Študijný plán - ekonómia a právo

Študijný program: bEP_15 – ekonómia a právo
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: medziodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 30. – právo, 8. – ekonómia a manažment,
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu bEP_15

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21001/21 Základy ekonómie 1 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21002/21 Základy ekonómie 2 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21001/21 Hospodárska politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
PF UK/NNL15001/16 Rímske právo 5 2P + 2C Skúška (PraF UK) 1 zimný
PF UK/NNL15009/16 Správne právo 1 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 letný
PF UK/NNL15011/16 Obchodné právo 1 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 3 zimný
KAIaVT NHF/NNI21001/21   Informatika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPH FPM/NMD21001/21   Podnikové hospodárstvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
CTVŠ EU/NTA150201Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
PF UK/NNL15002/16   Teória práva 5 2P + 2C Skúška (PraF UK) 1 zimný
KF NHF/NNB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
CTVŠ EU/NTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
PF UK/NNL15003/16   Právne dejiny Slovenska 5 2P + 2C Skúška (PraF UK) 1 letný
PF UK/NNL15004/16   Ústavné právo 5 2P + 2C Skúška (PraF UK) 1 letný
KET NHF/NNE21022/21   Vývoj ekonomickej vedy 3 2P Skúška 2 zimný
KÚA FHI/NIE21666/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
PF UK/NNL15006/16   Občianske právo 1 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 zimný
PF UK/NNL15008/16   Európske právo 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 zimný
KP NHF/NNH21102/21   Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti 3 2C Skúška 2 letný
PF UK/NNL15007/16   Občianske právo 2 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 letný
KF NHF/NNB21003/21   Verejné financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
PF UK/NNL15010/16   Správne právo 2 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 3 zimný
KF NHF/NNB21006/21   Daňovníctvo 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
PF UK/NNL15900/16   Seminár k záverečnej práci BP1 2 2C Zápočet 3 zimný
PF UK/NNL15013/16   Pracovné právo 1 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 3 letný
PF UK/NNL15012/16   Obchodné právo 2 5 2P + 1C Skúška (PraF UK) 3 letný
PF UK/NNL15901/16   Seminár k záverečnej práci BP2 2 2C Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety programu bEP_15

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21010/21   Sociálna politika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KSRaP NHF/NNF21013/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21001/21   Riadenie rizík a poistenie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
PF UK/NNL15018/16   Medzinárodné vzťahy 4 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 zimný
PF UK/NNL15019/16   Teória a prax legislatívy 4 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 zimný
PF UK/NNL15020/16   Právo životného prostredia 1 4 1P + 1C Skúška (PraF UK) 2 zimný
KPOI NHF/NNS21003/21   Poisťovníctvo 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KHP NHF/NND21011/21   Národné účty 6 2P + 2C Skúška 3 letný
PF UK/NNL15022/16   Svetové právne systémy 4 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 letný
PF UK/NNL15021/16   Právo životného prostredia 2 4 2P + 1C Skúška (PraF UK) 2 letný
KBaMF NHF/NNC21001/21   Komoditné trhy a reálne investície 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KHP NHF/NND21008/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21004/21 Regionálna ekonómia a politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE15024/22   Odborná prax 3 Zápočet 3 zimný
PF UK/NNL15025/16   Rodinné právo 4 1P + 1C Skúška (PraF UK) 3 zimný
PF UK/NNL15026/16   Hospodárske právo 4 2P + 1C Skúška (PraF UK) 3 zimný
PF UK/NNL15028/16   Medzinárodné právo súkromné 4 1P + 1C Skúška (PraF UK) 3 letný
PF UK/NNL15027/16   Insolvenčné právo 4 2P + 1C Skúška (PraF UK) 3 letný

Blok - Cudzí jazyk - ekonomická terminológia

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215080/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/NJA215440/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) II. (13) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Cudzí jazyk - právnická terminológia

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
PF UK/NNL15801/16   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Anglický jazyk 3 2C Zápočet 1 zimný
PF UK/NNL15802/16   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Anglický jazyk 3 2C Skúška (PraF UK) 1 letný
PF UK/NNL15811/16   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk 3 2C Skúška (PraF UK) 1 zimný
PF UK/NNL15812/16   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk 3 2C Skúška (PraF UK) 1 letný
PF UK/NNL15911/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk 3 2C Skúška (PraF UK) 2 zimný
PF UK/NNL15912/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk 3 2C Skúška (PraF UK) 2 letný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety štátnej skúšky bEP

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21050/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3
KET NHF/NNE15S01/22   Štátna skúška - Národohospodárske náuky 5 Predmet štátnej skúšky 3
PF UK/NNL15951/22   Štátna skúška - Správne právo 5 Predmet štátnej skúšky 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet