Normatívne a deskriptívne teórie rozhodovania

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Všeobecné vedomosti v oblasti normatívnych a deskriptívnych teórií rozhodovania na úrovni hodnotenia, na základe ktorých dokáže jasne identifikovať, analyzovať a komparovať prístupy k rozhodovacím situáciám v závislosti od podmienok externého a interného prostredia podnikov.
• Vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti v kontexte jasného a uceleného poznania rozhodovania na úrovni jednotlivca, podniku a celej spoločnosti.
• Odborné a metodologické vedomosti z normatívnych a deskriptívnych teórií rozhodovania, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu vo výskume a praxi potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti manažérskej praxe.
Kompetentnosť:
• Kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa a špecifických podmienkach manažérskeho rozhodovania na všetkých organizačných úrovniach s dôrazom na prepojenie normatívnych a deskriptívnych prístupov, na strategické rozhodovanie v týchto podmienkach a na rozhodovanie v podmienkach technologických zmien,
• Zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja výskumu v danej oblasti a spoločnosti,
• Schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou a vedeckou komunitou,
• Zodpovednosťou za napredovanie daného vedného odboru,
• Zodpovedným prístupom k vlastnému rozvoju, rozvoju oblasti manažérskeho rozhodovania a spoločnosti v kontexte vedeckého pokroku.
Zručnosť:
v oblasti kognitívnych zručností doktorand vie:
• prepojiť normatívne a deskriptívne metódy v rozhodovaní s metodickým postupom rozhodovacieho procesu,
• vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vedy v oblasti manažérskeho rozhodovania,
• vyhodnocovať normatívne a deskriptívne teórie rozhodovania, koncepty a inovácie v tejto vednej oblasti,
v oblasti praktických zručností doktorand vie:
• aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru,
• navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné postupy v oblasti normatívnych a deskriptívnych teórií rozhodovania,
• interpretovať získané poznatky a previesť ich do aplikačnej roviny v podmienkach podnikovej praxe.

Stručná osnova predmetu

1. Normatívne a deskriptívne teórie rozhodovania a ich prienik.
2. Manažérske rozhodovanie v špecifických podmienkach
3. Strategické rozhodovanie v kontexte normatívnych a deskriptívnych teórií.

Odporúčaná literatúra

1. BRIGGS, Rachael. Normative theories of rational choice: Expected utility. In E. N. Zalta (Ed.), The stanford encyclopedia of philosophy (Spring 2017 Edition). https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/rationality-normative-utility/.
2. CRISTOFARO, Matteo et al. Managerial and Entrepreneurial Decision Making: Emerging Issues. 2021. ISSN 3036508155.
3. FORREST, Jeffrey Yi-Lin, NICHOLLS, Jeananne , SCHIMMEL, Kurt, LIU, Sifeng. Managerial decision making: A holistic approach. B.m.: Springer. 2020. ISBN 3-030-28063-2.
4. HASLAM, Simon, SHENOY, Ben. Strategic Decision Making: A Discovery-Led Approach to Critical Choices in Turbulent Times. London : Kogan Page Publishers, 2018. 256 p. ISBN 978-0-7494-7261-0.
5. CHAI, Junyi, WENG, Zhiquan, LIU, Wenbin. 2021. Behavioral Decision Making in Normative and Descriptive Views: A Critical Review of Literature. Journal of Risk and Financial Management. 2021, roč. 14, č. 10, s. 490.
6. JANKELOVÁ, Nadežda. Managerial Decision-Making in the Context of Pandemic Covid-19 and Industry 4.0. 1. vydanie. Praha : Agentura Fáma, 2021. 87 s. ISBN 978-80-904926-1-5.
7. KAHNEMAN, Daniel. Myslenie rýchle a pomalé. Aktuell vydavateľstvo s r o., Bratislava, Slovak edition, 2019. ISBN 978-80-8172-056-7.
8. KAHNEMAN, Daniel – SIBONY, Olivier – SUNSTEIN, Cass. Noise: A Flaw in Human Judgment, 2021. 464 p. ISBN 978-0-3164-5138-3.
9. MALECKA, Magdalena. The normative decision theory in economics: a philosophy of science perspective. The case of the expected utility theory, Journal of Economic Methodology, 2019. DOI: 10.1080/1350178X.2019.1640891.
10. REMEŇOVÁ, Katarína, JANKELOVÁ, Nadežda. A Descriptive Approach to Decision Making and the Decision-Making Style. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. Innovative Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 511, 139 p. ISBN 978-3-339-11218-7.
11. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. Decision-Making Style of Agribusiness Managers. In Agricultural economics, 2019, Vol. 65, No. 7, p. 322-330. ISSN 0139-570X.
12. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. How Successfully can Decision-Making Style Predict the Orientation toward Well- or Ill-Structured Decision-Making Problems. In Journal of Competitiveness, 2019, Vol.11, No.1, p. 99–115. ISSN 1804-1728.
13. THALER, Richard H. From cashews to nudges: The evolution of behavioral economics. American Economic Review, 2018. 08(6), 1265–1287.
14. ZAPPIA, Carlo. Rationality under uncertainty: classic and current criticisms of the Bayesian viewpoint. The European Journal of the History of Economic Thought, 2019. 1–33. doi:10.1080/09672567.2018.1523210.
Doplnková literatúra:
1. AL KINDI, Mahmood, AL LAWATI, Mutjaba, AL RAWAHI, Hani. The challenges of normative decision making in industries. 2015. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM). doi:10.1109/ieom.2015.7228114.
2. ARAVOPOULOU, Eleni et al. Strategic decision-making process [SDMP] in times of crisis: Evidence from Greek banks. In Journal of Business & Retail Management Research, 2018, vol. 12, No. 4, pp. 26-36. ISSN 1751-8202.
3. BERG, Nathan, BIELE, Guido, GIGERENZER, Gerd. Consistent Bayesians are no more accurate than non-Bayesians: Economists surveyed about PSA. Review of Behavioral Economics, 3, 2016, 189–219.
4. BLAKE, Bridget. Naturalistic Decision-Making by University Leaders During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic Drexel University, ProQuest Dissertations Publishing, 2021. 28643110. https://www.proquest.com/docview/2561921011?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
5. BOUSDEKIS, Alexandros, LEPENIOTI, Katerina, APOSTOLOU, Dimitris, MENTZAS, Gregoris. A Review of Data-Driven Decision-Making Methods for Industry 4.0 Maintenance Applications. In Electronics, 2021, Vol.10, No. 7, p. 828 - 848. ISSN 2079-9292.
6. CALABRETTA, Giulia, GEMSER, Gerda, WIJNBERG, Nachoem M. 2017. The Interplay between Intuition and Rationality in Strategic Decision Making: A Paradox Perspective. In Organization Studies, 2017, Vol. 38, issue 3 – 4.
7. DOWNEN, Tom, Zhan FURNER a Bryan CATALDI, 2019. The effects on anchoring of increasing quantities of disconfirming evidence. International Journal of Management and Decision Making. 2019, roč. 18, č. 3, s. 309–331.
8. ELBANNA, Said, CHILD, John. Influences on Strategic decision Effectiveness: Development and Test of an Integrative Model. Strategic Management Journal, 2007, 28, 431 – 453.
9. ELBANNA, Said, FADOL, Yasir. The Role of Context in Intuitive Decision-Making. In Journal of Management & Organization, 2016, vol. 22, no. 5, pp. 642-661.
10. ELBANNA, Said, KAPOUTSIS, Illias, Mellahi, Kamel. Creativity and propitiousness in strategic decision making: The role of positive politics and macro-economic uncertainty. Management Decision, 2017, Vol. 55 No. 10, pp. 2218-2236. https://doi.org/10.1108/MD-02-2017-0113
11. FREDRICKSON, James W, IAQUINTO, Anthony L. Inertia And Creeping Rationality In Strategic Decision Processes. In Academy of Management Journal, 2017, Vol. 32, No. 3, p. 516 – 542.
12. GIGERENZER, Gerd. Axiomatic rationality and ecological rationality. Synthese 198, 3547–3564 (2021). https://doi.org/10.1007/s11229-019-02296-5
13. GORE et al.2015. Applications for naturalistic decision-making. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(2), 223-230. doi:10.1111/joop.12121
14. GROENENDAL, Jelle, HELSLOOT, Ira. The application of Naturalistic Decision Making (NDM) and other research: lessons for frontline commanders. Journal of management & organization, 2016, 22(2), 173-185. doi:10.1017/jmo.2015.31
15. KALKMAN, Jori Pascal - KERSHOLT, Jose H – ROELOFS, Maike. Crisis response team decision-making as a bureau-political process. In Journal of Contingencies and Crisis Management, 2018, Vol.26, p. 480-490. ISSN 14685973. doi:10.1111/1468-5973.12243.
16. KLEIN, Gary. Naturalistic Decision Making. In Human Factors, 2008, vol. 50, No. 3, pp. 456-460. ISSN 00187208. doi: 10.1518/001872008X288385.
17. KAPLAN, Sarah. Research in Cognition and Strategy: Reflections on Two Decades of Progress and Look to the Future. Journal of Management Studies, 2011. 48:3, 665 – 695.
18. MARKMAN, Art. Slow Down to Make Better Decisions in a Crisis. In Harvard Business review, March 15, 2020. [online]. Dostupné na : https://hbr.org/2020/03/slow-down-to-make-better-decisions-in-a-crisis
19. OKOLI, Justin – WATT, John. Crisis decision-making: the overlap between intuitive and analytical strategies. In Management Decision, 2018, vol. 56, No. 5, pp. 1122–1134. ISSN 0025-1747. doi:10.1108/md-04-2017-0333.
20. OKOLI, Justin, HATAMI-MARBINI, Hamed. Managing complex crises through the lens of intuitive expertise: A naturalistic decision-making perspective. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 2021. (In press).
21. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Relationship Between Path-Goal Leadership Behavior and Decision-Making Styles According to Personal and Working Parameters. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research, 2018, Vol. 8, No. 2, p. 210-215. ISSN 2464-6733.
22. RICH, Patricia. Comparing the axiomatic and ecological approaches to rationality: Fundamental agreement theorems in SCOP. Synthese, 195, 2018. 529–547.
23. STEPHERD, Neil Gareth, RUDD, John Maynard. The Influence of Context on the Strategic Decision‐Making Process: A Review of the Literature. In International Journal of management Reviews, 2014, Vol. 16, Issue 3, 2014, p. 340-364.
24. SULICH, Adam, SOLODUCHO-PELC, Letycja, FERASSO, Marcos. Management Styles and Decision-Making: Pro-Ecological Strategy Approach. Sustainability. 2021; 13(4):1604. https://doi.org/10.3390/su13041604
25. VARMA, Tulika. Understanding Decision Making During a Crisis. In International Journal of Business Communication, 2015, vol. 56, No. 2, p. 233-248. doi:10.1177/2329488415612477
26. ZHONG, Xiaoling, WANG, Junbo. Prospect theory and corporate bond returns: An empirical study. Journal of Empirical Finance, Volume 47, June 2018, Pages 25-48.

Sylabus predmetu

I. Normatívne a deskriptívne teórie rozhodovania a ich prienik. 1. Podstata normatívnych teórií rozhodovania. Základné východiská normatívnych modelov. Klasický normatívny pohľad na racionalitu. Rozhodovanie založené na dôkazoch. Posuny v racionálnom vnímaní manažérskeho rozhodovania v kontexte Industry 4.0. 2. Podstata deskriptívnych teórií rozhodovania. Pokroky vo výskume v oblasti prospektovej teórie. Heuristiky, odchýlky, omyly. Intuícia. Štýly rozhodovania v kontexte kompetentnosti manažéra, jeho hodnotového systému a typu rozhodovacieho problému. Rola emócií v rozhodovaní. II. Manažérske rozhodovanie v špecifických podmienkach 3. Teória naturalistického rozhodovania (naturalistic decision making - NDM). Kontextové faktory pri NDM (zle štruktúrované problémy, neurčitosť prostredia, zle definované alebo súperiace ciele, stres, závažnosť dôsledkov). Etapy rozvoja a modely NDM. Oblasti zamerania NDM. Prienik NDM a organizačného rozhodovania. Perspektívy aplikácie NDM v rôznych oblastiach. 4. Ekologická racionalita. Protiklad chápania heuristík v teórii ekologickej racionality. Osobnosť manažéra a obmedzenia plynúce z jeho kognitívnej kapacity a prostredia. Adaptívne rozhodovanie. Využitie v skupinovom rozhodovaní. 5. Manažérske rozhodovanie v krízových situáciách. Normatívne modely rozhodovania v kríze. Deskriptívne modely v kríze. Zručnosti krízového manažéra pri rozhodovaní. III. Strategické rozhodovanie v kontexte normatívnych a deskriptívnych teórií. 6. Paradigmy a dimenzie strategického rozhodovania. Racionalita a obmedzená racionalita. Politika a moc. 7. Modely a spôsoby strategického rozhodovania. 8. Intuícia a strategické rozhodovanie. Sociálna stránka strategického rozhodovania. Efektivita strategického rozhodovania. Kontrolný systém dopadov prijatého rozhodnutia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

pracovné zaťaženie študenta: účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021