Preklad odborných textov v anglickom jazyku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Získanie rozšírených poznatkov z oblasti práce s východiskovým a cieľovým jazykom pomocou analýzy textu a transformáciou východiskového do cieľového jazyka so zreteľom na jeho stavbu a lexiku. Poslucháč nadväzuje na základné poznatky a metodiku prekladu, ktoré získal na bakalárskom stupni štúdia.
- Orientácia na preklad zo slovenského jazyka do anglického jazyka a vice versa, poslucháči získavajú praktické poznatky z oblasti prekladu náročnejších textových útvarov.
Kompetentnosti:
- Pochopenie a zvládnutie nadstavby základných metodologických princípov fungovania prekladu z anglického jazyka do slovenského jazyka a vice versa ako celku a vedieť ich implementovať v praxi.
Zručnosti:
- Zvládnutie techník prekladu špecializovaných odborných textov, správnu recepciu a interpretáciu východiskového textu a schopnosť pretransformovať informačný obsah do cieľového jazyka, schopnosť správne analyzovať originál a správne ho previesť do cieľového textu nielen na adekvátnej jazykovej, ale aj štylistickej úrovni.

Stručná osnova predmetu

- Nadstavbové princípy prekladu zo slovenského jazyka do anglického jazyka a vice versa
- Techniky prekladu zo slovenského do anglického jazyka a naopak
- Analýza originálu
- Transformácia myšlienok autora do cieľového textu
- Druhy prekladov
- Analýza a preklad náročnejších inštitucionálnych, právnických a ekonomických textov

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:

1. Baer, James.Brian et al. New Perspectives in Translation and Interpreting Studies. Routledge (2020).
2. Munday, Jeremy: Introducing Translation Studies. Taylor & Francis Books (2016).
3. Müglová, Daniela: Komunikácia tlmočenie preklad: alebo Prečo spadla Babylonská veža. Bratislava: Enigma (2009).
4. Buzássyová, Klára., Jarošová, Alexandra. ed.: Slovník súčasného slovenského jazyka a-g. Veda. Bratislava (2006).
5. Buzássyová, Klára., Jarošová, Alexandra. ed.: Slovník súčasného slovenského jazyka a-g. Veda. Bratislava (2006).
6. PASSWORD Dictionary: https://www.dictionary.com/browse/password
Doplňujúca literatúra:
1. Výkladové a prekladové všeobecné, ekonomické a právne slovníky na našom trhu podľa výberu
2. Internetové slovníky
3. Aktuálne časopisecké články o preklade v angličtine a slovenčine
4. IATE (Terminologická databáza EÚ): https://iate.europa.eu/
5. Korpusová platforma SketchEngine: sketchengine.eu
6. Slovenský národný korpus: https://korpus.sk/
7. EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
8. Online slovník Linguee: https://www.linguee.com/

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 130 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022