Aplikovaná lingvistika anglického jazyka

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- Nadobudnutie vedomostí o smerovaniach v modernej lingvistike s presahom do iných disciplín (napr. sémantika, textová lingvistika, kognitívna lingvistika, sociolingvistika, pragmalingvistika, neurolingvistika a psycholingvistika, politolingvistika, korpusová lingvistika),
- získanie vedomostí o pojmoch a vybraných teoretických východiskách lingvistických disciplín aplikovanej lingvistiky (napr. prototypová teória, teória rečových aktov).
Kompetentnosti:
- Nadobudnutie kompetentnosti charakterizovať aplikovanú lingvistiku a jej postavenie v modernej lingvistike s dôrazom na vzťah voči tradičným lingvistickým disciplínam v kontexte vývinu jazykovedy.
- Získanie kompetentnosti identifikovať a posúdiť aktuálny prínos a ďalší potenciál poznatkov aplikovaných odvetví lingvistiky pre skúmanie princípov fungovania ľudského jazyka (napr. procesy produkcie a porozumenia reči, procesy osvojovania si materinského alebo cudzieho jazyka).
- Nadobudnutie kompetentnosti vysvetliť možnosti uplatnenia poznatkov aplikovaných odvetví lingvistiky v jazykovej komunikácii a v procese jej zefektívňovania.
Zručnosti:
- Nadobudnutie zručnosti komplexne aplikovať nadobudnuté vedomosti a kompetentnosti pri produkcii vlastného jazykového prejavu v cieľovom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Postavenie a význam odvetví aplikovanej lingvistiky pri skúmaní jazyka
- Základy sémantiky a jej odraz v jazykovej praxi
- Základy textovej lingvistiky a korpusovej lingvistiky a ich odraz v jazykovej praxi
- Základy kognitívnej lingvistiky a jej odraz v jazykovej praxi
- Základy sociolingvistiky, pragmalingvistiky a politolingvistiky a ich odraz v jazykovej praxi
- Základy neurolingvistiky a psycholingvistiky a ich odraz v jazykovej praxi

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. GRIFFITHS, P. An Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2006.
2. BAKER, P. Using Corpora in Discourse Analysis. London: Bloomsbury Academic. 2006.

Doplňujúca literatúra:
1. PINKER, S. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. London: Harper Perennial Modem Classics. 2000.
2. McCULLOCH, G. Because Internet: Understanding the New Rules of Language. Montreal: Riverhead Books. 2019.
3. de BEAUGRANDE, R. Text Linguistics and New Applications. Annual Review of Applied Linguistics, 11, 17-41. 1990. doi:10.1017/S0267190500001938

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
52 hodín – účasť na seminároch
32 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
72 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.05.2022