Teória a aplikácie mikroekonómie v podnikoch

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Absolvent tohto predmetu získa vedomosti o využití modelového prístupu a matematických metód v mikroekonomickej teórii a možnostiach ich aplikácie ako efektívneho nástroja pri riešení problémov mikroekonomickej analýzy.
• Vedomosť o praktických technikách, nástrojoch, procesoch, akými môže na základe kvantitatívneho teoretického prístupu a riešenia praktických mikroekonomických problémov hlbšie rozvíjať analytické ekonomické myslenie.
Kompetentnosť:
Absolvovaním predmetu študent získa nasledovné kompetentnosti:
• Dokáže kriticky zhodnotiť a analyzovať problémy podnikovej a ekonomickej praxe použitím vhodných postupov mikroekonomickej analýzy.
• Dokáže aplikovať širokú škálu postupov a vhodným spôsobom interpretovať výsledky z výskumu pre rozhodovací proces praxe.
• Na základe výsledkov analýzy bude kompetentný navrhnúť dostupné riešenia pre ich implementáciu v rôznych oblastiach hospodárskej praxe.
Zručnosť:
• Absolvent je schopný implementovať, aplikovať metódy mikroekonomickej analýzy, konštruovať viacrozmerné ekonomické modely a vyvodzovať príslušné závery z aplikovaných postupov a techník.
• Absolvent ovláda poznatky o správaní sa trhových štruktúr, na trhu dokonalej a nedokonalej konkurencie a tiež v podmienkach štátnej regulácie.
• Absolvent je schopný sa orientovať v nástrojoch mikroekonomickej analýzy, a ich aplikáciou pri riešení konkrétneho ekonomického problému.

Stručná osnova predmetu

1. Preferencie a spotrebiteľský výber, klasická teória dopytu, spotrebiteľské správanie v podmienkach neistoty.
2. Teória hier – statické hry s kompletnými informáciami, dynamické hry s kompletnými informáciami, statické hry s nekompletnými informáciami, dynamické hry s nekompletnými informáciami.
3. Trhové ekvilibrium, zlyhanie trhu, externality a verejné statky.
4. Trhová sila – monopol, modely oligopolu, monopolistická konkurencia.
5. Neistota a riziko. Lotérie, očakávaný úžitok. Globálna a relatívna averzia k riziku.
6. Teória blahobytu, Paretovská efektívnosť, maximalizácia blahobytu.
7. Teória všeobecnej rovnováhy.

Odporúčaná literatúra

1. BRADLEY, R. S. 2004. Mikroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 432 s. ISBN 80-251-0109-6.
2. BROWING, E. K., ZUPAN, M.A.Microeconomics theory. A. W. Longman, New York 1999.
3. FENDEK, M., FENDEKOVÁ, E., 2008. Kvantitatívna mikroekonómia. Bratislava: Iura Edition, 575 s. ISBN 978808078180.
4. FENDEKOVÁ, E., FENDEK,,M. 2018. Mikroekonómia Oligopoly a regulované monopoly. Bratislava : Wolters Kluwer, spol. s r.o., 2018.
5. FRANK, R. H. Microeconomics and Behavior, New York, McGraw-Hill 1999.
6. HOLKOVÁ, V., VESELKOVÁ, A., VALACH, M. 2014. Mikroekonómia. Bratislava : SPRINT 2 s.r.o., 2014.
7. JEHLE, G.A., RENY, P.J., 2011. Advanced Microeconomic Theory, 3rd Edition, New Jersey, Prentice Hall, ISBN 9780273731917.
8. KREPS. D.M. Microeconomics for managers. Princeton University Press, 2019. ISBN 9780691182698.
9. MAS-COLELL, A., WHINSTON, M.D., GREEN, J.R., 1995. Microeconomic Theory, New York, Oxford University Press, ISBN 9780195073409.
10. NICHOLSON.W., SNYDER, CH., 2011. Microeconomic Theory, 11th Edition, Hampshire, Cengage Learning, . ISBN 9781111222901.
11. VARIAN, H.R., 1992. Microeconomic Analysis, 3rd Edition, New York, W. W. Norton a Company, ISBN 0-393-95735-7.
12. SOUKUP, J., MACÁKOVÁ, L., HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J. Mikroekonomie. Management Press, 2018.
Internetové zdroje (Web of Science):
1. The features of banking competition modelling - https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000420890400025
2. Risk, uncertainty, and leverage - https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000556551300021
3. How does Aggregate Tax Policy Uncertainty Affect Default Risk? - https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000602153000001
4. Competitive equilibrium with incomplete financial markets - https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000240565200003
5. Equilibrium in quality markets, beyond the transferable case- https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000463816200004
6. What you get is not what you paid for: New evidence from a lab experiment on negative externalities and information asymmetries- https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000668593800002
7. Internal market failure: A framework for diagnosing firm inefficiency- https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000182267500008
8. Agent-Principal Problem in Financial Distribution- https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000443842200005
9. Service Delivery Under Pressure: The Effect of Donor-Imposed Financial Restrictions- https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000664320500001
10. Authority, risk, and performance incentives: Evidence from division manager positions inside firms- https://www-1webofscience-1com-110bsvka60ba0.hanproxy.cvtisr.sk/wos/woscc/full-record/WOS:000246107800007

Sylabus predmetu

1. Preferencie a spotrebiteľský výber, klasická teória dopytu, spotrebiteľské správanie v podmienkach neistoty. Relácie preferencie, pravidlá voľby, spotrebiteľská množina, rozpočtová množina, rôzne prístupy k rozhodovaniu spotrebiteľa. 2. Teória hier – statické hry s kompletnými informáciami, dynamické hry s kompletnými informáciami, statické hry s nekompletnými informáciami, dynamické hry s nekompletnými informáciami. Platobná matica. Nashova rovnováha. 3. Trhové ekvilibrium, zlyhanie trhu, externality a verejné statky spočítateľná všeobecná ekonomická rovnováha, Cobb-Douglasove funkcie funkcie s konštatnou elasticitou substitúcie, lineárny systém výdavkov, funkcie konštatných pomerov elasticít. 4. Trhová sila – monopol, modely oligopolu, monopolistická konkurencia.Tvorba ceny prirážkou. Neefektívnosť monopolu. Optimálna doba platnosti patentu. Cenová diskriminácia. Výpočet optimálnej cenovej diskriminácie. 5. Neistota. Podmienená spotreba. Funkcia úžitku a pravdepodobnosti. Očakávaný úžitok. Averzia voči riziku. Diverzifikacia. Rozloženie rizika. Očakávaný úžitok ako rozumný predpoklad. 6. Teorémy ekononómie blahobytu, Edgeworthov diagram Paretovská efektívnosť, maximalizácia blahobytu, zlyhania trhu a platnosť teorém blahobytu, externality a alokačná efektívnosť. 7. Teória všeobecnej rovnováhy, podmienky všeobecnej rovnováhy. Walrasov zákon, teória medznej užitočnosti, stabilita rovnováhy, riešiteľnosť Walrasovej sústavy rovníc rovnice produkcie riešiteľnosť rovníc zmeny.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022