Sociálna politika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je vybaviť študentov vedomosťami a základnými analytickými schopnosťami vo vzťahu k hlavným oblastiam záujmu sociálnej politiky ako vednej disciplíny i ako praktickej činnosti v meniacom sa sociálno-ekonomickom prostredí. Študent získa schopnosť samostatného vnímania a analyzovania sociálnych problémov a kritického hodnotenia navrhovaných metódy ich riešenia. Viesť študentov k pochopeniu vzájomného vzťahu a uplatnenia kritérií ekonomickej i sociálnej efektivity vo vzťahu k rôznym subjektom v procese tvorby a implementácie sociálnej politiky. Problematika predmetu vychádza zo sociálnej teórie, vysvetľuje typy sociálnej politiky a rozpracováva základné poznatky teórie a praxe sociálnej politiky cez poznatky o funkciách sociálnej politiky, o jej sociálnej a ekonomickej podmienenosti, o jej princípoch, obsahu a konkrétnych nástrojoch u nás i v zahraničí.
Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
Vedomosti a porozumenie
- chápať hodnoty, princípy, a ciele sociálnej politiky
- orientovať sa v teóriách, legislatíve, koncepciách a strategických dokumentoch týkajúcich sa predmetnej problematiky
- orientovať sa v identifikátoroch sociálnej politiky v kvalitatívnej podobe, ktoré umožnia skúmanie hospodárskych javov z kvantitatívneho pohľadu
- porozumieť princípom fungovania modelov sociálnej politiky
- aplikovať vedomosti v praktických situáciách a tvorivým spôsobom pristupovať k riešeniu konkrétnych sociálnych situácií
- porozumieť sociálno-ekonomickým vzťahom pre ich efektívne aplikovanie v hospodárskej praxi
- získať vedomosti o druhoch, prejavoch, štruktúre a dynamike sociálnych problémov v národnom, regionálnom meradle a o vzťahoch medzi nimi
- získať vedomosti o zdrojoch informácií, metódach získavania a spracovania údajov v sociálnej oblasti
- syntetizovať základné rysy sociálnej teórie vo vzťahu k európskemu prostrediu
Kompetencie
- schopnosť samostatnej práce so štúdiami súvisiacimi so sociálnou politikou
- otvorenosť na vnímanie a interpretáciu sociálnych javov a problémov
- schopnosť zohľadniť sociálny aspekt pri riešení praktických hospodárskych problémov
Zručnosti
- aplikovať správne metódy, postupy a techniky pri konkrétnych sociálnych situáciách v oblasti tvorby ako aj implementácie sociálnej politiky
- identifikovať zodpovednosť konkrétnych inštitúcií podľa kompetencií za sociálne problémy
- interpretovať výsledky analýz v sociálnej oblasti
- schopnosť identifikovať jednotlivé sociálnej dávky pre príjemcov v konkrétnych životných situáciách
- diskutovať o sociálnych problémoch a ich možných riešeniach

Stručná osnova predmetu

1. Sociálna politika a jej vymedzenie. Sociálne povedomie a sociálne zákonodarstvo. Etapy vývoja a osobnosti sociálnej politiky v európskom priestore. Sociálna politika ako teória a prax.
2. Hodnotové východiská sociálnej politiky. Princípy a funkcie sociálnej politiky.
3. Vymedzenie právnych, ekonomických a programových nástrojov sociálnej politiky. Účasť a úlohy subjektov v sociálnej politike. Inštitucionálny a kompetenčný rámec v sociálnej oblasti.
4. Trhové prostredie a sociálna politika, transformačný proces sociálnej sféry, decentralizácia, deregulácia. Vzťah sociálnej a hospodárskej politiky.
5. Sociálne a hospodárske problémy. Premena sociálnej politiky a jej prispôsobenie sa novým sociálno-ekonomickým a spoločenským zmenám, aspekty ekonomickej a následne sociálnej reformy. Fiškálne problémy sociálnej politiky a ich sociálne príčiny.
6. Sociálna politika a európska integrácia, systémy sociálnej ochrany v EÚ, vývoj a základy európskej sociálnej politiky, sociálne práva v EÚ.
7. Typológia modelov sociálnej politiky vo vybraných štátoch EÚ. Ekonomická výkonnosť a sociálna ohľaduplnosť sociálnych systémov, solidarita a zásluhovosť v sociálnych podsystémoch SR.
8. Chudoba a sociálna exklúzia, príčiny a prejavy chudoby, meranie chudoby, chudoba a sociálne nerovnosti, priestorové a spoločenské súvislosti chudoby, cieľové skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, stratégia boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, politika sociálnej inklúzie. Záchranná sociálna sieť.
9. Vymedzenie sociálneho zabezpečenia a jeho podsystémov. Ekonomická udržateľnosť a efektívnosť podsystémov v kontexte meniacich sa podmienok.
10. Kvalita života a spoločnosť. Ekonomika a kvalita života, rozvojové aspekty kvality života. Faktory a determinanty kvality života.
11. Postavenie vzdelávania v spoločnosti a jeho funkcia, úloha štátu a ostatných subjektov vzdelávacej politiky. Spravodlivý prístup k vzdelávaniu. Miera návratnosti investícií do vzdelávania. Vzdelávací systém v SR. Aktuálne problémy v oblasti vzdelávania.
12. Ciele a nástroje bytovej politiky, spôsoby financovania, podpora bývania, aktuálne problémy. Úloha bytovej politiky v sociálnej kvalite života občana, podpora rozvoja bývania v krajinách Európskej únie.
13. Zdravie, jeho význam a miesto v spoločnosti. Zdravotníctvo a zdravotné poistenie. Vymedzenie cieľových skupín, úlohy štátu, trhu a jednotlivca.

Odporúčaná literatúra

1. Sika, P. a kol.: Sociálna politika. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4544-0.
2. Dudová, I., – Stanek, V., – Polonyová, S.: Sociálna politika. Wolters Kluwer, 2018. ISBN: 978-80-8168-866-9.
3. Krebs, V. a kol.: Sociální politika, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-921-2.
4. Spicker, P.: Social Policy: Theory and Practice. Bristol University Press, 2014. ISBN 9781447316107
5. Baldock, J., – Mitton, L. – Manning, N., – Vickerstaff, S.: Social Policy. Oxford University Press, 2011. ISBN: 978-0199570843.

Podmienky na absolvovanie predmetu

5 % aktívne zapájanie sa do odbornej diskusie, 20 % samostatná písomná práca, 15 % prezentačný výstup z prípadovej štúdie, 60 % skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 20 h, príprava na zápočtovú písomku 19 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, Anglický jazyk

Dátum schválenia: 07.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 10.11.2023

Dátum schválenia: 07.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 10.11.2023