Podnikovohospodárska náuka

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Odborné a metodologické vedomosti z rozhodujúcich oblastí podnikovej ekonomiky umožňujúce kritické hodnotenie ekonomických javov a hľadanie originálnych a tvorivých riešení.
• Získanie rozširujúcich vedomosti o rozhodujúcich oblastiach podnikovej ekonomiky v globálnom ekonomickom prostredí.
• Získanie vedomosti o komplexných analytických a špecifických metódach riadenia pracovného kapitálu a hodnototvorných procesov.
• Odborné vedomosti v oblasti pojmov, metód , postupov a noriem podnikovej ekonomiky.
Kompetentnosť:
• Kriticky vyhodnotiť podnikové ekonomické javy v meniacom sa podnikateľskom prostredí
• Prezentovať výsledky svojho výskumu a riešení pred odbornou komunitou.
Zručnosť:
• Vytvárať a formulovať vlastný názor a postup pri hľadaní, identifikovaní a vyhľadávaní podnikových problémov, ktoré vyžadujú realizáciu zásadných opatrení pre zvýšenie výkonnosti podniku
• Navrhovať, overovať, vyhodnotiť a implementovať nové výskumné a pracovné postupy pri riešení aktuálnych i potenciálnych problémov súvislosti s fázami jeho životného cyklu
• Aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania pri kreovaní podnikového konceptu zvyšovania hodnoty.

Stručná osnova predmetu

1. Postavenie podniku v trhovej ekonomike.
2. Vývojové trendy v teórii a praxi vzťahov medzi záujmovými skupinami – shareholdermi a ich vplyv na tvorbu cieľov podniku.
3. Diagnostika životného cyklu podniku.
4. Vývojové trendy v združovaní podnikov.
5. Produkčné podnikové faktory.
6. Podnikový proces.

Odporúčaná literatúra

1. ANDERSEN, T.J. – SCHRODER, P.W.: Strategic Risk Management. UK: Cambridge, 2010.
2. BREALEY, R.A. – MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Brno: BizBooks, 2014.1096 s. ISBN 978-80-265-0028-5
3. BREALEY, R.A. – MYERS, S.C.: Principles of Corporate Finance, fifth edition. Computer Press, 2000
4. DERMONT McAleese: Economics for Business. Pearson Education Limited,2004
5. DIEDERICH,H.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Kohlhammer,
6. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena - ZAJACOVÁ, Andrea. Is it profitable to make business responsible? : scientific monograph. Editor: Monika Šťastniaková. 1st ed. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2016. 242 s. [18,3 AH] CD-ROM. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-961-6869-37-9.
7. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela - BRAUNOVÁ, Mária. The identification and evaluation of measures for dealing with a business crisis : scientific monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Štefan Majtán ... [et al.]. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2016. CD-ROM
8. CHRYSTAL & K. ALEC: Economics for Business and Management. OUP Oxford
9. GATES, S.: Incorporating Strategic Risk into Enterprice Risk Management. A Survey of Current Corporate Practice. Journal of Appied Corporate Finance, 2006, vol-4, p.81-90
10. GILLESPIE, A.: Economics for Business. Oxford University Press, 2019
11. GREENSPAN, A.: Structural change in the new economy. Before the National Governors' Association, 92nd Annual Meeting, State College, Pennsylvania, 2000 dostupné on line: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000711.htm
12. GÜLER, A.-CROWTHER,D.: Global Perspectives on Corporate Goverrnance and CSR. Gower Publishing Limited, 2009. ISBN 978-0-566-09185-8
13. ITTNER, CH.D.- LARCKER, D.F.: Short Coming up on NonFinancial Performance Measurement. Harward Business Review, November 2003.
14. KAPLAN, R.S. – NORTON, D.P. Balance Scorecard. Praha : Management Press, 2000.
15. KISLINGEROVÁ,E.- WÖHE,G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha. C.H. Beck 2007.
16. KISLINGEROVA, E. a kol.: Nová ekonomika. Nové príležitosti? C.H.Beck.2011.
17. MILLER,L. – PARK, C.S.A. Learning Options Fremework with Application to Process Design and Capacity Planning. Production and Operations Management, 2005, vol.14, no.1. p 5-20.
18. REMEŃOVÁ,K. – MAJDUCHOVA,H. – KINTLER,J.: Pricing in Creative Industry. Kovac, Dr. Verlag, 2021, ISBN 9783339123466
19. SANKARAN, S. Business Economics. Margham Publications.
20. SHAW,A.: Guide to Performance Measurement and NonFinancial Indicator. The Foundation fpr Performance Measurement, 1999.
21. VLČEK, J.: Ekonomie a ekonomika. Wolters Kluwer, Praha 2016.
22. WERTHER, W.B.:- CHANDLER, D.: Strategic Corporate Social Responsibility Stakeholders on a Global Environment. SAGE Publications, 2011. ISBN 978-1-42-4129-7453-0
23. WÖHE, G. - BILSTEIN, J: Grundzüge der Unternehmensfinanzierung. Published by Vahlen, 2002 ISBN 10: 3800628236ISBN 13: 9783800628230
24. WÖHE, G. : Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Verlag Vahlen 2010, ISBN 13: 9783800620920.

Sylabus predmetu

1. Postavenie podniku v trhovej ekonomike. Nové trendy v chápaní úloh a funkcií podniku, prispôsobovanie podnikov prostrediu EÚ a globálnej ekonomiky, dôsledky globalizácie na vzťahy vo vnútri podniku a medzi podnikmi, podnik a znalostná ekonomika. Perspektívy vývoja tzv. hybridných, zmiešaných organizácií ako výsledok flexibility hraníc medzi jednotlivými sektormi národnej ekonomiky. 2. Vývojové trendy v teórii a praxi vzťahov medzi záujmovými skupinami – shareholdermi a ich vplyv na tvorbu cieľov podniku. Zainteresovanosť manažmentu, vývoj správnych orgánov podniku, spoločenská zodpovednosť podnikov, štandardizácia etických kódexov podnikateľských subjektov a ich harmonizácia s EÚ. 3. Diagnostika životného cyklu podniku. Podstata diagnostiky podniku a diagnostiky životného cyklu ako jej súčasti, metódy multikriteriálnej analýzy ako možnosti hodnotenia jednotlivých fáz životného cyklu. Zrušenie podniku. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. 4. Vývojové trendy v združovaní podnikov. Nové prístupy v spoločnom podnikaní so zahraničím, k fúziám a alianciám v Strednej a východnej Európe, posilnenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Ochrana hospodárskej súťaže na Slovensku a jej komparácia s krajinami EÚ. Európska spoločnosť a jej typy, aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky. 5. Produkčné podnikové faktory. Majetková a kapitálová štruktúra podniku, jej využívanie a riadenie pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podniku. Ľudský kapitál podniku, metódy a ukazovatele merania účinnosti produkčných podnikových faktorov. 6. Podnikový proces. Nové trendy v zásobovaní podniku. Metódy a ukazovatele merania výkonnosti výrobných kapacít v podmienkach európskeho trhového prostredia. Využitie nástrojov odbytovej politiky v zvyšovaní konkurencieschopnosti podniku. Hodnotová stránka podnikového procesu (riadenie a využívanie nákladov podniku.). Finančné hospodárstvo podniku, vzťah majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

260 h - účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022