Študijný plán - aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku

Študijný program: iAE_21EN – aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21205/21 Pokročilá makroekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21207/21 Teória verejnej voľby (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21252/21 Aplikovaná ekonometria: hodnotenie politík (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21257/21 Urbánna ekonómia a plánovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21208/21   Pokročilá mikroekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21209/21   Behaviorálna ekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21251/21   Verejná politika 2 (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOVE FHI/NIB21021/22   Ekonometrické modelovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KHP NHF/NND21253/21   Industriálna ekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21255/21   Seminár k záverečnej práci DP1 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 2 zimný
KHP NHF/NND21256/21   Seminár k záverečnej práci DP2 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21251/21   Ekonómia a politika zdravotníctva (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21254/21   Ekonómia životného prostredia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21223/21   Heterodoxná ekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21252/21   Aplikovaná priestorová analýza (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21254/21   Aplikovaná dátová analýza (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21253/21   Hodnotenie verejných politík (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21257/21   Prognózovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21258/21   Štrukturálne súvislosti v ekonomike (v anglickom jazyku) 6 4C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21259/21   Pokročilé témy z aplikovanej ekonómie (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21260/21   Ekonómia trhu práce (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21224/21   Medzinárodná ekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21261/21   Politika hospodárskej súťaže (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21258/21   Etika, korupcia a transparentnosť (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21210/21   Aplikovaná mikroekonómia (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 letný
KET NHF/NNE21211/21   Aplikovaná makroekonómia (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21262/21   Štúdie z makroekonomických politík (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KVSaRR NHF/NNG21259/21   Odborná prax a výskumná činnosť (v anglickom jazyku) 3 2C Zápočet

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21254/21   Kvalita života (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21260/21   Geografické informačné systémy (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21261/21   Regionálna geografia SR (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KSRaP NHF/NNF21252/21   Zelená ekonomika (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1, 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KHP NHF/NND21265/21   Záverečná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 10 Štátna skúška - obhajoba
KHP NHF/NND21266/21   Štátna skúška (v anglickom jazyku) 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet