Vedecká práca a výskum

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom poznatky a najdôležitejšie informácie o vede, metodológii vedy a vedeckej práce, ako aj formulovaní problémov výskumu. Nadobudnúť praktické spôsobilosti, postupy realizácie projektu výskumu, analýze a syntéze údajov. Osvojiť si poznatky rétoriky a prezentácie výsledkov vedeckej práce.
Vedomosti:
• o paradigmách vedy,
• o špecifikách fungovania vedy a výskumu
• o zásadách a princípoch publikovania,
• o metódach a technikách vedeckej práce

Kompetentnosti:
• pracovať s poznatkami významných vedeckých prác a výskumov
• hodnotiť údaje s výskumnou činnosťou,
• samostatne bádať a vyslovovať závery,
• formulovať vedecké poznatky,
• diskutovať a argumentovať o poznatkoch vedy a výskumu.
Zručnosti:
• orientovať sa v celosvetových vedeckých databázach,
• interpretovať výsledky analýz,
• narábať s metodologickým aparátom,
• komunikovať vedeckým jazykom.

Stručná osnova predmetu

1. Základy vedy
2. Vedecký výskum
3. Dôležitosť prehľadu literatúry pri písaní vedeckého výskumu.
4. Písanie vedeckého príspevku.
5. Vedecká komunikácia - vývoj a súčasné trendy.
6. Rétorika
7. Výskumné metódy a myšlienkové pochody.
8. Etické publikovanie

Odporúčaná literatúra

1. SAUNDERS, M. –LEWIS, P. – THORNHILL, A. 2019. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 9781292208787.
2. BRIAN, T. 2008. Towards an Analytical Framework of Science Communication Models. Communicating Science in Social Contexts. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8598-7_7
3. DOUGHERTY M. V., 2019. “The Pernicious Effects of Compression Plagiarism on Scholarly Argumentation,” Argumentation (2019). https://doi.org/10.1007/s10503-019-09481-3.
4. WILSON, E. Bright. An Introduction to Scientific Research. Kindle Edition. Dover Publications, Inc.; 1st edition, 2003. 479 s. ISBN 978-0486665450.

Sylabus predmetu

• Koncepcia vedy. Vedecké pravidlá. Vedecká metóda. • Čo je vedecký výskum a ako ho možno vykonať? Klasifikácia vedeckého výskumu. Ako vykonávať vedecký výskum? Špecifické vlastnosti a komponenty súčasnej vedy a výskumu. • Ako uskutočňovať literárne prieskumy pomocou multidisciplinárnych databáz. Ako napísať dobrý prehľad vedeckej literatúry. • Ako správne vytvoriť a napísať vedecký príspevok. • Dôležitosť vedeckej komunikácie. Princípy vedeckej komunikácie. Umenie a veda efektívnej komunikácie. • Umenie rečniť, schopnosť efektívne používať jazyk. • Definovanie výskumných metód. Typy výskumných metód. Metódy procesného výskumu a ich aplikácia. • Význam publikačnej etiky. Definícia etiky autora. Rešpektovanie ľudských práv vo výskume.

Podmienky na absolvovanie predmetu

projekt, skúška
• vypracovanie a prezentácia projektu - 15%
• aktivita na konzultáciách - 25%
• záverečná ústna skúška - 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 260 hodín
• účasť na konzultáciách - 16 hod.
• príprava na aktívne formy výučby - 56 hod.
• vypracovanie projektu - 80 hod.
• príprava na ústnu skúšku - 180 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský/anglický

Dátum schválenia: 11.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 11.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022