Súčasné témy v manažmente

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Doktorand má
• hlboké vedomosti v oblasti súčasných tém manažmentu, na základe ktorých dokáže jasne identifikovať, analyzovať, hľadať súvislosti a komprimovať prístupy k manažmentu v kontexte zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja podnikov a spoločnosti, technologických zmien a z toho vyplývajúcich očakávaných trendov v manažmente v budúcnosti,
• vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti v kontexte jasného a uceleného poznania manažmentu na úrovni jednotlivca, podniku a celej spoločnosti,
• odborné a metodologické vedomosti z výskumu manažérskych problémov, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu vo výskume a praxi potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti manažérskej praxe.
Kompetentnosť:
Doktorand sa vyznačuje
• kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach rozvoja manažmentu ako vedy s dôrazom na schopnosť stanovovania smerov, stratégií a nástrojov v kontexte trendov budúcnosti,
• zohľadňovaním spoločenských a etických dôsledkov výskumu a vedeckých aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja výskumu v danej oblasti a spoločnosti,
• spôsobilosťou pracovať s interdisciplinárnymi poznatkami spoločenských vied v súlade s akademickou kultúrou a etikou vedeckého bádania a publikačnej činnosti,
• schopnosťou prezentovať výsledky výskumu vo vedeckej diskusii pred odbornou a vedeckou komunitou,
• zodpovednosťou za napredovanie daného vedného odboru,
• plánovaním vlastného rozvoja, rozvoja oblasti manažmentu ako vedy a spoločnosti v kontexte vedeckého pokroku.
Zručnosť:
V oblasti kognitívnych zručností doktorand vie:
• rozpoznávať priestor pre vedecký výskum v manažmente, identifikovať a definovať relevantnú výskumnú medzeru v skúmanej téme,
• identifikovať súvislosti s príbuznými oblasťami výskumu a vymedziť predmet výskumu vo vzťahu k týmto oblastiam,
• vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vedy v oblasti manažmentu,
• vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie v tejto vednej oblasti,
V oblasti praktických zručností doktorand vie:
• aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru v manažérskej praxi,
• navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné postupy v oblasti výskumu manažmentu,
• reflektovať podmienky výskumu, bariéry a limity výskum a jeho dôsledky pre manažérsku prax
• interpretovať získané poznatky a previesť ich do aplikačnej roviny konkrétnej praxe podniku.

Stručná osnova predmetu

I. Manažment udržateľnosti
II. Agilita v riadení podnikov
III. Podnik ako virtuálna organizácia
IV. Vplyv technologických zmien na manažment podniku

Odporúčaná literatúra

1. ABARCA, M. G. Victor – PALOS-SANCHEZ, R. Pedro – RUS-ARIAS, Enrique. Working in Virtual Teams: A Systematic Literature Review and a Bibliometric Analysis. In IEEE Access, vol. 8, pp. 168923-168940, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3023546.
2. BEUSCH, Peter et al. Management control for sustainability: Towards integrated systems. Management Accounting Research, november 2021 (in Press).
https://doi.org/10.1016/j.mar.2021.100777.
3. JUNITA, Imelda. Transformational Leadership in Digital Era: Analysis of Nadiem Makarim (Founder of GOJEK Indonesia) Leadership Figure. In IJBE (Integrated Journal of Business and Economics) [online]. 2019, roč. 3, č. 1, s. 80.
https://www.researchgate.net/publication/330907270_Transformational_Leadership_in_Digital_Era_Analysis_of_Nadiem_Makarim_Founder_of_GO-JEK_Indonesia_Leadership_Figure
4. KLOTINS, Eriks - UNTERKALMSTEINER, Michael - CHATZIPETROU, Panagiota - GORSCHEK, Tony - PRIKLADNICKI, Rafael – TRIPATHI, Nirnaya and POMPERMAIER, B. Leandro. Use of Agile Practices in Start-up Companies. In e-Informatica Software Engineering Journal, vol. 15, no. 1, pp. 47–64, 2021. DOI: 10.37190/e-Inf210103.
5. LUKIĆ, M. Jelena – VRAČAR, M. Milan. Building and nurturing trust among members in virtual project teams. In Strategic Management, vol. 23, no. 3, 2018, pp. 10-16. DOI.org https://doi.org/10.5937/StraMan1803010L.
6. RAHIM, M. Afzalur. Current Topics in Management – Intelligence, Sustainability and Strategic Issues in Management. Taylor&Francis. Routlege. 2016. 234 s. ISBN 9781412864138.
7. REVUTSKA, Olga - MARŠÍKOVÁ, Kateřina. Agile Approach in Human Resource Management: Focus on Generation Y. E&M Economics and Management, 2021. 24(2), 65–83. https://doi.org/10.15240/tul/001/2021-2-005
8. SHAMIM, Saqib, et al. Management approaches for Industry 4.0: A human resource management perspective. In: 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). IEEE, 2016. p. 5309-5316.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7748365
9. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. ISBN 978-80-263-1365-6.
10. TALBOT, David, RAINERI, Nicolas, DAOU, Alain. Implementation of sustainability management tools: Thecontribution of awareness, external pressures, and stakeholderconsultation. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, John Wiley & Sons, 2021; 28: 71–81
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/csr.2033
Doplnková literatúra:
1. BACON, Brian, MOLLER, Kim. Redefining Leadership for the fourth Industrial Revolution. Oxford Leadership Oxford Centre for Innovation, 2016. Dostupné na: file:///C:/Users/EU/Downloads/3living-research-fourth-industrial-revolution.pdf
2. BLŠTÁKOVÁ, Jana - JONIAKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda - STACHOVÁ, Katarína - STACHO, Zdenko. Reflection of Digitalization on Business Values: The Results of Examining Values of People Management in a Digital Age. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 12, pp. [1-17] online. (2020 - Current Contents).
3. CANTELE, Silvia, ZARDINI, Alessandro. What drives small and medium enterprises towards sustainability? Role of interactions between pressures, barriers, and benefits. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, John Wiley & Sons, 2020, vol. 27(1), pages 126-136, January.
4. EIKELENBOOM, Manon, DE JONG, Gjalt. The impact of dynamic capabilitieson the sustainability performance of SMEs. Journal of Cleaner Production, 2019, 235, 1360–1370
5. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Innovative approaches to Management With Emphasis on Soft Factors and Their Impact on the Efficiency of Agribusiness Companies. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 5, pp. 203-211 online.
6. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How to Support the Effect of Transformational Leadership on Performance in Agricultural Enterprises. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 18, pp. [1-18] online. (2020 - Current Contents).
7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How Companies Overcome Crisis through the Sharing of Information and Teamwork Performance during the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 4, pp. 757-772 online.
8. JOINER, Bill – JOSEPHS, Stephen. Leadership Agility – Five levels of Mastery for Anticipating and Initiating Change.Wiley Imprint, San Francisco. 321 s. ISBN 978-0-7879-7913-3.
9. KELLY, Richard. Constructing Leadership 4.0. Swarm Leadership and the Fourth Industrial Revolution. [elektronický zdroj]. 2019. [cit. 2021-10-7]. Dostupné na: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-98062-1.pdf
10. KLEIN, Muge. Leadership Characteristics In The Era Of Digital Transformation, In BMIJ [online]. 25.3.2020, roč. 8, č. 1, s.883-902. Dostupné na: https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2020&q=digital+leader+&hl=sk&as_sdt=0,5
11. LALOUX, Frederic. Reinventing organizations : a guide to creating organizations inspired by the next stage of human consciousness. Brussels : Nelson Parker, 2014. xviii, 360 s. ISBN 978-2-960133-50-9.
12. MEDINILLA, Angel. Agile Management – Leadership in and Agile Environment. Springer-Verlag Berlin. 183 s. ISBN 978-3-642-28908-8.
13. MUISYO, Kivinda Paul, QUIN, Su. Enhancing the FIRM’S green performance through green HRM: The moderating role of green innovation culture, Journal of Cleaner Production, Volume 289, 2021, 125720. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125720.
14. OBERER, Birgit - ERKOLLAR, Alptekin. Leadership 4.0: Digital Leaders in the Age of Industry 4.0. In International Journal of Organizational Leadership [online]. 2018, roč. 7, s. 404-412. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/331515074_Leadership_40_Digital_Leaders_in_the_Age_of_Industry_40
15. REMEŇOVÁ, Katarína - SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Span of Control in Teamwork and Organization Structure. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 145-155.
16. SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1
17. TRIPATHI, Varun et al. An Innovative Agile Model of Smart Lean–Green Approach for Sustainability Enhancement in Industry 4.0. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2021, no. 4: 215. https://doi.org/10.3390/joitmc7040215

Sylabus predmetu

I. Manažment udržateľnosti 1. Reflexia výziev trvalo udržateľného rozvoja v manažmente podniku. Oblasti zamerania manažmentu udržateľnosti. Stratégie udržateľnosti. 2. Implementácia princípov udržateľnosti do podniku. Kritické faktory pri zvyšovaní implementácie nástrojov riadenia udržateľnosti. Problémy začlenenia princípov udržateľnosti do stratégií podnikov. II. Agilita v riadení podnikov 3. Implementácia princípov agility v podnikovom manažmente. Agilita ako nástroj pre zlepšenie výkonu organizácie – význam hodnôt a kultúry pre správnu implementáciu agilných techník. Porovnanie vybraných techník. 4. Riadenie agilných tímov a agilný leadership. Transformácia tímovej dynamiky agilným spôsobom. Rozhodovanie a riadiaca stratégia agilného tímu. Angažovanosť a transparentnosť tímovej komunikácie v podmienkach agilného podniku. III. Podnik ako virtuálna organizácia 5. Virtuálny podnik ako kooperačná sieť - platforma pre harmonizáciu strategických cieľov zúčastnených podnikov. Virtuálna identita. Virtuálna organizácia – výhody a riziká jej fungovania. 6. Riadenie virtuálnych tímov. Dynamika a výkon virtuálneho tímu. Dôvera a hodnoty vo virtuálnych tímoch. Tradičné verzus virtuálne tímy. IV. Vplyv technologických zmien na manažment podniku 7. Manažment 4.0. Výzvy implementácie technologických inovácií pre manažment podnikov. Dopady na jednotlivé funkcie manažmentu. Inovačná klíma a inovačný organizačný potenciál. 8. Transformačné vodcovstvo v digitálnej ére. Charakteristiky digitálneho vodcu. Posun v myslení lídrov v prostredí VUCA (premenlivosť, neistota, zložitosť, dvojznačnosť). Vytváranie vysoko účinných a vysoko výkonných tímov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

260 h - účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022