

1. Základné východiská formulácie finančnej stratégie podniku – výber ukazovateľov a metrík hodnotenia finančnej situácie „ex post“. Diskriminačné funkcie a logistická regresia pri predikcii bonity resp. pravdepodobnosti bankrotu. Analýza výpovednej hodnoty ukazovateľov s ohľadom na aplikované účtovné štandardy.
2. Dlhová politika podniku – modely formovania a optimalizácie kapitálovej štruktúry podniku. Agentské náklady vlastného a cudzieho kapitálu.
3. Úverová politika podniku – hodnotenie úverovej spôsobilosti podniku – aplikácia B&S modelu a odhad pravdepodobnosti zlyhania. Testovanie spoľahlivosti obchodných partnerov – modely iTrade a SkyMinder.
4. Politika v oblasti likvidity – modely optimalizácie finančných zostatkov a finančné rozhodovanie o krátkodobých investíciách.
5. Daňová politika podniku – daňová optimalizácia (splatnej a odloženej dane) a jej dosahy na finančné ukazovatele podniku.
6. Politika rozdelenia výsledku hospodárenia – hľadania vhodného pomeru medzi výplatou dividend a zadržaním zisku (pasívna reziduálna politika). Hodnotenie dosahov reinvestície zisku a jej vplyv na hodnotu podniku. Možnosti riešenia agentského konfliktu.
7. Politika finančného výkazníctva – rozhodovanie o objeme, štruktúre a frekvencii zverejňovania podnikových informácií. Reputačný manažment podniku.
8. Metódy a nástroje implementácie finančnej stratégie – hodnotenie finančnej perspektívy v Balanced Scorecard (BSC) a výber vhodných reprezentantov.

Odporúčaná literatúra

1. ATRILL, Peter. Financial Management for Decision Makers. 9th edition. Harlow : Pearson, 2019. 736 s. ISBN 978-1-2923-1143-2.
2. ARNOLD, Glen. Corporate Financial Management. 6th Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2019. 1128 s. ISBN 978-1-2921-4044-5.
3. BREALEY, Richard A. – MYERS, Stewart C. – ALLEN, Franklin. Teorie a praxe firemních financí. Brno : BizBooks, 2014. 1096 s. ISBN 978-80-265-0028-5.
4. BREALEY, Richard A. – MYERS, Stewart C. – ALLEN, Franklin. ISE Principles of Corporate Finance. New York : McGraw-Hill Education Ltd, 2019. 960 s. ISBN 978-1-2605-6555-3.
5. DORČÁK, Peter – MARKOVIČ, Peter – POLLÁK, František. Multifactor analysis of online reputation as a tool for enhancing competitiveness of subjects from automotive industry. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 173-186.
6. KADLEČÍK, Kristián – MARKOVIČ, Peter. Hodnotenie kreditného rizika odberateľa : stanovenie limitu pre obchodný úver. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 123 s. ISBN 978-80-8168-251-3.
7. MACIKOVÁ, Lucia – SMORADA, Marián – DORČÁK, Peter – BEUG, Benjamin - MARKOVIČ, Peter. Financial Aspects of Sustainability: An Evidence from Slovak Companies. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 7, pp. [1-15] online.
8. MARKOVIČ, Peter – DORČÁK, Peter – POLLÁK, František. Online Reputation Management. 1st Edition. Praha : Professional Publishing, 2019. 204 s. ISBN 978-80-88260-35-6.
9. POLLÁK, František – DORČÁK, Peter – MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family-Owned Businesses: Parent Companies vs. Their Brands. In Information : [Scientific Journal of Information Science and Technology, Data, Knowledge, and Communication]. - Basel : MDPI. ISSN 2078-2489, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 2-16 online.
10. POLLÁK, František – MARKOVIČ, Peter. Size of Business Unit as a Factor Influencing Adoption of Digital Marketing: Empirical Analysis of SMEs Operating in the Central European Market. In Administrative Sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3387, 2021, vol. 11, no. 3, pp. [1-16] online.
11. WATSON, Denzil. Corporate Finance: Principles and Practice. Harlow : Pearson, 2019. 520 s. ISBN 978-1-2922-4431-0.
Internetové zdroje (Web of Science):
1. Financial Strategy Development Process – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000588420200012
2. Financial Literacy and Financial Strategies – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000555572900001
3. Financial Strategies for Difficult Times – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000583466100014
4. Research on Family Financial Portfolio Strategy – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000558656900068
5. Identification of Financial Strategy in E-commerce – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000462948800091
6. Importance of Financial Strategy in E-commerce – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000697124500004
7. Influence of the Financial Knowledge Index on Forming A Strategy for Financial Behavior of Financial Services Consumers – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000561117207004
8. Russian Gas Companies' Financial Strategy Considering Sustainable Growth – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000461754400018
9. Analysis and Evaluation of Jinfeng Wine Financial Strategy – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000471627100011
10. Financial leverage and competitive strategy of cross-listing firms – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000463023600006
11. The Business Strategy, Competitive Advantage and Financial Strategy: A Perspective from Corporate Maturity Mismatched Investment – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000635705900010
12. Assessment of Financial Security of An Enterprise in the System Providing Realization of its Financial Strategy – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000490344900010
13. The Implementation of Financial Strategy in Empowering Diversity Education Globally – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000467634300023
14. Fighting through Credit: Financial Strategies during the Pandemic in Turkey – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000582729900019
15. Methods for Diagnosing the Effectiveness of the Enterprise's Financial Strategy in the Strategy Controlling System – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000447078600034
16. Cities for sale. Financial strategies and new real estate cycle in Spain – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000522842400019
17. Designing Financial Strategies based on Artificial Neural Networks Ensembles for Stock Markets – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000585967404101
18. Motivating Young People's Labor Behavior as an Opportunity for Implementing Financial Strategies – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000460020700014
19. Methodical and practical aspects of development of financial strategy of the industrial enterprise – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000561105300267
20. Capital and Financial Strategies for Private Companies: Lessons from Their Publicly Traded Brethren – https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000443328500007
Doplnková literatúra:
1. BEILECKE, Sebastian – MARKOVIČ, Peter. Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften : Deutschland - Slowakei. 1. Aufl. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 204 s. ISBN 978-80-8168-253-7.
2. BEUG, Benjamin – MARKOVIČ, Peter. Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements : theoretische Modifikationen und praktische Anwendung im Interbankenverkehr. 1. Aufl. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 167 s. ISBN 978-80-89553-29-7.
3. CZAKER, Marco – MARKOVIČ, Peter. Die Befriedigungsaussichten der Gläubiger von Kapitalgesellschaften : wirtschaftliche und juristische Aspekte im Rahmen der EWU. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 173 s. ISBN 978-80-89553-55-6.
4. FLICK, Sebastian – MARKOVIČ, Peter. Nachhaltigkeit in den Kapitalanlagen von Versicherungen. 1. Aufl. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 181 s. ISBN 978-80-8168-344-2.
5. GUSERL, Richard – PERNSTEINER, Helmut. Finanzmanagement. Grundlagen – Konzepte – Umsetzung. München : Gabler Verlag, 2011. 620 s. ISBN 978-3-8349-0278-8.
6. KASTRATI, Ilir – MARKOVIČ, Peter. Portfoliomanagement aus der sicht der Theorie und Praxis : die Portfoliostrategien vor dem Hintergrund der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 140 s. ISBN 978-80-89553-50-1.
7. KRUSCHWITZ, Lutz – HUSMANN, Sven. Finanzierung und Investition. 6. Auflage. München : Oldenbourg Verlag, 2010. 528 s. ISBN 978-3-486-59100-2.
8. LUDWIG, Sven – MARKOVIČ, Peter. Informationsasymmetrien Bei M&A Transaktionen : Eine empirische Analyse möglicher Risiken. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2019. 160 s. ISBN 978-3-945484-17-3.
9. SCHMIDT, Simon – MARKOVIČ, Peter. Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel der Stahlindustrie : Innovationskonzept und seine finanzökonomische Sicht. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 203 s. ISBN 978-80-89553-51-8.
10. ZANTOW, Roger. Finanzwirtschaft der Unternehmung. Grundlagen des modernen Finanzmanagements. 2. aktualisierte Ausgabe. München : Pearson Studium, 2007. 574 s. ISBN 978-3-8273-7278-9.
11. ZORN, Daniel – MARKOVIČ, Peter. Informationsasymmetrie der Fair Value bei kleinen Aktienportfolien unter Berücksichtigung ausgewählter Rechnungslegungsstandards. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 153 s. ISBN 978-80-225-3757-5.

Sylabus predmetu

1. Základné východiská formulácie finančnej stratégie podniku – vstupná finančná a ekonomická analýza podniku. Aplikácia prístupov finančnej analýzy „ex post“ a „ex ante“ v kombinácii s hodnotením udržateľnosti podnikového financovania. 2. Dlhová politika podniku – stanovenie optimálneho a ekonomicky udržateľného podielu vlastného a cudzieho kapitálu. Modelové prístupy ku kvantifikácii nákladov kapitálu podniku na domácom a zahraničnom finančnom trhu. 3. Úverová politika podniku – riešenie otázky dodávateľských a obchodných úverov. Riadenie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi. Stanovenie nákladov financovania zákazníkov. Hodnotenie úverovej spôsobilosti klientov (z krátkodobého hľadiska). 4. Politika v oblasti likvidity – optimalizácia objemu voľného cash flow, vo väzbe na možnosti krátkodobého zhodnotenia. Metódy a modely riadenia hotovostných zostatkov. 5. Daňová politika podniku – optimalizácia daňového zaťaženia podniku, riešenie otázok stanovenia vymeriavacieho základu, daňovej sadzby. Skúmanie dosahov priamych a nepriamych daní na finančnú výkonnosť podniku. 6. Politika rozdelenia výsledku hospodárenia – riešenie principiálnej otázky, viažucej sa k zadržanému zisku. Formovanie dividendovej politiky podniku, riešenie agentského vzťahu medzi vlastníkmi a finančným podnikovým manažmentom. 7. Politika finančného výkazníctva – rozhodovanie o objeme, štruktúre a frekvencii zverejňovania podnikových informácií. Reputačný manažment podniku. 8. Metódy a nástroje implementácie finančnej stratégie. Hodnotenie finančnej perspektívy v Balanced Scorecard (BSC).

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022