Študijný plán - cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Študijný program: mCJaIKan_22 – cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: DEENSK
Študijný odbor: 11. – filológia
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - povinné predmety - 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KJaT FAJ/JJC21109M/22   Aplikovaná lingvistika anglického jazyka 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21110M/22   Korpusová lingvistika 4 2C Skúška 1 zimný
KIK FAJ/JJB21102M/22   Interkultúrna komunikácia v anglickom jazyku 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21209M/22   Aplikovaná lingvistika nemeckého jazyka 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21210M/22   Odborná lexika a štýl v nemeckom jazyku 4 2C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21211M/22   Praktická rétorika v nemeckom jazyku 4 2C Skúška 1 letný
KMPV FMV/JVB22006/22   Kultúry v medzinárodných vzťahoch 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KMO OF/JOB22191/22   Marketing v medzinárodnom prostredí (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - povinné predmety - 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIK FAJ/JJB21204M/22   Interkultúrna komunikácia v nemeckom jazyku 4 2C Skúška 2 zimný
KMEVaHD FMV/JVA22016/22   Európske štúdie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/JMC21046/21   Corporate Governance (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21002M/22   Seminár k diplomovej práci I. 2 2C Zápočet 2 zimný
Dekanát FAJ/JJD21011/22   Praktická stáž 6 Zápočet 2 letný
KJaT FAJ/JJC21001M/22   Magisterské kolokvium 2 2C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21003M/22   Seminár k diplomovej práci II. 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - povinne voliteľné predmety - 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIK FAJ/JJB21801M/22   Kultúra jazyka 4 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21761M/22   Tretí cudzí jazyk – taliansky I. 5 4C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21741M/22   Tretí cudzí jazyk – španielsky I. 5 4C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21731M/22   Tretí cudzí jazyk – ruský I. 5 4C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21724M/22   Frazeológia nemeckého jazyka 4 2C Skúška 1 zimný
KMEVaHD FMV/JVA22017/22   Diplomacia: Teória a prax 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KJaT FAJ/JJC21713M/22   Preklad odborných textov v anglickom jazyku 5 4C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21728M/22   Preklad odborných textov v nemeckom jazyku 5 4C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21711M/22   Kreatívne písanie v anglickom jazyku 4 2C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21726M/22   Korpus ako pomocný nástroj pri translácii a analýze textov v nemeckom jazyku 4 2C Skúška 2 letný
KJaT FAJ/JJC21729M/22   Teória a prax obchodných stratégií, taktík a techník v nemeckom jazyku 4 2C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21732M/22   Tretí cudzí jazyk – ruský II. 5 4C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21742M/22   Tretí cudzí jazyk – španielsky II. 5 4C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21752M/22   Tretí cudzí jazyk – francúzsky II. 5 4C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21762M/22   Tretí cudzí jazyk – taliansky II. 5 4C Skúška 1 letný
KJaT FAJ/JJC21871M/22   Rumunský jazyk 4 2C Skúška 1 letný

Blok - povinne voliteľné predmety - 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KJaT FAJ/JJC21714M/22   Cvičenia z tlmočenia v anglickom jazyku 6 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21725M/22   Cvičenia z tlmočenia v nemeckom jazyku 6 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21712M/22   Praktická rétorika v anglickom jazyku 4 2C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21710M/22   Terminologická práca a terminografia 4 2C Skúška 2 zimný
KIK FAJ/JJB21821M/22   Migračné štúdie (v nemeckom jazyku) 5 2C Skúška 1, 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21733M/22   Tretí cudzí jazyk – ruský III. 5 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21743M/22   Tretí cudzí jazyk – španielsky III. 5 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21753M/22   Tretí cudzí jazyk – francúzsky III. 5 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21763M/22   Tretí cudzí jazyk – taliansky III. 5 4C Skúška 2 zimný
KJaT FAJ/JJC21727M/22   Praktická lexikológia nemeckého jazyka 4 2C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - Blok VP

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIK FAJ/JJB21821M/22   Migračné štúdie (v nemeckom jazyku) 5 2C Skúška 1, 2 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Obhajoba diplomovej práce

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát FAJ/JJD21013M/22   Obhajoba záverečnej práce 10 Štátna skúška - obhajoba

Blok - Štátna skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát FAJ/JJD21006M/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet