Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: dPEM_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľný predmet I.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22912/22   Zlepšovanie procesov v podniku 10 16sP Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22911/22   Riadenie a financovanie inovácií 10 16sP Skúška 1 zimný

Blok - Povinne voliteľný predmet II.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22922/22   Lean Six Sigma 4.0 10 16sP Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22921/22   Environmentálna ekonomika 10 16sP Skúška 1 letný

Výberové predmety

Blok - Voliteľný predmet

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22931/22   Súkromný kapitál 10 16sP Skúška 2 zimný

Blok - Tvorivá činnosť v oblasti vedy

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát PHF/TČ1/22   Tvorivá činnosť v oblasti vedy I. 20 Zápočet 2
Dekanát PHF/TČ2/22   Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 40 Zápočet 4

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Dizertačná skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát PHF/DŠS/22   Dizertačná štátna skúška 20 Predmet štátnej skúšky 2

Blok - Obhajoba

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát PHF/ODizP/22   Obhajoba dizertačnej práce 40 Štátna skúška - obhajoba 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet